Vergadering van Dinsdag 22 December 1891. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van Dinsdag 22 December 1891. 137 Tegenwoordig 20 leden. Afwezig de heeren Mr. J. S. baron van Harinxma thoe Sloo- ten H. Kuipers en R. H. Dijkstra. Voorzitter de heer J. Troelstrawethouderwaarnemend burgemeester. I. De notulen van de vorige op 8 December j.l. gehouden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld 1. een Koninklijk besluit waarbij is goedgekeurd het besluit tot heffing van een recht voor het gebruik van de overdekte vischmarkt. Naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld, met 1 Januari 1892 eervol ontslag te geven aan J. H. Raam als vischaf- slager. Dit voorstel zal nog heden in behandeling worden genomen. 2. dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd a. het raadsbesluit tot overneming van voor publieke straat bestemden grond achter de Klanderij. b. het raadsbesluit tot het aangaan van eene ruiling van grond bij het Aschland. c. de gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1892. 3. eene dankbetuiging van G. Zijlstra voor de verhooging zijner jaarwedde als onderwijzer aan de gemeenteschool no. 4. 4. het verslag over de verrichtingen aangaande liet armbe stuur in Nederland over 1889. 5. dat bij publieke aanbesteding door burgemeester en wet houders voor den dienst van 1892 is gegund a. het onderhoud van diverse gemeente-gebouwen en meu belen voor een gezamenlijk bedrag van 3355. b. het onderhoud van schoolgebouwen en meubelen voor 3825. c. het schoonhouden en witten van gemeentegebouwen voor 2015. d. het onderhoud van pompen voor 358. e. de levering van 150 stère gewasschen fijne riviergrint voor ƒ3.04 per stère en van 125 stère gewasschen grove ri viergrint voor ƒ2.64 per stère. de levering van 500 H.L. schelpkalk voor ƒ0.45 per H.L. III. Wordt ter tafel gebracht 1eene missive van curatoren van het gymnasium, houdende voorstel tot verhooging der jaarwedden van de leeraren Dr. W F. H. Goenen en J. van Belkum. Wordt om advies gesteld in handen van burgemeester en wethouders. 2. een nader adres van het R. G. Par. Armbestuur tot ver nietiging van het besluit van burgemeester en wethouders waarbij is afgewezen het verzoek om het terrein op de Keizers gracht te mogen afrasteren. Wordt besloten dit adres om bericht en raad te stellen in handen van burgemeester en wethouders en het heden aan de orde gesteld voorstel naar aanleiding van een vorig adres van de agenda te voeren. 3. eene aanbeveling voor de benoeming van een curator van het gymnasium. 4. eene aanbeveling tot benoeming van een leeraar in de wiskunde enz. aan het gymnasium. 5. een voorstel van burgemeester en wethouders tot onder- handsche verhuring van onderscheidene gemeente-eigendommen. 6. het 2e suppletoir kohier der directe belasting op het in komen. De stukken sub 3 tot en met 6 hebben ter visie gelegen om heden te worden behandeld. 7. eene voordracht voor de benoeming van eene onderwijzeres in de gymnastiek aan de gemeenteschool no. 11. 8. een voorstel van burgemeester en wethouders om aan O. van der Boom eervol ontslagen schoonmaakster aan de ge meenteschool no. 8eene jaarlijksche toelage in haar levens onderhoud toe te kennen. De stukken sub 7 en 8 worden ter visie gelegd, om in eene volgende vergadering te worden behandeld. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den op roepingsbrief vermelde punten. 1. Benoeming van onderwijzeressen aan de gemeentescholen nos. 1 en 11 (vacatures onderscheidenlijk Mej. S. Sijtsma en Mej. J. Wijbrandi.) Voor de eerste betrekking worden voorgedragen 1. Mej. J. Borgman, te Franeker; 2. Mej. T. Flieringate Akkerwoude en 3. Mej. M. Vrolijk te Terhorne. De uitslag van de gehouden stemming is dat alle (18) stemmen zijn uitgebracht op Mej. J. Borgman zoodat deze tot onderwijzeres aan de gemeenteschool no. 1 wordt benoemd. Voor de betrekking van onderwijzeres aan de gemeenteschool no. 11 worden voorgedragen: 1- Mej. T. Flieringa, te Akker woude, 2. Mej. M. Vrolijk, te Terhorne en 3. Mej. A. Dam- sté te Oudkerk. Het resultaat der gehouden stemming is, dat 16 stemmen op Mej. Flieringa en 2 op Mej. Damsté zijn uitgebrachtzoo dat eerstgenoemde wordt benoemd. De datum der infunctietreding zal nader door burgemeester en wethouders worden vastgesteld. Wordt opgemerkt, dat de heer v. d. Scheer de vergadering heeft verlaten en de heer de la Faille nog niet ter vergadering is verschenen. 2. Benoeming van een curator van het Gymnasium, (wegens periodieke aftreding van den heer Mr. W. B. S. Boeles.) Door curatoren worden aanbevolen de heeren 1 Mr. W. B. S. Boeles, 2 Mr. W. Kolff en 3 Mr. G. Beekhuis. De uitslag der gehouden stemming isdat de heer Mr. W. B. S. Boeles met algemeene steramen wordt benoemd. 3. Benoeming van een leeraar in de tv is-, natuur- en schei kunde alsmede in de natuurlijke historie aan het Gymnasium (vacature Dr. Vitus Bruinsma.) Door de curatoren zijn op de aanbevelingslijst van benoem baren geplaatst de heeren 1 Dr. J. Haver Droeze leeraar aan de H. B. School te Samarangthans met verlof in Nederland te Maastricht en 2 H. G. Breijer, te Amsterdam. De uitslag der gehouden stemming isdat de heer Dr. J. Haver Droeze met alle (18) stemmen wordt benoemd, tegen een nader door burgemeester en wethouders te bepalen datum. 4. Voorstel van burgemeester en wethouders tot onder- handsche verhuring van diverse qemeente eigendommen. Zonder disussie en hoofdelijke stemming wordt besloten behoudens goedkeuring van heeren Gedeputeerde Staten onder hands op nader door burgemeester en wethouders vast te stellen voorwaarden in huur af te staan a. met ingang van 1 Januari 1892 voor den tijd van één jaar aan G. Reifferthzes bleekjes op het Oldehoofster Kerk hof voor3. S. Dijkstra een bleekje vóór de woning Oldegalileën no. 79. 2.50 b. met ingang van 1 Februari 1892 voor den tijd van één jaar aan D. Suwijn en W. Loot eene plek grond aan het Oldehoofster Kerkhof voor 2.50

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1891 | | pagina 1