Train Tan Dlnsdac 2511W97. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van Dinsdag 25 Mei 1897. Hl Tegenwoordig 21 leden. Afwezig de heerenR. H. Dijkstra en Jhr. Mr. C. van Eijsinga. Voorzitterde heer Mr. J. S. baron van Harinxma thoe Slooten burgemeester. L De notulen van de vorige op 11 Mei j.l. gehouden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld: 1. eene missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, houdende bericht, dat hij besloten heeft, de binnen deze provincie op te richten rijkslandbouwwinterschool te vestigen binnen de gemeente Leeuwarden; 2. eene resolutie van Gedeputeerde Statenwaarbij voor kennisgeving wordt' aangenomen de hun toegezonden verordening tot aanwijzing van stemlokalen voor stern- districten. III. Wordt ter tafel gebracht 1. adressen van J. Nijdam en K. J. Brunstinghou dende bezwaar tegen onbewoonbaarverklaring van hun behoorende pereeelen. Zullen worden gesteld in handen van de heden te benoemen commissie van onderzoek 2. een tot II. M. de Koningin-Regentes gericht adres van D. Smits e. a.houdende verzoek om vernietiging van de verordening tot voorkomingwering en beteuge ling van besmettelijke ziekten. Wordt om advies gesteld in handen van de verordenings commissie 3. de rekening en verantwoording van het stads ziekenhuis over 1896. Wordt om onderzoek en rapport gesteld in handen van de heeren de la Faille, Hijlkema en Kolff; 4. de rekening en verantwoording van de Kamer van koophandel en fabrieken over 1896. Wordt om onderzoek en rapport gesteld in handen van de heeren Bekhuis, Oosterhoff en Kolff; 5. een voorstel van burgemeester en wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan mej. S. M. Jurrjens, onderwijzeres in de handwerken 6. alsboven tot verdeeling der gemeente in kiesdis tricten voor de verkiezing van leden van den gemeenteraad 7. voorstel van burgemeester en wethouders naar aan leiding van een verzoek van L. H. Hotsma, huurder der stadsplaats op Wijlaarderburentot tegemoetkoming in de huur 8. alsboven tot verandering van de volkszwemplaats in eene inrichting voor douchebaden 9. het rapport der raadscommissie omtrent het onder zoek der rekening van het nieuwe stads-weeshuis over IS96 10. het rapport der reclame-commissie omtrent eenige bezwaarschriften tegen aanslagen in den H. O., dienst 1897. Wordt besloten, de stukken sub 5 tot en met 10 voor de leden ter visie te leggen om in eene volgende ver gadering te worden behandeld 11. voordrachten voor de benoeming van onderwijzers aan de gemeentescholen nos. 6, 10 en 11. Wordt besloten, heden tot de benoeming over te gaan. De vergadering wordt hierop tijdelijk met gesloten deuren voortgezet. IV. Na heropening der vergadering wordt overgegaan tot behandeling van de op den oproepingsbrief vermelde punten. 1. Benoeming van eene hoofdonderwijzeres aan de gemeentebewaarschool no. 8. De voordracht is samengesteld als volgt 1 mej. T. van Rozen te Genemuiden, 2 mej. A. M. de Haan te Grootebroek3 mej. F. A. de Jonge te Wcesp en 4 mej. J. M. Diepenhorst te Utrecht. De uitslag der gehouden stemming is, dat op mej. A. M. de Haan 16 en op mej. T. van Rozen 5 stemmen zijn uitgebrachtzoodat mej. A. M. de Haan wordt benoemd. 2. Benoeming van ee?i onderwijzer aan de gemeente school no. 6 (vacature mej. G. de Jong). De voordracht luidt als volgt 1 H. Annema te Kollumerzwaag2 S. Kalsbeek te Warga en 3 A. J. Knapper te Kortezwaag. Het resultaat der stemming is, dat alle (21) stemmen op H. Annema zijn uitgebrachtzoodat deze wordt benoemd. 3. Benoemitig van een onderwijzer aan de gemeente school no. 10 (vacature E. W. Faber). Op de voordracht zijn geplaatst 1 G. de Boer te Menaldum, 2 J. Zanstra te Lange- zwaag en 3 H. Hollander te Oudehaske. De uitslag der gehouden stemming is, dat G. de Boer met algemeene (21) stemmen wordt benoemd. 4. Benoeming van een onderwijzer aan gemeenteschool no. 10 (wegens de benoeming van A. de Lang tot onder wijzer met hoofdacte aan deze school). Door burgemeester en wethouders worden voorgedragen 1 K. de Jong te Balk2 B. de Vries te Grouw en 3 A. J. Knapper te Kortezwaag. Het resultaat der gehouden stemming is, dat alle (21) stemmen zijn uitgebracht op K. de Jong. Deze wordt alzoo benoemd. 5. Benoeming van een onderwijzer aan gemeenteschool no. 11 (vacature J. Brandenburg). De voordracht is samengesteld als volgt 1 S. Kalsbeek te Warga2 G. de Boer te Menaldum en 3 A. J. Knapper te Kortezwaag. De uitslag der stemming is, dat alle (21) stemmen zijn uitgebracht op S. Kalsbeek zoodat deze wordt benoemd. De infunctietreding zal voor de benoemden nader door burgemeester en wethouders worden bepaald. 6. Benoeming van eene raadscommissie tot onderzoek van een voorstel van burgemeester en wethouders tot on bewoonbaarverklaring van woningen in de BoterhoekDrift en Brandjesklooster. De uitslag der gehouden stemming isdat tot leden dezer commissie worden benoemd de heeren J. F. H. Bekhuis met 19 Dr. J. Baart de la Faille met 20 en N. T. Haverschmidt met 19 stemmen. 7. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan den onderwijzer A. Swart. Zonder discussie wordt besloten met ingang van 1 Juli 1897 aan A. Swart op verzoek eervol ontslag te verleenen als onderwijzer aan de ge meenteschool no. 7. 8. Rapport van de raadscommissie omtrent het onder zoek der rekening en verantwoording van de stads-armen- kamer over 1896. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt be sloten a. goed te keuren de rekening en verantwoording der stads-armenkamer en van het stads-armhuis over het jaar 1896 in ontvang tot een bedrag van43,051.76 en in uitgaaf 41,790.66$ gevende een vermoedelijk saldo van 1,261.09$

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1897 | | pagina 1