Turirtrltë van Dinsdag in 13 Juli 1891 Verslag der handelingen van den gemeenteraad te Leeuwarden, van Dinsdag 13 Juli 1897. 75 Tegenwoordig 16 leden. Afwezig de heeren Mr. J. C. Meijer, Jhr. Mr. C. van Eysinga, J. F. H. Bekhuis, B. Tigler Wijbrandi, Mr. A. MenaldaC. L. B. J. Feitz en J. van der Scheer. Voorzitterde heer Mr. J. S. baron van Harinxraa thoe Slooten burgemeester. I. De notulen van de vorige op Dinsdag den 22 Juni j.l. gehouden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld 1. eene missive, d.d. 28 Juni j.l., van L. H. Hotsma, houdende dankbetuiging voor de kwijtschelding van een gedeelte der huur van de door hem bewoonde zathe op Wijlaarderburen 2. dat bij publieke aanbesteding door burgemeester en wethouders is gegund de vernieuwing van de deuren van den Prinsentuin aan P. Vonk voor 512 en het aan brengen van illuminatie-toestellen in den Prinsentuin op 2 Augustus e.k. aan H. Smit voor f 531. III. Wordt ter tafel gebracht 1. een voorstel van burgemeester en wethouders naar aanleiding van een verzoek van den heer S. Hamelink directeur der Ned. Tramwegmaatschappij om concessie voor den aanleg van stoomtramlijnen in de richting naar Stiens en in de richting van de lijn DrachtenVeenwouden, en tot het bekomen van eene subsidie 2. alsboven tot intrekking van de verordening omtrent de verdeeling der gemeente in afdeelingen voor de ver kiezing van leden van den gemeenteraad 3. alsboven tot opheffing van de Burgerdagschool en oprichting van eene school voor voortgezet en meer uit gebreid lager onderwijs; 4. alsboven ter vernieuwing van de walbesehoeiïng in den Harlingertrekweg te Dronrijp. Wordt beslotende stukken sub 1 tot en met 4 voor de leden ter visie te leggen om ze in eene volgende vergadering te behandelen, terwijl het sub 3 zal worden gedrukt in de bijlagen tot het raadsverslag 5. een voorstel van burgemeester en wethouders naar aanleiding van een verzoek der Harddraverij-vereeniging om eene subsidie voor de op 19 Juli e.k. te houden harddraverij 6. alsboven naar aanleiding van een verzoek van J. H. F. de Boer e. a. om eene bijdrage in de kosten van demping van slooten 7. alsboven tot benoeming van inwoners der gemeente, tevens kiezersals leden van stem bureaux 8. alsboven tot benoeming van een tijdelijken wet houder. Wordt besloten de stukken sub 5 tot en met 8 heden te behandelen. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den oproepingsbrief vermelde punten. 1. Benoeming van eene commissie van onderzoek van het voorstel van burgemeester en wethouders tot onbewoon baar verklaring van het perceel Grachtswal no. 107. Het resultaat der gehouden stemming is, dat tot leden dezer commissie werden benoemd de heeren J. F. H. Bekhuis met 15, Dr. J. Baart de la Faille met 15 en N. T. Haverschmidt J.Hz. met 14 stemmen. 2. Voorstel van burgemeester en Wethouders tot be noeming van een tijdelijken wethouder gedurende de ziekte van den heer Mr. J. C. Meijer. De heer Beekhuis wenscht, naar aanleiding van de be paling der gemeentewet, dat de betrekking van wethouder onvereenigbaar is met die van lid der rechterlijke macht, te vernemen, of deze bepaling moet geacht worden ook van toepassing te zijn op een tijdelijken wethouder. De heer Duparc zegt, dat de bij art. 89 der gemeente wet bepaalde onvereenigbaarheid evenzeer geldt voor een tijdelijke waarneming der betrekking van wethouders. Er is in dit opzicht, wat spr. zou willen noemen, eene ge vestigde leer bij alle schrijvers over Staatsrecht over eene vraag als de onderwerpelijke. Nadat de Voorzitter heeft verklaard, de zienswijze van den heer Duparc te deelen en de heer Beekhuis voor de bekomen inlichting heeft bedankt, wordt conform het voor stel van burgemeester en wethouders besloten. Het resultaat der stemming is, dat met 8 stemmen de heer Mr. I. Wolff wordt benoemd tot tijdelijken wethouder gedurende de ziekte van den heer Mr. J. C. Meijer en den tijd dien hij tot herstel van gezondheid elders zal gaan doorbrengen. De heer Oosterhoff verkreeg 2 stemmen en de heeren Beekhuis, Beucker Andreae, Duparc, Dijkstra en van Ketwich Verschuur ieder 1 stem. De heer Wolff verklaart, naar aanleiding van eene vraag van den Voorzitter, dat hij wenscht gebruik te maken van den termijn bij art. 85 der gemeentewet gesteld. De heer Kolff was nog niet ter vergadering verschenen. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders om in woners der gemeentetevens kiezerste benoemen tot leden van stembureaux. Zonder discussie wordt hiertoe besloten. Hierop wordt overgegaan tot stemming. Het resultaat hiervan is, dat, wat de leden betreft, voor den tijd van één jaar worden benoemd van het bureau van het le stem district, waarvan de burgemeester ambts halve voorzitter is, tot leden de heeren A. Coets met 12 en H. Dijkstra met 11 stemmen, en tot plaatsvervangers, van den voorzitter de heer H. Beucker Andreae met 14 en van de leden de heeren E. Kuipers met 16 en H. G. W. Sprenger met 15 stemmen; van het 2e stemdistrict tot voorzitter de heer J. Troelstra met 16 stemmen, tot leden de heeren G. Asman en T. Dorama, en tot plaatsvervangende leden de heeren J. Koopmans en K. Beeling, allen met 15 steramen; van het 3e stemdistrict tot voorzitter de heer Mr. I. Wolff met 12 stemmentot leden de heeren H. Adriani en J. E. Kiers, ieder met 16 stemmen, en tot plaatsver vangende leden de heeren P. A. Bruinsraa met 13 en S. Berkhout met 11 stemmen; van het 4e stemdistrict tot voorzitter de heer R. H. Dijkstra met 15 stemmentot leden de heeren K. E. Brunger met 16 steramen en Jac. Oosterhoff met 15 stemmen, en tot plaatsvervangende leden de heeren A. D. Beerends en W. W. Hopporus Buma, ieder met 16 stemmen. 4. Advies der reclamecommissie omtrent bezwaarschrif ten legen aanslagen in de directe belasting op het inkomen dienst 1897. In verband hiermede wordt de vergadering tijdelijk met gesloten deuren voortgezet. Na heropening der vergadering komt aan de orde: 5. Voorstel van burgemeester en wethouders naar aan leiding van een verzoek van Mevrouw A. G. de Schepper I douairière Jhr. T. A. M. A. van Andringa de Kernpenaer lot het doen berijden van een gedeelte van den Harlinger trekweg.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1897 | | pagina 1