Vergadering van Zaterdag 24 October 1891. 9G Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van Dinsdag 13 Octobber 1891. voor den af te stanen grond, pl.rr,. 315 meter, bepaald op ƒ2.50 per meter. Die prijs zou veel te laag zijn geweest en daar om moet aan burgemeester en wethouders hulde worden ge bracht dat zij daarop niet wilden ingaan en den prijs in 't ge heel op f 1000 hebben gesteld eene somdie in goede ver houding is tot de werkelijke waarde. Spr. brengt dit ter sprake om de volgende reden. In het laatste schrijven van den directeur der gemeentewerken wordt medegedeeld dat niet dan na veel moeite het gelukt is den adressanten te doen besluitendat billijk aanbod aan te nemen. Hieruit zou men kunnen opmaken dat de gemeente te hoog in hare eischen was. Dit is geenszins het geval integendeel de som van 1000 is hoogst billijk, ook hier geeft het gemeen tebestuur het bewijs met vrijgevigheid elke poging te willen steunenwaardoor eene werkelijke verbetering kan worden ver kregen. De voorzitter betuigt den dank ook namens de wethouders, voor de waardeerende woorden van den heer Bekhuis. Hierop worden de beraadslagingen gesloten en het voorstel van burgemeester en wethouders aangenomen zonder hoofdelijke stemming. 8. Voorstel van burgemeester en wethouders tot onderhand- sche verhuring van een yerceel gar denier sland het Blokkeland genaamdbij Oldegalileën. Zonder discussie en hoofdelijke stemming 'vordt conform de conclusie besloten behoudens nadere goedkeuring van heeren Gedeputeerde Sta ten aan M. Wiemers onderhands voor zeven achtereenvolgende jaren in te gaan den 5 Maart 1892 te verhuren het stuk gar- deniersland „het Blokkelandv genaamdgelegen op Oldegalileën, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden in sectie D no. 1965 groot 1 hectare 60 are 10 centiare en no. 1966 groot 20 cen tiare voor eene jaarlijksclie huursom van f 225onder voor waarde dat door den huurder op zijne kosten vóór 1 October 1892 de sloot, die het land scheidt van het voetpad naar Snak- kerburen, worde uitgediept en verbreed tot 3.50 meter en door getrokken tot de zuidelijke scheidingsslootterwijl de uitgeko men aarde over het laagst gelegen gedeelte van het land moet worden gebracht en voorts op door burgemeester en wethouders te bepalen voorwaarden. 9. Voorstel van burgemeester en wethouders tot onderhand- sche verhuring van eene woning met land op Oldegalileën. Wordt overeenkomstig dit voorstel besloten behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten aan S. H. Ritman onderhands voor den tijd van vijf jaren in huur af te staan I. in te gaan den 12 Mei 1892 de woning plaatselijk be kend Oldegalileën nos. 32 en 40 voor eene huursom van f 78 in het jaar en II. in te gaan den 5 Maart 1892 het stuk gardeniersland op Oldegalileën ten kadaster bekend gemeente Leeuwarden in sectie F r.o. 1911 ter grootte van 1 hectare 34 are 10 centi are voor eene jaarlijksche huursom van f 247.50, onder voor waarde dat jaarlijks een vierde gedeelte van dit landter hoogte van minstens één decimeterop kosten van den huurder worde bedekt met baggeraarde welke kosteloos door de ge meente beschikbaar zal worden gesteld en verder op door bur gemeester en wethouders vast te stellen voorwaarden. 10. Advies op reclames in beroep tegen aanslagen in de directe belasting op het inkomen. In verband met de behandeling van dit advies wordt de open bare vergadering door den voorzitter gesloten. Boekdrukkerij van A. Jongbloed te Leeuwarden. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van Zaterdag 21 October 1891. 97 Tegenwoordig eerst 18, later 19 leden. Afwezig de heeren Mr. J. S. baron van Harinxma tlioe SJoo- tenH. Kuipers F. lMantenga en Jhr. Mr. G. van Eijsinga. Voorzitter de heer P. Lycklama a Nijeholt burgemeester. I. De notulen van de vorige op 13 October j.l. gehouden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld 1. eene dankbetuiging van L. Bosma voor zijne benoeming tot onderwijzer aan de gemeenteschool no. 11 2. alsboven van F. J. Broersma als onderwijzer in de gym nastiek aan de gemeenteschool no. 1 3. dat door Ged. Staten is goedgekeurd het raadsbesluit van 22 September j.l. tot wijziging der gerneentebegrooting dienst 1891 III. Wordt ter tafel gebracht 1. Het proces-verbaal van de opneming der kas van den gemeente-ontvanger op 22 October j.l. Voor de leden ter visie gelegd. 2. Een adres van E. van Asperen om straatverlichting langs een gedeelte van den weg Achter de Hoven. Wordt ten fine van beschikking gesteld in handen van bur gemeester en wethouders. 3. Eene aanbeveling voor de benoeming van een lid der commissie van administratie der Stads bank van leening. Wordt gesteld in handen van burgemeester en wethouders ten einde deze aanbeveling aan te vullen ingevolge de bepaling van het reglement. 4. Aanbevelingen voor de benoeming van eene voogdes en een voogd van het Nieuwe Stads Weeshuis. 