ïreUeriK rat Dinsiai feil SmHir 1891. Verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, van Dinsdag 7 September 1897. 87 Tegenwoordig 21 leden. Afwezig de heer Mr. I. Wolff; eene vacature. Voorzitter: de heer Mr. J. S. baron van Harinxma thoe Slooten. Aan de orde wordt gesteld de beëediging en installatie van de nieuw gekozen raadsleden, de heeren P. A. Wil- helmijA. Duparc Jhr. Mr. W. C. G. van EijsingaS. H. HijlkemaT. Konter, Mr. H. D. van Ketwieh Vor- schuur, Mr. C. Beekhuis en Mr. A. Menalda. Wordt lecture gegeven van eene resolutie van Gede puteerde Staten d.d. 2 September 1897 no. 2, 2e afd. waaruit blijkt, dat tegen de toelating van gemelde heeren als raadsleden geene bezwaren bestaan. Nadat zij door den secretaris zijn binnengeleid, deelt de voorzitter mededat tot hunne toelating is besloten en noodigt hen uit de eeden of beloften af te leggen voorgeschreven bij art. 87 der grondwet en 39 der ge meentewet. Hieraan voldaan zijnde, heet de Voorzitter den nieuwen leden welkom in deze vergadering. Voor het meerendeel der gekozenen is de plaats en werkkring bekend. Voor de heeren van Eijsinga en Wilhelmij is zulks nieuw. De betrekking vereischt geen overmatigen arbeid, maar het is niettemin van groot belang, dat de te behandelen stukken door hen met hart en ziel worden nagegaan. Zij zijn toch voortaan geroepen de belangen van Leeuwarden en Leeuwardens ingezetenen te behartigen en voor te staan en die zijn er groote en vele. Moge het hun niet aan toewijding ontbreken om nog vele jaren dien arbeid te verrichtenopdat zijwanneer eenmaal de betrekking wordt neergelegdmet zelfvoldoe ning kunnen terugzien op de gedane werkzaamheden. De Voorzitter verklaart de nieuw gekozen raadsleden als geïnstalleerd en noodigt hen uit hunne zitplaatsen in te nemen. I. De notulen der vorige op 24 Augustus j.l. gehouden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld en voor kennisgeving aange nomen missives van de heeren J. v. d. Heide en L. F. Wenniger, houdende bericht van aanneming en dankbe tuiging voor hunne benoemingen respectievelijk tot tijdelijk directeur van en tijdelijk loeraar in de wis- en natuur kunde aan de burgerdag- en avondschool eene missive van den minister van binnenlandsche zaken waarbij de benoeming van den heer I. G. de la Fontaine Verwey tot tijdelijk leeraar in de geschiedenis en aardrijkskunde aan het gymnasium wordt goedgekeurd c. dankbetuiging van den gemeente-ontvanger voor het blijk van belangstelling, hem betoond bij gelegenheid zijner 25-jarige ambtsvervulling d. dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd het le suppletoir kohier H. O. 1897; e. dat door burgemeester en wethouders zijn aange wezen tot voorzitters van de commissie voor openbare werken de burgemeester, de gemeentelijke gasfabriek de heer Dr. N. Keeling Brouwer en de gemeentelijke be waarscholen tg del ijk de heer Dr. N. Reeling Brouwer. III. Wordt ter tafel gebracht 1. Een adres van Gebrs. Tulp om verharding van een gedeelte van den Harlinger trekweg. Dit adres wordt om bericht en raad in handen van burgemeester en wethouders gesteld. 2. Voorstel van burgemeester en wethouders tot wijzi ging van het besluit op de heffing van schoolgelden voor het O. L. ondorwijs. Zal worden gedrukt in de bijlagen tot het raadsverslag. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vast stelling eener verordening tot regeling der jaarwedden en der verdere belooningen van de onderwijzers aan de scholen voor O. L. onderwijs. Met dit voorstel zal tevens worden gedrukt het ter zake ingewonnen advies van de commissie van toezicht op het L. O. 4. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vast stelling eener verordening, regelende het meten en wegen van granen zaden en peulvruchten. Zal worden gedrukt in de bijlagen tot het raadsverslag. 5. Rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek der begrooting voor het stads-ziekenhuisdienst 1898. 0. Rapport der raadscommissie omtrent bezwaarschriften tegen aanslagen in de directe belasting op het inkomen dienst 1897. De stukken sub 26 worden ter visie gelegd om in eene volgende vergadering te behandelen. 7. De ontwerp-begrooting van ontvangsten en uitgaven der gemeente voor 1897. De Voorzitter stelt voor dit ontwerp te doen drukken en in de sectiën te behandelenmet bepalingdat het onderzoek moet zijn afgeloopen binnen 4 wekennadat de gedrukte begrooting aan de leden zal zijn uitgereikt. De heer Troelstra stelt voor het onderzoek te doen afloopen binnen 14 dagen na de ontvangst der begrooting. Spr. meent dit voorstel te moeten doen nu volgens de wet betreffende de regeling der gemeente-financiënde verordeningen tot het heffen van opcenten op de perso- neele belasting enz. opnieuw moeten worden vastgesteld. De minister heeft nog onlangs bij circulaire aangedrongen met die vaststelling spoed te maken. Het voorstel van den heer Troelstra wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 8. Voorstel van burgemeester en wethouders tot heffing van 50—70 opcenten op de hoofdsom der personeele belasting. Te doen drukken in de bijlagen tot 't verslag van 's raads handelingenom vervolgens in de sectiën te behandelen. 9. Voorstel van burgemeester en wethouders tot inge- bruikgeving van een lokaal der gemeenteschool no. 10 voor het houden van een cursus tot verkrijging der hoofdacte. 10. Voorstel van burgemeester en wethouders tot ver huring van strooken grond aan den Oostersingel. 11. Voorstel van burgemeester en wethouders tot aan koop van grond in de Wolvesteeg. De stukken sub 9 11 hebben voor de leden ter visie gelegen om heden te worden behandeld. IV. De heer Reeling Brouwer heeft op de agenda gemist de benoeming van een lid in de commissie voor het muziekkorps voor de vacature, ontstaan door de af treding van den heer Jhr. Mr. C. van Eijsinga als raadslid. Aangezien door die aftreding ook de betrekking van penningmeester bij de commissie is opengevallenvindt spr. vrijheid voor te stellen nog heden over te gaan tot de benoeming van een lid, ter voorziening in de ontstane vacature. De Voorzitter heeft geen bezwaar tegen het voorstel van den heer Reeling Brouwerdat vervolgens zonder hoofdelijke stemming wordt aangenomen. In verband hiermede zal deze benoeming geschieden na afloop van punt 4.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1897 | | pagina 1