n 118 Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van Dinsdag 10 November 1891. VERORDENING, regelende het ge bruik van de overdekte visch- markt te Leeuwarden. Art. 1 De overdekte vischmarkt is bestemd tot den verkoop van visch, gevogeltegroente en fruit. Art. 2. Dagelijksuitgezonderd op Zondagen, bestaat er aldaar gele genheid tot het aanvoeren en doen verkoopen van de in art. 1 genoemde waren. Met schriftelijke toestemming van den burgemeester kan ook op Zondagen verkoop op de vischmarkt plaats hebben. Art. 3. De vischmarkt wordt opengesteld in de maanden Januari, Februari, Maart, October, Novem ber en December, van 's voormiddags 9 tot 's namiddags 4 uur in de overige maanden van het jaar van 's voormiddags 7 tot 's namiddags 8 uur. Art. 4. Ieder, die een staan- of zitplaats op do vischmarkt verlangt of eene openbare verkooping van de waren als in art. 1 genoemd wenscht te houden, geeft daarvan kennis aan den gaarder der vischmarktgelden. Art. 5. De gaarder der vischmarktgelden wijst de juiste ligplaats aan der schepen, welke met visch gevogelte groente of fruitbe stemd om ter vischmarkt verkocht te wordenaan de kade langs de vischmarkt aankomen. De plaatsing van het ter vischmarkt aangevoerde is aan het toezicht van den gaarder onderworpen. Art. 6. Visch gevogelte groente of fruitter vischmarkt aange bracht, is ten allen tijde onderworpen aan de keuring van de keurmeesters van vleeschvisch en vruchten. Wordt het gebruik van het aangevoerde of uitgestalde door den keurmeester schadelijk voor de gezondheid geacht dan wordt het door de zorg der politie onmiddellijk verwijderd on verminderd de bepalingenvastgesteld of nader vast te stellen omtrent de politie op den in- en vervoer den verkoop enz. en de keuring van vleeschvisch en vruchten. Art. 7. Deze verordening treedt in werking op den 1 Januari 1892 met welk tijdstip de verordeningregelende het gebruik van de overdekte vischmarkt, vastgesteld den 24 November 1885, ver valt. BESLUIT tot heffing van een recht voor het gebruik van de over dekte vischmarkt te Leeuwarden. Art. 1. Het recht voor het gebruik der vischmarkt voor openbaren verkoop van# visch, gevogelte, groente of fruit bedraagt: voor zalm per stuk f 0,10 steur0,05 VOOl tarbot per stuk 0,03 kabeljauw i» 0,03 tong n n 0,01» groote schol o n 0,01» griet 0,02 schel visch per 10 stuks 0,04 n bot n 0,02 n rog n n 0,07 knorhanen V 0,01 flint n 0,02 kleine schol per 100 stuks 0,07 haring n 0,01 spiering 0,01 bokking n n 0,07 gevogelte per stuk 0,02 appelen en peren per hectoliter 0,25 pruimen en kersen per 10 kilogram 0,07» kool per 10 stuks 0,02» alle andere fruiten en groenten per 10 kilog am ƒ0,02 per hectoliter, indien de verkoop niet bij het gew ht plaats heeftƒ0,10. Voor iederen aanvoer ter openbaren verkoop bedraagt het recht ten minste f 1, Art. 2. Voor staan- of zitplaatsen voor den verkoop in het klein, is, wegens elke in gebruik genomen oppervlakte van zes vierkante meter of gedeelte daarvan per dag verschuldigd f 0,026. Art. 3. Dit besluit treedt in werking op den 1 Januari 1892 met welk tijdstip het besluit tot heffing ecner belasting voor het ge bruik van de vischmarktvastgesteld den 24 November en 22 December 1885 vervalt. VERORDENING op de invorde ring van het recht voor het ge bruik van de overdekte visch markt te Leeuwarden Art. 1. Het recht voor het gebruik van de vischmarkt wordt inge vorderd door den gaarder van de vischmarktgelden. Art. 2. Het recht moet worden betaald bij openbaren verkoop, vóór dat met den verkoop wordt aan gevangen tenzij het bedrag van het verschuldigde niet dadelijk kan worden bepaaldin welk geval de betaling moet geschie den onmiddellijk na afloop van den verkoop wegens staan- of zitplaatsen terstond bij het ingebruik ne men der plaatsen. Art. 3. Bij nalatigheid of weigering om het verschuldigd recht te vol doen, geschiedt de invordering overeenkomstig de voorschriften van de artt. 258 tot 2G1 der gemeentewet. Art. 4. Deze verordening treedt in werking op den 1 Januari 1892 met welk tijdstip de verordening op de invordering van de belas ting voor het gebruik van de vischmarktvastgesteld den 24 November en 22 December 1885vervalt. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van Dinsdag 10 November 1891. 119 VERORDENING regelende de werkzaamheden van den gaar der der vischmarktgelden aan de overdekte vischmarkt te Leeuwarden. Art. 1. Voor de invordering van het recht wegens het gebruik van de overdekte vischmarkt wordt aangesteld een gaarder van de visch marktgelden. Art. 2. De gaarder wordt benoemdgeschorst en ontslagen door bur gemeester en wethouders. Art. 3. De gaarder geniet eene belooning van f 100,in 't jaar, be nevens 10 pCt. van hetgeen boven dat bedrag aan retributie voor het gebruik van den vischmarkt mocht worden ontvangen. Art. 4. De gaarder is gehouden vóór den 5den van iedere maand de door hem ontvangen rechten bij den gemeente-ontvanger te stor ten onder overlegging van een gedetailleerden staatingericht volgens door burgemeester en wethouders te geven voorschriften. Een duplicaat van dezen stajit wordt door hem tegelijk aan burgemeester en wethouders gezonden. Art. 5. De gaarder zorgt, dat de vischmarkt steeds binnen de daar voor vastgestelde uren voor de belanghebbenden toegankelijk worde gesteld. Hij zorgt voorts, dat de marktplaats schoon worde gehouden en dat na alloop van iederen openbaren verkoop de tafels en banken goed worden gereinigd en de marktplaats en om liggende straat bezemschoon worden gemaakt, alsmede dat iedere week de straat onder den luifel goed geschrobt worde, alles op zijne kosten. Een half uur vóór iederen openbaren verkoop moeten de ta fels en banken door hem op de marktplaats in orde gezet worden en na afloop van den verkoop weder door hem wor den opgeborgen. Art. G. Het is den gaarder verboden ter zake van zijne betrekking iets anders of meer onder welk voorwendsel ook van iemand te vorderen of giften aan te nemen. Evenzeer is hem verbodenhetzij rechtstreeks of in com missie eemgen handel te doen in vischgevogelte groente of fruitof deel te hebben in eenigen handel in deze voorwerpen. Art. 7. Indien voor den openbaren verkoop de aanvoerder of verkoo- per gebruik wenscht te maken van de diensten van den gaar der is deze gehouden die te verleenen in welk geval hij daar voor aan den aanvoerder of verkooper in rekening kan brengen 2 pCt. van de bruto opbrengst. Art. 8. Deze verordening treedt in werking op 1 Januari 1892, met welk tijdstip de verordeningregelende de inrichting en de werkzaamheden van het personeel voor de bediening van de overdekte vischmarkt, vastgesteld den 13 April 1886 en ge wijzigd bij besluit van den 12 October 1886 vervalt. De voorzitter sluit hierop de vergadering. Boekdrukkerij van A. Jongbloed te Leeuwarden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1891 | | pagina 4