w, Merim Tan Mat dei 13 April 1891 Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van Dinsdag 13 April 1897. 31 Tegenwoordig 21 leden. Afwezig de heeren J. v. d. Scheer on R. H. Dijkstra. Voorzitterde heer Mr. J. S. baron van Harinxma thoe Slooten burgemeester. I. De notulen van de vorige op Zaterdag 27 Maart j.l. gehouden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld 1. dat is ingekomen de rekening van de gemeentelijke gasfabriek over 189G 2. het verslag van het eind-examen aan de burger avondschool 3. eene resolutie van Gedeputeerde Statenhoudende berichtdat het raadsbesluit naar aanleiding van een verzoek van kerkvoogden en notabelen te Cornjumin zake het legaat Vegilin van Claerbergen, niet aan hunne goedkeuring onderworpen is 4. eene resolutie van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van de wijziging der gemeentebegrooting dienst 1896en van af- en overschrijvingen op de ge- meentebegrootingen 1896 en 1897, en tot niet-goedkeuring van de wijziging der gemeentebegrooting dienst 1897 5. dat bij de publieke aanbesteding van stucadoorwerk aan gemeentegebouwen 5 perceelen aan diversen zijn gegund voor een gezamenlijk bedrag van f 628terwijl op 3 perceelen geen bod werd gedaan 6. dat bij publieke aanbesteding der levering van gaskolen is gegund aan de firma D. Harmens Co. alhier 32,500 H.L. Dean's Primrose kolen tegen 55.8 cent de hectoliter aan P. J. Vos te Groningen 32,500 H.L. Brigg's Whit- wood Silkstone kolen tegen 59.5 cent do hectoliter aan de firma P. H. Hoos Zn. te Rotterdam 35,000 H.L. Mickley kolen tegen 60.75 cent de hectoliter; 7. lecture geschiedt van een schrijven van mej. E. H. van Beusekom, als no. 1 geplaatst op de voordracht voor hoofdonderwijzeres der gemeentobewaarschool no. 3die daarbij bericht, dat zij voor deze betrekking niet in aan merking wenscht te komen. In verband hiermede wordt de benoeming tot eene volgende vergadering verdaagd. III. Wordt ter tafel gebracht 1. eene voordracht voor de benoeming van een arts voor de genees- en heelkundige behandeling van be- hoeftigen 2. een voorstel van burgemeester en wethouders tot het aangaan van eene tijdelijke geldleening 3. alsboven naar aanleiding van een verzoek van E. J. de Vriesom hem opnieuw het recht te verleenen tot het hebben van een kiosk aan den Stationsweg 4. alsboven tot het verleenen van pensioen aan P. Bommersoneervol ontslagen arbeider bij den stads- reinigingsdienst 5. alsboven naar aanleiding van een verzoek van S. v. d. Veen e.a. om eene sloot aan de Spanjaardslaan te mogen dempen 6. alsboven tot (goedkeuring en vaststelling van eene verordening tot het heffen en van eene verordening op de invordering van schoolgelden voor het openbaar lager onderwijs 7. voorstel van de commissie voor het ontwerpen van strafverordeningen tot vaststelling van eene verordening tot voorziening tegen en bij brand 8. voorstel van burgemeester en wethouders tot wijzi ging van de gemeente-begrootingen 1896 en 1897 9. het rapport der raadscommissie omtrent het onder zoek der rekening van de stadsbank van leening over 1896; 10. alsboven omtrent de rekening van de dienstdoende schutterijdienst 1896 11. een advies der reclame-commissie omtrent een bezwaarschrift tegen een aanslag in den H. O., dienst 1896. De stukken sub 1 tot en met 11 worden ter visie ge legd om in eene volgende vergadering te worden be handeld 12. een voorstel der commissie voor het ontwerpen van strafverordeningen tot wijziging der verordening tot voorkoming, wering en beteugeling van besmettelijke ziekten. Dit voorstel zal heden worden behandeld. Nadat de vergadering op voorstel van den voorzitter tijdelijk met gesloten deuren is voortgezet IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den oproepingsbrief' vermelde punten 1. Benoeming van eene onderwijzeres aan de gemeen teschool no. 11. De voordracht is samengesteld als volgt 1 Mej. B. Vos te Kimswerd2 mej. S. Bakker te Goutum en 3 mej. S. H. de Jong te Cornjum. De uitslag der stemming is, dat op mej. S. Bakker 19 en op mej. de Jong 2 stemmen werden uitgebrachtzoo dat eerstgenoemde wordt benoemd, tegen een nader door burgemeester en wethouders te bepalen datum. 2. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan de onderwijzeres mej. G. de Jong. Overeenkomstig dit voorstel wordt besloten aan mej. G. de Jong op verzoek met ingang van den 1 Mei 1897 eervol ontslag te verleenen als onderwijzeres aan de gemeenteschool no. 6. 3. liapport der raadscommissie omtrent het onderzoek van de rekening van het beheer over den Stads- of Prin sentuin dienst 1896. De commissie stelt voor, te besluiten a. de rekening van den Stads- of Prinsentuin over het jaar 1896 goed te keuren tot een bedrag in ontvang ad 6629.71J uitgaaf 4959.02Ï sluitende met een voordeelig saldo 1670.69 b. aan burgemeester en wethouders 's raads dank te betuigen voor hun met zorg gevoerd beheer. De beraadslagingen worden geopend. De heer Duparc wenscht een enkel woord in het mid den te brengen niet overmaar naar aanleiding van dit rapport. Door de commissie wordt voorgesteld's raads dank te betuigen aan burgemeester en wethouders voor hun met zorg gevoerd beheer. Dit woord van lof is in alle opzichten wel verdiend, als men nagaat, wat niet al jaar lijks in dien tuin geschiedt, om dien te maken tot oen aangename wandelplaats en een aantrekkelijk verblijf. Er valt voor hen echter nog altoos wel wat in den tuin te doen. Spr. hoeft hiermede op het oog de Zondag avonduitvoeringen waarover hij zoo dikwijls heeft ge sproken. Al werd op den Zondagavond door beste or- chesten een concert gegeven het zou toch niet tot zijn recht komen wegens het leven en gewoelwaaraan nu eenmaal geen einde schijnt te kunnen worden gemaakt. Spr. zou daarom aan burgemeester en wethouders wel in overweging willen geven, om, nu de zoogenaamde kas van den Prinsentuin het toelaat, den geabonneerden voor en na ook op een anderen dag der week een concert van een muziekkorps van buiten Leeuwarden aan te bieden. Indien men in de laatste jaren niet een flinken, onder- nemenden pachter had gehaddie op gewone dagen in de week nu en dan concerten organiseerdezouden de be- zoekors van den tuin nimmer de gelegenheid hebben gehad, om rustig en kalm van goede muziek te genieten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1897 | | pagina 1