ytriiirii Diisüai dan 22 Jnni 1891 72 Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van Dinsdag 8 Jnni 1897. Burgemeester en wethouders hebben zich op de hoogte gesteld van de inrichting van een veefonds en van de aan eene verzekering verbonden verplichtingen. Het is hun daarbij gebleken dat aan eene verzekering groote bezwaren verbonden zijn. Niet alleen is de premie zeer hoogmaar er bestaan enkele bepalingen die eene ver zekering eigenlijk aan het goedvinden van het bestuur van het fonds overlaten. Op een gegeven oogenblik kan dat bestuur de verzekering doen eindigenindien het dit in het belang van het fonds oordeelt, zonder opgaaf van redenen. Mocht er een goed georganiseerd fonds in de provincie bestaan dan zullen burgemeester en wethouders geen bezwaar hebben te overwegenof het opnemen in de huurcontracten van eene verplichting tot verzekering van vee tegen ziekte wenschelijk is. Het voorstel van burgemeester en wethouders wordt hierop zonder boofdolijke stemming aangenomen. 5. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot bepalingwelke leden van den raad moeten worden geacht in de kiesdistricten te zijn gekozen en tot vaststelling van eene verordening tot aanwijzing van stemlokalen voor de kiesdistricten waarin de gemeente Leeuwarden voor de verkiezingen van den gemeenteraad is gesplitst. Blijkens resolutie van Gedeputeerde Staten d.d. 3 Juni 1897 no. 553e afd. S is door dat college geregeld de verdeeling van deze gemeente in drie kiesdistricten en van het getal der in elk district zoo in het geheel als bij elke periodieke aftreding te kiezen leden van den raad overeenkomstig het raadsbesluit van den 1 Juni j.l. Bij deze resolutie is bepaald dat bij elke periodieke aftreding zullen worden gekozen in 1897 acht ledenals in het eerste district driein het tweede district drie en in het derde district twee in 1899 zeven leden, als in het eerste district twee, in het tweede district twee en in het derde district drie in 1901 acht leden, als in het eerste district drie, in het tweede district drie en in hot derde district twee. Door den raad moet nu bij loting worden bepaald welke van de aftredende leden moeten worden geacht te zijn gekozen in elk kiesdistrict, en worden aangewezen de stemlokalen voor de drie districten. Burgemeester en wethouders stellen daarom voor I. Over te gaan tot lotingom voor elke periodieke aftreding van leden van den gemeenteraad te bepalen in welk kiesdistrict de aftredende leden moeten worden geacht te zijn gekozen. II. Vast te stellen navolgende verordening tot aan wijzing van stemlokalen voor de kiesdistricten, waarin de gemeente Leeuwarden voor de verkiezing van leden van den gemeenteraad is gesplitst „De raad der gemeente Leeuwarden Gelet op de resolutie d.d. 3 Juni 1897 no. 553e afd. Svan Gedeputeerde Staten van Friesland waarbij zijn vastgesteld de kiesdistrictenwaarin de gemeente Leeuwarden moet worden gesplitst voor de verkiezing van leden van den raad der gemeente Gelet op art. 65 der kieswet Besluit als stemlokaal aan te wijzen voor bet le kiesdistrict een lokaal in het stadhuis; voor het 2e kiesdistrict een lokaal in het gymnasiumgebouw voor het 3e kiesdistrict het bovenlokaal van bet beurs- en waaggebouw. Hierop wordt tot loting overgegaan. Het resultaat der loting isdat moeten worden te zijn gekozen cht Voer de periodieke aftreding in 1897 in het le kiesdistrict de heeren Mr. A. Menalda, J. van der Scheer en Mr. H. D. van Ketwich Verschuur; in bet 2e kiesdistrict de heeren S. II. Hijlkema T. Konter en A. Duparc in het 3e kiesdistrict de heeren Mr. C. Beekhuis en Jhr. Mr. C. van Eijsinga. Voor de periodieke aftreding in 1899 