TerpflsrloE. ra Dirts floi 12 Ociier 1881 108 Verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, van Dinsdag 28 September 1897. a. als eerste onderwijzer; b. voor het geven van onderwijs in elke vreemde taal. Deze toelagen kunnen gelijktijdig worden genoten. Art. 5. Art. 9. De jaarwedde voor een onderwijzerbelast met de leiding eener herhalingsschoolbedraagt 150 voor de andere onderwijzers f 100. Art. 10. De uitbetaling der jaarwedden en toelagen geschiedt per maand, telkens voor een twaalfde gedeelte. Bij overlijden wordt do loopende maand voluit betaald, bij ontslag geschiedt de uitbetaling tot en met den dag der aftreding. Art. 11. Deze verordening verstaat onder „onderwijzers'' ook „onderwijzeressen"tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald. Art. 12. De onderwijzersdie bij het inwerking treden dezer verordening eene jaarwedde of extra bezoldiging genieten, afzonderlijk of te zamen hooger dan hun volgens deze verordening zou toekomen blijven in het genot daarvan. De onderwijzers met verplichte hoofdacteals zoo danig op 31 December 1897 werkzaam, behouden hunne aanspraak op hooger bezoldiging volgens de regelen van art. 3 der in de tweede alinea van het volgende artikel vermelde verordening. Art. 13. Deze verordening treedt in werking den lsten Janu- I ari 1898. De jaarwedden van de onderwijzeressen in de hand- Behoudens bet bepaalde bij bet vorig artikel, vervalt op werken bedragen dat tljdstlP de verordenmg tot regeling der jaarwedden aan de school der eerste klasse 500 va" de. onderwijzers aan de scholen van openbaar lager aan de overige scholen van 100 tot 250, telkens onderwijs te Leeuwarden vastgesteld by raadsbesluit van bij raadsbesluit te bepalen. S. November 1892 en gewijzigd oij raadsbesluiten van 14 J r Augustus 1891 en 18 December 1894. Met het oog op het vergevorderd uur, wordt de behan deling van de overige nog aan de orde zijnde punten De jaarwedde van den onderwijzer in het teekenen aan tot eene volgende vergadering verdaagd en wordt de de school der eerste klasse voor meisjes bedraagt f 200. vergadering door den voorzitter gesloten. Voor het geven van onderwijs in de gymnastiek wordt, boven de in art. 3 bepaalde jaarwedden, jaarlijks voor elk lesuur per week f 30 toegekend voor zoover de onderwijzer niet is in het bezit eener vaste jaarwedde als gemeentelijk gymnastiek-onderwijzer. Art. 6. Alle verhoogingen van jaarwedden geschieden door burgemeester en wethoudersdoch die volgens art. 2 na de commissie van toezicht op het lager onderwijs te hebben gehoord en die boven de 700 volgens art. 3, op voorstel der commissie van toezicht op het lager onderwijs, het hoofd der betrekkelijke school gehoord. Iedere verhooging van jaarwedde volgens de artt. 2 en 3 gaat in met den lsten Januari volgende op het besluit tot verhooging. Indien een onderwijzer in het bezit der hoofdacte komt, wordt zijne jaarwedde met den lsten Januari daaraan volgende opnieuw geregeld overeenkomstig de bepalingen van art. 3. De toelagen volgens art. 4 gaan dadelijk in. Art. 7. Stoom Boek- en Steendrukkerij van N. MIEDEMA Co. Verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 12 October 1897. 