Ï81BIIM val DilSdai lil23 Haart 1831 20 Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van Dinsdag 9 Maart 1897. De voordracht luidt als volgt1. W. van der Laan 2. J. Brandenburg, beiden te Leeuwarden, en 3. D. van Gorkumte Zaandam. De uitslag der stemming isdat W. van der Laan met algemeeue (21) stemmen wordt benoemd. 6. Benoeming van een onderwijzer met hoofdacte aan de gemeenteschool no. 8 ter vervulling der door do be noeming van W. van der Laan gewoon ouderwijzer aan deze schoolopengevallen plaats. De voordracht is samengesteld als volgt1T. van der Ploeg, 2. J. Brandenburg, beiden alhier, en 3. D. van Gorkumte Zaandam. Het resultaat der stemming is, dat op J. Brandenburg 17 en op T. van der Ploeg 4 stemmen zijn uitgebracht, zoodat eerstgenoemde wordt benoemd. 7. Benoeming van een onderwijzer met lioo/dacte aan de gemeenteschool no. 10 (vacature J. van Zuijlen.) De voordracht bestaat uit1. A. de Lang2. E. W. Faber en 3. J. Brandenburgallen alhier. Het resultaat der stemming is, dat A. de Lang met 19 stemmen wordt benoemd. Één briefje was blanco inge leverd. De datum van infunctietreding voor de benoemden zal nader door burgemeester en wethouders worden bepaald. De heeron Dr. N. Reeling Brouwer en Mr. J. L. van Slotordijck verlaten de vergadering. 8. Rapport der raadscommissie omtrent het doen van af- en overschrijvingen op de begrooting ran de dienstdoende schutterij voor den dienst van 1896. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt be sloten aan den schuttersraad machtiging te verleenen tot het doen van de voorgestelde af- en overschrijvingen. 9. Rapiwrt der racdscommissie omtrent het onderzoek van een aanvraag tot het doen van af- en overschrijvingen op de begrooting van het stads-ziekenhuis dienst 1896. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt be sloten aan de commissie van beheer over het stads-ziekenhuis machtiging te verleenen tot het doen van de voorgestelde af- en overschrijvingen, met verzoek nota te willen nemen van de in het rapport gemaakte opmerkingen. De voorzitter sluit de vergadering. Boek- en Steendrukkerij van N. MIEDEMA Co. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van Dinsdag 23 Maart 1897. 21 Tegenwoordig 18 leden. Afwezig de heeren Dr. J. Baart de la Faille, Jhr. Mr. C. van Eijsinga, J. van der Scheer, D. Tigler Wijbrandi en J. Theunisse. Voorzitter: de heer Mr. J. S. baron van Harinxma thoe Slooten burgemeester. I. De notulen van de vorige op 9 Maart j.l. gehouden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld 1. eene missive van mej. C. M. Leopold, houdende dankbetuiging voor hare benoeming tot onderwijzeres aan school no. 1 2. eene missive van J. BrandenburgW. v. d. Laan en A. de Langhoudende dankbetuiging voor hunne benoeming tot onderwijzer met hoofdacte 3. dat door burgemeester en wethouders tot opzichter I bij de gemeentewerken is benoemd de heer J. J. Zijlstra, j tijdelijk opzichter, ter vervulling van de plaats, openge vallen door het overlijden van den opzichter J. D. van Nimwegen 4. dat door burgemeester en wethouders een stuk grond ten noorden van het Nieuwe kanaal nabij de tweede kanaalbrugdeel uitmakende van het bouwblok VII, in koop is toegewezen aan den heer G. Jellema Jr. voor ongeveer 1160; 5. dat is ingekomen het verslag van den toestand van het middelbaar onderwijs over 1896. Zal als bijlage in het verslag van den toestand der gemeente worden opgenomen. III. Wordt ter tafel gebracht: 1. eene missive van den Bijzonderen kerkeraad der Ned. Herv. gemeente alhier, inhoudende het verzoek, om de weekmarkt, vallende op den Goeden Vrijdag, te ver stellen op een anderen dagwordtals niet op zegel gesteld ter zijde gelegd 2. een adres van de vereeniging ter bevordering van volksgezondheidhoudende verzoek tot wijziging van de verordening tot voorkoming, wering en beteugeling van besmettelijke ziekten Wordt om advies gesteld in handen der commissie voor bet ontwerpen van strafverordeningen 3. een voorstel van burgemeester en wethouders tot nadere wijziging van en het doen van af- en overschrij vingen op de gemeentebegrootingendienstjaren 1S96 en 1897; De ontwerp-wijzigingen zijn reeds in handen der