Vergadering van Dinsdag 24 November 1891. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van Dinsdag 24 November 1891. 121 Tegenwoordig 19 leden. Alsvezig met kennisgeving de heeren Dr. J. Baart de la Faille Jhr. Mr. G. van EijsingaMr. J. Minnema Buma en H. Kuipersbeide laatstgenoemden wegens ongesteldheid. Voorzitter de heer P. Lycklama a Nijeholt burgemeester. I. De notulen van de op Dinsdag den 10 November j.l. ge houden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld 1. Bericht van aanneming der benoeming: a. tot voogd van de stadsarmenkamer door de heeren Mr. L. D. W. Losecaat Vermeer en N. H. v. d. Meulen. b. tot voogdes en voogd van het Nieuwe Stadsweeshuis door Mevrouw de wed. D. van GoensWitteveen en den heer Mr. H. M. de Wendt. c. tot lid der commissie van toezicht op het lager onderwijs door den heer J. G. Singels. 2. dat bij publieke aanbesteding door burgemeester en wet houders is gegund a. het leveren van drukwerken voor de gemeente aan A. Jongbloed voor 31 pCt. beneden het tarief. b. het drukken van het raadsverslag aan denzelfde voor 5,49 per vel druks bij 300 exemplaren een en ander over de jaren 1892-1896. c. het leveren van bureaubehoeften aan I. Nauta Andreae Jr. voor 32 pCt. beneden het tarief. d. het leveren van bindwerk aan de firma G. B. Bretschnei- der voor 321 pCt. beneden het tarief, een en ander over de jaren 1892 1893 en 1894. e. het vergrooten van het weeghuisje op de veemarkt aan H. de Kleijn voor 1292. 3. dat de opkomsten van het tolhek de Koetille zijn verpacht aan H. Hoekstra aldaar voor ƒ356 per jaar en de opkomsten van het tolhek te Kingmatille aan K. Boorsma voor ƒ425 per jaarterwijl de beslissing over de verpachting van de opkom sten van het tolhek te Ritzumazijl door burgemeester en wet houders is aangehouden. 4. dat door burgemeester en wethouders tot leden der beurs- commissie zijn herbenoemd de heeren G. Schilthuis en J. H. v. d. Werff JHz. III. Wordt ter tafel gebracht 1. Een adres van Mej. G. v. d. Sluis om eervol ontslag als onderwijzeres in de handwerken aan de gemeenteschool no. 4. In verband hiermede wijzigen burgemeester en wethouders de conclusie van hun heden aan de orde zijnd voorstel in dien zin dat aan Mej. v. d. Sluis op haar verzoek eervol ontslag worde verleend. 2. Een adres van E. Jongstra, houdende verzoek om wij ziging der voorwaarden van verhuring van eene strook ge meentegrond bij den ouden verschwatervijver. 3. Een adres van het R. G. armbestuur om vernietiging van het besluit van burgemeester en wethouders waarbij af wijzend is beschikt op een verzoek tot plaatsing van een hek om bleekjes op de Keizersgracht. 4. Een adres van D. F. de Jong om wederinhuring van de woning Voorstreek no. 276. De adressen sub 2 tot en met 4 worden om bericht en raad gesteld in handen van burgemeester en wethouders. 5. Een adres van het bestuur der timmerlieden-vereeniging alhierhoudende verzoek om geen werk te gunnen aan bazen, die minder dan 14 ct. per uur werkloon betalen. Dit adres wordt gesteld in handen van burgemeester en wet houders ten fine van beschikking. 6. Een voorstel van burgemeester en wethouders naar aan leiding van een verzoek van J. Swildens en E. Rodenhuis om een uitweg over het terrein behoorende bij de Klanderij. 7. Alsboven tot het aangaan van eene ruiling van grond bij het aschland. Wordt besloten deze beide voorstellen nog heden in be handeling te nemen. 8. Alsboven tot het verleenen van eervol ontslag aan Mej. S. Sijtsma als onderwijzeres aan de gemeenteschool no. 1 I 9. Alsboven tot het verleenen van eervol ontslag aan Mej. |J. Wijbrandi als onderwijzeres aan de gemeenteschool no. 11. 10. Alsboven tot overneming van voor publieke straat be stemden grond ten noorden van de Bleeker- en Westerstraten. 11Alsboven tot wijziging van het besluit tot heffing van schoolgeld voor onderwijs op de openbare lagere scholen. 12. Een rapport omtrent reclames tegen aanslagen op het le suppletoir kohier der directe belasting op het inkomen. De stukken sub 8 tot en met 12 worden voor de leden ter visie gelegd, om in eene volgende vergadering te worden be handeld terwijl dat sub no. 11 tevens zal worden gedrukt in de bijlagen tot 's raads verslag. 13. Eene missive van burgemeester en wethouders naar aan leiding van de uitnoodiging in de raadsvergadering van 11 Augus tus j.l. aan burgemeester en wethouders gedaan om den raad te dienen van advies ten aanzien van maatregelen die zouden kunnen worden genomen tot meerdere beperking van het ge bruik door particulieren van de openbare straat voor het bergen van karren het uitstallen van waren enz., casu quo met de vereischte voorstellen. Burgemeester en wethouders deelen hierbij mededat zij geen termen hebben gevondenin bovenbedoelden zin een voorstel te doen. De Voorzitter stelt voor deze missive in eene volgende vergadering aan de orde te stellen. De heer Troelstra geeft in overwegingdeze missive voor kennisgeving aan te nemen en intusschen ze voor de leden ter visie te leggen. Er blijkt voldoende uitdat burgemeester en wethouders niet voornemens zijn een voorstel in den bedoelden geest te doen. Wordt de missive ter visie gelegd dan is toch ieder lid in de gelegenheid desgewenscht een zelfstandig voor stel te doen. De Voorzitter wijzigt nu in dien zin zijn voorstel. De heer van Sloterdijck kan niet ii priori zegggen of hij bezwaar heeft tegen het aannemen van de missive voor ken nisneming. Bij de prae-lecture van de missive rees bij hem het vermoeden dat de kortheid er van vergoed wordt door de bij lagen. Zonder hiervan kennis te hebben genomen kan hij niet beoordeelen of de missive voor kennisgeving kan worden aangenomen. Hij stelt dus voor het voorstel tot het voor no tificatie aannemen van deze missive in eene volgende vergade ring te behandelen. De heer Troelstra heeft juist aan het bezwaar van den heer van Sloterdijck willen tegemoet komen door de missive ter visie te leggen en ze voor kennisgeving aan te nemen. Zoo als hij zeidekunnen de leden het initiatief nemen tot een an der voorstel. De heer Duparc weet weldat, zooals de heer Troelstra zei, ieder lid van den raad, ingevolge het reglement van orde, het initiatief tot een voorstel kan nemen maar het aannemen van de missive voor kennisgeving zou z.i. kunnen worden be schouwd als het zich neerleggen bij het schrijven van burge meester en wethouders. Wordt echter overeenkomstig het denk beeld van den heer van Sloterdijck besloten, dan kan zich in de volgende vergadering wellicht over deze zaak een debat ont spinnen waarvan het gevolg zou kunnen zijn, dat aan burge meester en wethouders de opdracht werd verstrektom eene verordening, zij 't ook tegen hun zin, te ontwerpen en den raad ter beoordeeling aan te bieden. Spr. acht dit laatste, met het oog op de bepaling van art.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1891 | | pagina 1