VinttmMtilnUMiiirM Verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, van Dinsdag 14 September 1897. 95 Tegenwoordig 20 leden. Afwezig: de heeren Dr. J. Baart de la Faille met kennisgeving en T. Konter. Eene vacature. Voorzitter: de heer Mr. J. S. baron van Harinxma thoe Slooten burgemeester. I. De notulen van de vorige op 7 September j.l. ge houden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld eene missive van den heer I. G. de la Fontaine Verwevhoudende dankbetuiging voor zijne benoeming tot tijdelijk leeruur in de geschiedenis en aardrijkskunde aan het gymnasium en dat hij den 1 September 189? in functie is getreden. III. Wordt tor tafel gebracht 1. voorstel van burgemeester en wethouders tot goed keuring van een plan van bestrating van de door K. Propstra aan te leggen nieuwe buurt op een terrein gelegen aan de Fabrickssteeg 2. alsboven tot vaststelling van een stratenplan en aanwijzing van rooilijnen op terreinen bij de Landbuurt; 3. alsboven tot verlegging van den toegangsweg bij de gasfabriek. De stukken l —3 worden ter visie gelegd om in eene volgende vergadering te behandelen. 4. rapport der commissie voor het ontwerpen van strafverordeningennaar aanleiding van een adres van D. Smits e. a. om vernietiging der verordening tot voor koming, wering en beteugeling van besmettelijke ziekten Te drukken in de bijlagen tot 's raadsverslag. 5. de begrooting voor 1898 voor de dienstdoende schutterij. Wordt ten fine van onderzoek in handen gesteld van de heeren Oosterhoff, Kolft' en Hijlkema. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den oproepingsbrief vermelde punten. 1. Voorstel van burgemeester en wethouders tot ont binding der pachtovereenkomst van de Prins Hendriksbrug met den brugwachter D. Tasma. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt be sloten a. met ingang van den 15 September 1897 de pacht overeenkomst wegens de opkomsten der bruggelden voor het draaien van de Prins Hendriksbrugbij acte van 29 December 1894 met Douwe Tasma aangegaante ontbinden onder voorwaarden Ie. dat de gemeente hem als schadevergoeding voor 't gemis van de voordedenverbonden aan de pacht overeenkomst loopende tot 12 Mei 1898, dadelijk na den 15 September 1897 uitbetaalt eene som van f 800. 2e. dat hij zich verbindt de benedenwoning Prins Hendriksstraat no. 13 vóór of op den 15 September 1897 te ontruimen en op dien datum den alsdan nog verschul- digden termijn van de pachtsom ad f 06.67 ten kantore van den gemeente-ontvanger te voldoen b. burgemeester en wethouders uit te noodigen, voor- loopig voor het tijdvak van 15 September 189712 Mei 1898, de opkomsten van die brug bij gaardering te doen innen met bepaling dat de belooning van don gaarder zal bedragen ƒ8 per week en het genot van vrije woning, vrij van personeele belasting. 2. Benoeming van een ambtenaar van den burgerlijken standwegens de aftreding op 1 September 1897 van den heer Mr. C. Beekhuis als lid van den raad. De Voorzitter deelt mededat de heer Beekhuis heeft verzocht met deze benoeming te willen wachten tot de volgende vergadering. De daarvoor aangebrachte motieven komen spr. geldig voor, in verband waarmede hij voorstelt de benoeming te verdagen. Dienovereenkomstig wordt besloten. De voorzitter sluit de vergadering. Stoom Boek- en Steendrukkerij van N. MIEDEMA 8c Co.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1897 | | pagina 1