t •*- >c. "«i •^r=;r.i 4 Verslag der handelingen van den gemeenteraad II. De verordening ter uitvoering van de nieuwe regeling van het openbaar lager onderwijnvastgesteld bij raadsbesluit van 16 Haart 1889 (Gemeenteblad no. 5 van 1889)gewijzigd bij raadsbesluiten van 4 September 1894 (Gemeenteblad no. 16 van 1894) en van 28 Januari 1896 (Gemeenteblad no. 3 van 1896) nader te wijzigen door a. in art. 8 de woorden „bij het Koninklijk besluit van 30 Augustus 1880 (Staatsblad no. 167)" te doen vervangen door de woorden „bij den algemeenen maat regel van bestuur, bedoeld in art. 4 der wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 December 1896 (Staatsblad no. 230)". b. in art. 12 nieuwe alinea 1 het woord „bovendien" te doen vervangen door „behalve het getuigschriftbe doeld in art. 11". III. a. De verordening lot heffing van schoolgelden voor het onderwijs op de scholen van lager onderwijs in de gemeente Leeuwardenvastgesteld bij raadsbesluit van 12 Mei 1881 (Gemeenteblad no. 17 van 1881), gewijzigd bij raadsbesluiten van 8 December 1891 (Gemeenteblad no. 4 van 1892) en van 22 Maart 1892 (Gemeenteblad no. 5 van 1892)nader te wijzigen door in art. 7 de woorden „tot aan of bij de jaarlijksche openbare les", te doen vervangen door: „bij de jaarlijksche uitreiking der getuigschriften." b. Te verklaren, dat de verordening op de invordering der schoolgelden voor het onderwijs op de scholen van openbaar lager onderwijs, vastgesteld den 12 Mei 1881. onveranderd van kracht zal blijven. IV. De verordeningregelende de samenstellingin richting en de bevoegdheid van de commissie van toezicht te Leeuwarden, van Dinsdag 26 Januari 1897. op het lager onderwijsvastgesteld bij raadsbesluit van 27 October 1881 (Gemeenteblad no. 23 van 1881)ge wijzigd bij raadsbesluiten van 26 October 1882 (Gemeente blad no. 10 van 1882) en van 24 Januari 1884 (Ge meenteblad no. 7 van 1884), nader te wijzigen, door a. art. 9 te doen vervallen. b. in art. 18 de woorden „(Gemeenteblad no. 16 van 1881)'te doen vervangen door„(Gemeenteblad no. 5 van 1889)." c. in art. 19 de woorden „iedere openbare les" to doen vervangen door: „de jaarlijksche uitreiking der getuigschriften." V. De verordeninghoudende bepalingen van orde en tucht op de scholen van openbaar lager onderwijsvast gesteld bij raadsbesluit van 17 Augustus 1892 (Gemeente blad no. ,9 van 1892)te wijzigendoor in art. 9 de woorden„openbare les" te doen vervangen door„uit reiking der getuigschriften." V De heer Duparc vraagt en bekomt verlof van de vergadering, om mede namens vier zijner medeleden voor te stellen, in art. 10 laatste lid van het reglement van orde voor de vergaderingen van den Raad het woord „één" te veranderen in „twee". De Voorzitter stelt voor, het schriftelijk in te dienen gemotiveerd voorstel van de vijf raadsleden te stellen in handen van burgemeester en wethoudersten tine van praeadvies. Hiertoe wordt besloten. De voorzitter sluit hierop de vergadering. Boek- en Steendrukkerij van N. MIEDEMA Co. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van Dinsdag 9 Februari 1897. Wordt besloten, aan moj. T. Flieringa op haar verzoek niet ingang van 16 Maart 1897 eervol ontslag te ver- leenen als onderwijzeres aan de gemeenteschool no. 11. Tegenwoordig 18 leden. Afwezig de hoeren Mr. J. C. la FailleJ. F. II. BekhuisJ. Mr. C. van Eijsinga. MeijerDr. J. Baart de van der Scheer en Jhr. Voorzitter: do heer Mr. thoe Slootcnburgemeester. J. S. baron van Harinxma 2. Voorstel van burgemeester en wethouders tot ont trekking van een gedeelte van de Rochebrunesteeg aan den publieken dienst en tot wijziging openbare waterstaatswerken. van den staat van In het vorige jaar werd door den directeur der ge meentewerken de aandacht van burgemeester en wethouders I. De notulen van do vorige op 26 Januari j.l. ge- g0vestigd op den bouwvalligen toestand van den muur, tusschen de Rochebrunesteeg en den tuin van de school voor M. O. voor meisjes, en werd door hem in overweging gegeven, dien muur eenigszins oostelijker aan de west zijde van den tuin te bouwenop do wijze als op eene teekening was aangegeven. De commissie van toezicht op het M. O. werd hiermode konnis gesteldmet verzoekte willen berichtenof houden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld 1. dat door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd het raadsbesluit tot onderhandsche verhuring van de boven woning Zuiderplein no. 99. eene resolutie van Gedeputeerde Staten houdende bericht van ontvangst van het raadsbesluit tot wijziging or bij haar ook bezwaren bestonden tegen het bouwen do verordening tot regeling van het openbaar lager van den nieuwen muur. De commissie berichtte bij schrijven van 20 Juni 1896 van 3. Het verslag van den toestand