com missie van rapporteurs gesteld 4. eene voordracht voor de benoeming van eene onderwijzeres aan de gemeenteschool no. 11 5. een voorstel van burgemeester en wethouders tot het verleonen van eervol ontslag aan de onderwijzeres mej. G. de Jong 6. alsboven omtrent gadering van de bruggelden bij de beide kanaalbruggen en de Vrouwonpoortsbrug; 7. alsboven naar aanleiding van een verzoek van den heer G. Jellema Jr. tot goedkeuring van een bouwplan 8. alsboven tot vaststelling van voorwaarden van ver pachting van terreinen voor het plaatsen van carroussels, kramen enz. gedurende de kermis van 1897 9. rapport der raadscommissieomtrent het onder zoek van de rekening en verantwoording over het beheer van den Prinsentuin dienst 1896 10. rapport der raadscommissie omtrent eene wijziging der begrooting van het nieuwe stadsweeshuis, over 1896 11. rapport der commissie omtrent eene wijziging der gemeentebegrooting dienst 1896 12. rapport der commissie omtrent eene wijziging der gemeentebegrooting dienst 1897 13. het verslag van rapporteurs uit de sectcn van den raad omtrent het onderzoek van het primitief kohier der directe belasting op het inkomendienstjaar 1897 14. advies der reclame-commissie omtrent bezwaar schriften tegen aanslagen op het 2e suppletoir kohier der directe belasting op het inkomen dienst 1896. De stukken sub 4 tot en met 14 worden voor de leden ter visie gelegd, om in eeno volgende vergadering te worden behandeld 15. een voorstel van curatoren van het gymnasium tot het verleenen van eene persoonlijke toelage aan den leeraar J. H. Bonnema. Wordt beslotendit voorstel heden te behandelen 16. een adres van het bestuur der Maatschappij van schilder- en teekenkunstom het gebruik van het Beurs- lokaal voor eene tentoonstelling. Wordt ten fine van praeadvies gesteld in handen van burgemeester en wethouders. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op don oproepingsbrief vermelde punten. 1. Voorstel van burgemeester en wethouders lot het verleenen van eervol ontslag aan den heer Dr. J. C. Schreuder als stadsgeneesheer. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt be sloten met ingang van een nader door burgemeester en wet houders te bepalen datum aan den heer Dr. J. C. Schreuderop zijn verzoek eervol ontslag te verleenen uit zijne betrekking van arts voor de genees- en heel kundige behandeling van de behoeftigen der gemeente. 2. Rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek van eene suppleloire bearooting van de sladsarmenkamer dienst 1896. Wordt besloten het subsidie uit de gemeentekas te verhoogen met 846.29 V, en daarna de suppletoire begrooting goed te keuren tot een bedrag in ontvang en uitgaaf van 43,051.76. 3. Rapport der raadscommissie omtrent een voorstel van burgemeester en wethouders tot onbewoonbaarverklaring van de perceelen OldegalileönKloosterburen nos. 5 en 7. De commissie stelt voor, op grond van den geheel verwaarloosden toestand, waarin geen afdoende verbetering is te brengen, deze perceelen onbewoonbaar te verklaren. Zonder discussie wordt hiertoe besloten. 4. Nader voorstel van burgemeester en wethouders naar aanleiding van een verzoek van kerkvoogden en notabelen der Ned. Herv. gemeente te Cornjumbetreffende niet-vervullinq eener voorwaardeverbonden aan een le gaat, door den heer Jhr. D. Vegilin van Claerbe'rgen aan die gemeente gemaakt. Burgemeester en wethouders herinneren er aan, dat in de raadsvergadering van 12 Februari 1895 in behandd- ling werd genomen een adres van kerkvoogden en nota belen der Ned. Herv. gemeente te Cornjum, betrekkelijk het legaat door Jhr. D. Martena van Burmania Vegilin van Claerbergen aan die gemeente vermaakt, onder Voor waarde, dat in de particuliere begraafplaats, in dit legaat begrepen, niemand mag worden bijgezet, nadat de erflater aldaar zal zijn begraven en dat bij niet-nakoraing dezer voorwaarde het legaat is besproken aan de gemeente Leeuwarden onder dezelfde voorwaarden. Op grond van het recht van mevrouw A. Koppius wed. Quaestius te Groningenom op die begraafplaats te worden begravenvan welk recht zij geen afstand heeft

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1897 | | pagina 1