109 Tegenwoordig 22 leden. Afwezig de heer D. Tigler Wijbrandi. Voorzitterde heer Mr. J. S. baron van Harinxma thoe Slooten, burgemeester. Aan de orde is de installatie van den heer A. Vlaskamp, nieuw benoemd lid van den raad. Nadat deze door den secretaris is binnengeleid, worden door hem afgelegd de beloften, bedoeld by art. 39 der gemeentewet. De Voorzitter beet hem hierop van harte welkom in deze vergadering. Het arbeidsveli, dat hem te wachten staatis hem natuurlijk door zijne vroegere betrekking niet onbekend. Spr. wenseht hem toedat bet hem ge geven moge wordende belangendie door hem zullen worden voorgestaan vele jaren tot eigen voldoening en tot heil dezer gemeente te behartigen. Spr. verzoekt hem hierop zijne zitplaats in te nemen. I. De notulen van de vorige op 28 September j.I. gehouden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld 1dat door burgemeester en wethouders tot doodgraver der gemeento is benoemd J. Kooistra alhier 2. eene resolutie van Gedeputeerde Statenhoudende bericht van ontvangst van eon afschrift van het raads besluit d.d. 28 September j.I.no. 4tot wijziging der verordening tot voorkomingwering en beteugeling van besmettelijke ziekten 3. eene resolutie van Gedeputeerde Statenwaarbij de beslissing is verdaagd omtrent het raadsbesluit tot verlegging van den toegangsweg tot de stad langs de gasfabriek enz. 4. dat het sectie-onderzoek over de ontwerp-gemeente- begrooting dienst 1898 is afgeloopen en tot rapporteurs zijn benoemd de heeren Mr. J. L. van SloterdijckC. L. B. .1. Feitz en H. Beucker Andreae. III. Wordt ter tafel gebracht 1. een adres van Lambs. Dijkstra e. a. om van ge meentewege een hoofdriool te doen leggen van den Stienserweg Landbuurt tot de stadsgracht. Wordt om bericht en raad gesteld in handen van burgemeester en wethouders 2. een adres van de korenmeters-wegers, houdende bezwaren tegen de nieuwe regeling van het meten en wegen van granen. Dit adres zal heden met het betrekkelijk voorstel worden behandeld 3. de begrooting van de stadsbank van leening voor 1898. Wordt ter fine van onderzoek en rapport gesteld in handen van de heeren Dijkstra, Konter en van Ketwieh Verschuur 4. een voorstel van burgemeester en wethouders tot onbewoonbaarverklaring van eenige woningen in de Amelandsbuurt. In de volgende vergadering tot de benoeming van eene commissie van onderzoek over te gaan 5. eene aanbeveling voor de benoeming van een lid der commissie van administratie der stadsbank van leening 6. Een nader voorstel van burgemeester en wethou ders naar aanleiding van verzoeken van M. Meijer e. a. tot demping van een sloot langs den Stienserstraatweg 7. een voorstel van burgemeester en wethouders tot toekenning van vermindering van pacht over het loopend pachtjaar aan den pachter van de Wirdumerpoortsbrug; 8. alsboven naar aanleiding van een verzoek van J. N. Schuurmans om koop van een stuk gemeentegrond of om opnieuw recht van opstal op dien grond te verkrijgen 9. alsboven betreffende gadering en verpachting dor opkomsten van eenige bruggen 10. het rapport der raadscommissie omtrent het on derzoek van de begrooting van het nieuwe stads-wees- huis voor 1898. De stukken sub 5 tot en met 10 worden ter visie ge legd om in eene volgende vergadering te worden bo- handeld 11. een voorstel van burgemeester en wethouders tut wijziging van het besluit tot ingebruikgeving van een lokaal der gemeenteschool no. 10 aan de heeren I. Visser e. a. voor een cursus. Wordt besloten dit voorstel dat ter visie hoeft ge legen heden te behandelen. IV. In behandeling worden genomen de op den op roepingsbrief vermelde punten. 1. Benoeming van een wethouder (ter vervulling der vacatureontstaan door het overlijden van den heer mr. J. C. Meyer.) Het resultaat der gehouden stemming isdat zijn uit gebracht op den heer Mr. I. Wolff 10 en op ieder van do heeren W. J. Oosterhoff, Mr. C. Beekhuis en N. T. Haverschmidt 2 stemmen. De heer Mr. I. Wolff wordt alzoo tot wethouder be noemd. Op een desbetreffende vraag van den voorzitter, ver klaart de heer Wolff, onder dankbetuiging voor het in hem gesteld vertrouwende benoeming aan te nemen. 2. