Verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, van Dinsdag 28 September 1897. 97 Tegenwoordig 20 leden. Afwezig de heeren D. Tigler Wijbrandi en J. Theunisse. Eene vacature. Voorzitterde heer Mr. J. S. baron van Harinxma thoe Slooten burgemeester. I. Do notulen van de vorige op 14 September j.l. gehouden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld 1. eene missive van den heer J. E. Kuipers, houdende berichtdat hij met ingang van 7 September j.l. ontslag heeft genomen als voogd der stads-armenkamer 2. eene missive vau den marktmeester der veemarkt, houdende dankbetuiging voor de verhooging zijner jaar wedde 3. dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd de raadsbesluiten tot a. onderhandsche verhuring van strooken grond bij den Oostersingel b. aankoop van eene strook grond in de Wolvesteeg c. ingebruikgeving van grond aan het Oude Lekkumer- dijkje d. ontbinding van de pachtovereenkomst wegens de opkomsten der Prins Hendriksbrug 4. eene missive van het bestuur van het Departement Leeuwarden der Maatschappij tot Nut van 't algemeen inzendende het verslag van den bewaarschoolcursus over 189697 benevens de rekening over dat jaar en de begrooting voor 1897/98. III. Wordt ter tafel gebracht 1. de begrooting van het nieuwe stads-weeshuis voor 1898. Wordt ten fine van onderzoek en rapport gesteld in handen van de heeren DuparcFeitz en van Eijsinga 2. een adres van mej. C. M. G. de Wijshoudende verzoek om eervol ontslag als leerares aan de middelbare meisjesschool en om toekenning van pensioen 3. een adres van J. N. Schuurmansinhoudende het verzoek, om een plek gemeentegrond, waarop hem recht van opstal is verleend voor eene fabriek van vuurwerken, te mogen koopen, of om opnieuw recht van opstal daarop te bekomen 4. adres van IJ. W. Tijsma en G. J. Nieuwland huurders van stadsplaatsen, die daarbij restitutie verzoeken van de pachtsommen over het loopende huurjaar en wijziging van de pachtsommen voor de resteerende huurjaren 5. een adres van Lambs. Dijkstra om vergunning tot demping van een gedeelte sloot aan den Stienserweg De adressen sub 2 tot en met 5 worden in handen van burgemeester en wethouders gesteld om bericht en raad; 6. een adres van T. Jellema Gzn. e. a. houdende be zwaren tegen het voorstel tot verlegging van den toe gangsweg tot de stad langs de Gasfabriek. Zal lieden worden behandeld met het betrekkelijk voorstel 7. adres van E. Braam en andere onderwijzers in houdende het verzoek om behoud van de extra bezoldi ging voor de onderwijzers met verplichte hoofdacte 8. adres van de hoofden der gemeentescholen nos. 1 6, 7, 9, 10 en 11 tot wijziging van de voorgestelde regeling hunner jaarwedden 9. voorstel van de heeren Mr. H. D. van Ketwich Verschuur, N. T. Haverschmidt J.Hz. en Mr. W. Kolfftot wijziging der voorgestelde regeling van de jaarwedden dei- onderwijzers. De stukken sub 7 8 en 9 zullen heden met het be trekkelijk voorstel worden behandeld. 10. een voorstel van burgemeester en wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan den onderwijzer W. Wijga 11. alsboven tot inbruikgeving van een lokaal in de gemeenteschool no. 4 aan de heeren Th. Boersma e.a. voor een cursus tot opleiding van onderwijzeressen L.O. 12. alsboven naar aanleiding van een verzoek van Gebrs. Tulp om een gedeelte van den Harlinger trekweg te bestraten of te besintelen 13. alsboven tot onderhandsche verhuring van een plek grond ondor Huizum aan S. de Hoo 14. voorstel van burgemeester en wethouders tot toekenning van pensioen aan de wed. A. J. Simmer eervol ontslagen schoonmaakster van de gymnastiekschooï in het Nieuwstraatje; 15. alsboven tot toekenning van eene gratificatie aan J. Postma, wed. S. Haven, in leven doodgraver dezer gemeente 16. alsboven tot vaststelling van een rooilijn voorden verbouw van perceel Grooto Kerkstraat no. 46 en tot overneming van eene strook grond aldaar 17. alsboven tot vernieuwing van het voor het hoofd van gemeenteschool no. 5'bestemd vertrek in dit gebouw; 18. alsboven tot verhooging van de belooning van den gaarder der opkomsten van de Vrouwenpoortsbrug 19. het rapport der raadscommissie omtrent het onder zoek der begrooting van de dienstdoende schutterij, voor het jaar 1898. De stukken sub 10 tot en met 19 worden voor de leden ter visie gelegd, om in eene volgende vergadering te worden behandeld. IV. Bij monde van den heer Duparc wordt rapport uitgebracht door de commissie, in wier handen is gesteld geweest de geloofsbrief van den heer A. Vlaskamp, geko zen tot lid van den gemeenteraad. Zonder discussie wordt conform de conclusie van het rapport besloten tot toelating van den heer A. Vlas kamp als lid van den gemeenteraad. V. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den oproepingsbrief vermelde punten. 1. Advies van de raadscommissie voor het ontwerpen van straf verordeningen op een adres aan de Koningin- WeduweRegentesran D. Smits e. a. om vernietiging der verordening tol voorkomingwering en beteugeling van besmettelijke ziekten. (Zie bijlage no. 20 tot het verslag van 's raads hande lingen.) Hierbij wordt voorgesteld I. te nemen het volgende besluit De raad der gemeente Leeuwarden Overwegende, dat er noodzakelijkheid bestaat tot nadere wijziging der verordening tot voorkomingwering en beteugeling van besmettelijke ziekten, vastgesteld bij raadsbesluit van 31 Maart 1896 (Gemeenteblad no. 9), gewijzigd bij raadsbesluit van 15 April 1897 (Gemeente blad no. 14) Gezien art. 135 der gemeentewet en art. 29 der wet van 4 December 1872 (Staatsblad no. 134) tot voorziening tegen besmettelijke ziekten Besluit In art. 3 der voormelde verordening a. de woorden „De burgemeester is" te doen ver vangen door„Burgemeester en wethouders zijn" b. na het aan het slot voorkomende woord „school" te laten volgen „voor zoover deze niet valt in de termen van Titel II, 1, der wet tot regeling van het lager onderwijs". II. vast te stellen een door de commissie ontworpen missive aan den Commissaris der Koningin, waarbij wordt geadviseerd te bevorderen, dat door Gedeputeerde Staten

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1897 | | pagina 1