5. Aanbevelingen voor de benoeming van twee voogden der Stads-armenkamer. 6. Aanbevelingen voor de benoeming van twee leden der commissie van toezicht op het L. O 7. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot vast stelling van verordeningen betreffende de vischmarkt. Te doen drukken in de bijlagen. 8. Een voorstel van burgemeester en wethouders tot het verhuren van een stuk gemeentegrond aan den Stienserweg. De stukken sub 4 tot en met 8 worden ter visie gelegd, om in eene volgende vergadering te worden behandeld. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den op roepingsbrief vermelde punten. 1. Benoeming van een onderwijzer aan de gemeenteschool no. 10 (vacature T. Fierstra.) De voordracht is samengesteld uit 1. E. Dantuma te Drach ten 2. S. Wiersma te Murmerwoude3. H. v. d. Meer te 01- deboorn 4. I. Brunsting te Leeuwarden en 5. M. Vries te Kooten. Het resultaat der gehouden stemming isdat E. Dantuma met algemeene stemmen wordt benoemd. De datum van infunctietreding zal nader door burgemeester en wethouders worden bepaald. 2. Rapport der raadscommissie omtrent de begrooting voor het Nieuwe Stads weeshuisdienst 189 J. Wordt coniform het voorstel der commissie besloten de begrooting van het Nieuwe Stads weeshuis voor 1892 goed te keuren in ontvangst tot een bedrag van f 21765,41 in uit gaaf tot een bedrag van f 21763,40 en dus sluitende met een vermoedelijk batig saldo van 2.014. 3. Rapport der raadscommissie omtrent de begrooting van administratiekosten voor de Stads bank van leemuy voor den dienst van 1892. Overeenkomstig de conclusie van dit rapport wordt besloten deze begrooting goed te keuren tot een bedrag in uitgaaf van f 6113.88. 4. Rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek der begrooting voor de stadsarmenkamer dienst 1892. Wordt besloten a. de subsidie van de stadsarmenkamer voor het jaar 1892 te bepalen op f 31,533.10. b. de door heeren voogden ingediende begrooling voor 1892 goed te keurenzoo in ontvang als in uilgaaf tot een bedrag van f 38475.17. 5. Voorstel van burgemeester en wethouders tot wijziging der gemeente-begrooting dienst 1891. Wordt besloten de voorgestelde wijziging goed te keuren en diensvolgens behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten aan te gaan eene tijdelijke geldopneming tot een bedrag van hoogstens f 56000. 6. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het toeken nen van een jaargeld aan de wed. M. v. d. Ven. Overeenkomstig dit voorstel wordt besloten aan Roelofke Rodenhuis wed. M. v. d. Ven eervol ontslagen oppasster en schoonmaakster aan de gemeentebewaarschool 110. 1 tot mede-voorziening in haar levensonderhoud toe te kennen een jaargeld van f 50gerekend te zijn ingegaan den 1 Octo ber 1891. 7. Voorstel van burgemeester en wethouders tot gedeeltelijke kwijtschelding der recognitie verschuldigd door de vereeniging de Harmonie. Burgemeester en wethouders stellen hierbij voor te besluiten aan de vereeniging „de Harmonie" alhier over het jaar 1892 tot een bedrag van f 300 kwijtschelding te verleenen van de recognitie bij de overeenkomst van den 4 October 1880 vast gesteld op ƒ350. De beraadslagingen worden geopend. De heer van der Scheer heeft met belangstelling het adres der directie van „de Harmonie" gelezen. Dit heeft ech ter een dubbelzinnigen indruk op hem gemaakt. Aan den eenen kant geeft het blijk van de vele moeitendie de directie zich geeft om de vereeniging in stand te houden waarvoor zij allen lof verdientmaar aan den anderen kant is het spreekwoord er op toepasselijkdat „die te veel bewijstniets bewijst." Men zou uit het adres moeten opmaken alsof de gemeente staat of valt met de vereeniging. „Sterren" op allerlei gebied die nu en dan in de Harmonie optredenzullen volgens het adres niet meer kunnen verschijnen. Toch herinnert spr. zich, dat vóór het bestaan van het Harmoniegebouw hier wel dege lijk allerlei sterren zijn opgetreden als PattiAgar Ristori en anderen. Spr. ziet dat nauwe verband tusschen het bestaan der vereeniging en het belang der gemeente niet in. In het vorige jaar is in eene vergadering van de leden der vereeniging bij groote meerderheid van stemmen besloten tot verhooging der contributie. Bij die gelegenheid werd aan den president der Harmonie gevraagd of' de vereeniging na die ver hooging zou kunnen blijven bestaan en die vraag werd beves tigend beantwoord. Er was geen meerdere verhooging gevraagd, dan hoodig was zeide de voorzitter van het bestuur der ver eeniging, en omdat met eene verhooging der contributie van f 5 het voortbestaan der vereeniging was verzekerd. En nu nog geen jaar daarna vraagt men alweder om vrijstelling der recog nitie. Spr. zal niet herhalenwat bij vorige gelegenheden omtrent de adressen van gelijke strekking in het midden is gebracht doch wenscht alleen te verklaren dat hij door het onderwerpe- lijk adres niet van meening is veranderd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1891 | | pagina 1