in het le kiesdistrict de heeren Mr. W. Kolft' en J. F. H. Bekhuis in het 2e kiesdistrict de heeren Mr. I. Wolff en W. J. Oosterhoff in het 3e kiesdistrict de heeren Dr. J. Baart de la FailleMr. J. C. Meijer en J. Theunisse. Voor de periodieke aftreding in 1901 in liet le kiesdistrict de heeren H. Beucker Andreae D. Tigler Wijbrandi en N. T. Haverschmidt J.Hz. in het 2e kiesdistrict de heeren Dr. N. Reeling Brouwer, J. Troelstra en Mr. J. L. van Sloterdijck in het 3e kiesdistrict de heeren C. L. B. J. Feitz en R. H. Dijkstra. Hierop wordt de ontwerp-verordening onveranderd vastgesteld. 6. Rapport der reclame-commissie omtrent bezwaar schriften tegen aanslagen in de directe belasting op het inkomendienstjaar 1897. In verband met de behandeling van dit rapport wordt de openbare vergadering gesloten. Stoom Roek- en Steendrukkerij van N. MIEDEMA Co. Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden van Dinsdag 22 Juni 1897. 73 Tegenwoordig 19 leden. Afwezig de heeren: R. H. Dijkstra, A. Dupare, C. L. B. J. Feitz en T. Konter. Voorzitter: de heer Mr. J. S. baron van Harinxma thoe Slooten burgemeester. I. De notulen van de vorige op 8 Juni j.l. gehouden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld 1. dat door burgemeester en wethouders is bepaald dat eene eventueele stemming voor de verkiezing van leden van den raad zal plaats hebben op Maandag den 12 Juli e.k. en de herstemming, zoo noodig, den 20 Juli e.k. 2. eene missive van de commissie van toezicht op het lager onderwijshoudende mededeeling van de dagen waarop de openbare uitreiking van getuigschriften op de gemeentescholen nos. 23 en 4 zal plaats hebben. Tot bijwoning worden uitgenoodigd de heerenJ. v. d. Scheer, J. Theunisse en Mr. I. Wolfl'. 3. dat bij de publieke aanbesteding van den aanleg van wegen ten noorden van het nieuwe kanaal slechts één inschrijvingsbiljet is ingekomen en daar de inschrij vingssom (ƒ31,920) de raming belangrijk overtrof, besloten is, dit werk in eigen beheer uit te voeren 4. dat alsnog is gegund een plaats voor een stoom- carroussel op de kermis aan M. Wegkamp te Deventer voor 200 en een plaats voor een wafelkraam aan J Haak alhier voor 10.25; 5. dat het openbaar examen aan de middelbare meisjes school zal worden gehouden op 15, 16 en 17 Juli e.k. Tot bijwoning van dit examen worden uitgenoodigd de heeren Bekhuis Kolff en Oosterhoft'. III. Wordt ter tafel gebracht 1. een adres van het bestuur der harddraverij-vereeniging alhier, houdende verzoek om eene subsidie uit de gemeente kas voor de den 19 Juli e.k. te houden harddraverij. Wordt om prae-advies gesteld in handen van burge meester en wethouders. 2. een adres van P. de Hoo Fzn.houdende bezwaar tegen de aan C. van Welij verleende vergunning tot plaatsing van rijtuigen op de openbare straat. Wordt ten fine van beschikking gesteld in handen van burgemeester en wethouders. 3. een adres van K. J. Kalma e. a., houdende verzoek, om geen concessie te verleenen tot aanlog van een stoom tramweg langs den Stienserweg tot de Bontekoe. Dit adres te behandelen met het betrekkelijk voorstel. 4. een voorstel van burgemeester en wethouders tot het doen aanbrengen van cenige veranderingen in het gymnasiumgebouw 5. alsboven tot verlegging van een gedeelte van het Molenpad 6. alsboven naar aanleiding van een verzoek van Douarière de Kempenaer om vergunning, van een gedeelte van den Harlinger trekweg als rijweg gebruik te maken 7. het rapport der raadscommissie omtrent het onder zoek van een voorstel van burgemeester en wethouders tot onbewoonbaarverklaring van woningen. Deze stukken worden ter visie gelegdom in eene volgende vergadering te worden behandeld. 