der Stads-Armenkamer n0_ 745, dat tegen de verplaatsing van den muur bij haar over 1896. Zal worden opgenomen in het verslag van o0n paar bedenkingen bestaan. Immers het gevolg daarvan den toestand der gemeente over dat jaar. 4. Extract uit de rekening van het Friesch schap over 1895 96. Wordt voor de loden ter visie gelogd. genoot- III. Wordt ter tafel gebracht: 1. Het primitief kohier van de directe belasting op het inkomen dienst 1897. Wordt besloten, het kohier, dat heden aan de leden is uitgereiktin de sectiën to behandelen met bepaling dat hot onderzoek binnen drie weken 11a heden moet zijn afgeloopen. zou zijn, dat een boom, die wegens zijnen lommer moeilijk gemist kan worden, zou moeten worden geveld en boven dien zou de nieuwe muur in de nabijheid van het school gebouw worden geplaatstwaardoor moer licht aan de handwerkzaal zou worden ontnomen. Met het oog hierop geeft de commissie het denkbeeld in overwegingom genoemde steeg aan den publieken dienst te onttrekkenomdat dezenaar haar oordeelnu de woningen in de steeg zijn geamoveerdgeen publiek belang meer heeft als verkeersweg. Burgemeester en wethouders stelden de missive in handen van den directeur dor gemeentewerken met opdracht, Voorts wordt besloten, heden tot de benoeming van een plan van afsluiting op te maken, ton einde in over- cene commissie voor het onderzoek der in te komen eenstemming daarmede den staat van openbare, voor den commissie voor reclames over te gaan. machtiging tot het doen van af- 011 te wijzigen. gemeenen dienst van allen bestemde waterstaatswerken 2. Verzoek om overschrijvingen op de begrooting der d.d. schutterij dienst 1896. Wordt ten tine van onderzoek en rapport gesteld in handen van de heeren Wijbrandi, Feitz en Wolff. 3. Verzoek 0111 machtiging tot het doen van af- en overschrijvingen op de begrooting van het Stads-Ziekenhuis, dienst 1896. Wordt ten fine van onderzoek en rapport gesteld in handen van de heeren de la Faille Hijlkema en Koltt. Op de bij zijne missive dd. 8 Juli 1896 no. 467/3 overgelegde teekening is het gedeelte van de steeg, dat aan den publieken dienst kan worden onttrokken, door de letters a b en c aangeduid. Bij de punten en b zal een muurtje opgetrokken, en op punt eene deur aangebracht wordenwaarvan eene sleutel zal worden afgegeven ten behoeve van de bewoners van hot ten westenop den hoek der Groote Kerkstraat gelogen perceeldat een uitgang heeft in het gedeelte 4. een voorstel van burgemeester en wethouders tot hvan de steeg, onbewoonbaarverklaring van de perceelen Kloosterburen De in dien geest opgemaakte suppletoire staat van water- nos. 5 en 7. staatswerken heeft gedurende den bij het Prov. reglement In do volgende vergadering tot de benoeming van eene voorgeschreven termjjn voor het publiek tor visie gelegen, commissie van onderzoek over te gaan. Er werden geene bezwaren ingebracht. Alleen de 5. alsboven naar aanleiding van een verzoek van eigenares van het perceel op den hoek der Groote Kerk- kerkvoogden en notabelen der Herv. gemeente te Corn-1 straat deed eene vraag omtrent recht van uitgang uit jum betreffende niet-vervulling eener voorwaardever bonden aan legaten door den heer Jhr. D. Vegilin van Claerbergen aan die gemeente gemaakt. 6. alsboven tot verlenging van de concessie voor het exploiteeren van electro-telephonische verbindingen alhier. 7. voorstel van burgemeester en wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan den heer F. H. Selreffe- laar Klots als directeur van on leeraar in de wis- en natuurkunde aan de Burger Dag- en Avondschool. De stukken 45 en 6 worden ter visie gelegd om in eene volgende vergadering te worden behandeld. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den oproepingsbrief vermelde punten. 1. Voorstel van burgemeester en wethouders tol hel verleenen van eervol ontslag aan de onderwijzeres mej. T. Flieringa. den achter dat perceel gelegen tuin en het zich daarin bevindend gebouw. Noch dit gebouw, noch die tuin hebben thans uitgang in het gedeelte der steeg, dat aan den publieken dienst zal worden onttrokkon, zoodat door deze onttrekking geen bestaande rechten zullen worden verkort. Met verwijzing naar do overgelegde bescheiden, stellen burgemeester en wethouders voor, te besluiten: I. te verklaren, dat het gedeelte van de Rochebrune steeg, zooals het is omschreven in den sub II genoemden suppletoiren staat van waterstaatswerkenniet meer voor den publieken dienst zal zijn bestemd II. den vierden suppletoiren staat der openbare, tot den gemeenen dienst van allen bestemde waterstaatswerken onveranderd voorloopig vast te stollen. Zonder discussie 011 hoofdelijke stemming wordt dien overeenkomstig besloten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1897 | | pagina 1