8. een voorstel van burgemeester en wethouders tot onbewoonbaarverklaring van perceel Grachtswal no. 107. In de volgende vergadering over te gaan tot de be noeming van eene commissie van onderzoek. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den oproepingsbrief vermelde punten. 1. Rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek der rekening van het stads-ziekenhuisdienst 1896. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt conform de conclusie van het rapport besloten 1. deze rekening goed te keuren tot een bedrag van f 11,742.51'/, in ontvang en uitgaaf; 2. aan de commissie van beheer van het stads-zieken huis 's raads dank te betuigen voor haar nauwgezet beheer. 2. Benoeming van stembureaux voor de verkiezing van leden van den gemeenteraad. De uitslag der gehouden stemmingen isdat worden benoemd van het stembureau voor het le kiesdistrict waarvan de burgemeester ambtshalve voorzitter istot leden de heeren H. Beucker Andreae met 18 en T. Konter met 19 stemmen; van het stembureau voor het 2e kiesdistrict tot voorzitter de heer J. Troelstra met 18 stemmen en tot leden de heeren Jhr. Mr. C. van Eijsinga met 18 en R. H. Dijkstra met 19 steramen van het stembureau voor het 3e kiesdistrict tot voorzitter de heer Dr. N. Reeling Brouwer met 18 en tot leden de heeren Mr. J. L. van Sloterdijck en J. F. H. Bekhuis ieder met 17 stemmen. Tot plaatsvervangers van de leden dezer stembureaux worden benoemd van het stembureau voor het le kiesdistrict de heeren W. J. Oosterhoff met 17 en Mr. I. Wolff met 14 stemmen van het stembureau voor het 2e kiesdistrict de heeren J. Theunisse en N. T. Haverschmidt, ieder met 18 stemmen van het stembureau voor het 3e kiesdistrict de heeren S. H. Hijlkema en Mr. A. Menalda, ieder met 18 stemmen. Tot leden van aanvullingingevolge het bepaalde bij art. 11 ter der gemeentewet, worden benoemd: van het stembureau voor het le kiesdistricttot lid de heer D. Tigler Wijbrandi met 19 stemmen en tot plaatsvervangend lid de heer Mr. W. Kolif met 15 stemmen; van het stembureau voor het 2e kiesdistricttot lid de heer C. L. B. J. Feitz met 19 stemmen en tot plaats vervangend lid de heer Mr. C. Beekhuis met 18 stemmen van het stembureau voor het 3e kiesdistrict tot lid de heer A. Duparc met 19 stemmen en tot plaatsvervangend lid de heer Mr. H. D. van Ketwich Verschuur met 19 stemmen. 3. Benoeming van eene onderwijzeres in de hand werken aan de gemeenteschool no. 9 (vacature mej. S. M. Jurrjens). De voordracht is samengesteld als volgt 1 mej. A. Ooiman alhier, 2 mej. N. Tulp alhier en 3 mej. S. Kniepstra te Oudendijk. Het resultaat der gehouden stemming is, dat alle (19) stemmen zijn uitgebracht op mej. A. Ooiman, zoodat deze wordt benoemd. 4. Benoeming van een onderwijzer aan de gemeente school no. 7 (vacature A. Swart). Op de voordracht zijn geplaatst 1 K. E. Meinardij te Kollum2 P. van der Wal te Groningen en 3 R. Bearda te Huizum. De uitslag der gehouden stemming is, dat alle (19) stemmen zijn uitgebracht op K. E. Meinardij. Deze wordt alzoo benoemd. 5. Benoeming van een onderwijzer aan de gemeente school no. 10 (vacature E. W. Fabervoortdurende door het niet aannemen eener benoeming door G. de Boer) Op de voordracht zijn geplaatst 1 J. Zanstra te Langezwaag2 B. de Vries ie Grouw en 3 A. J. Knapper te Kortezwaag. Het resultaat der gehouden stemming is, dat J. Zanstra met alle (19) stemmen wordt benoemd. De datum van infunctietreding zal nader door burge meester en wethouders worden bepaald. De voorzitter sluit de vergadering. Stoom Boek- en Steendrukkerij van N. MIEDEMA Co.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1897 | | pagina 1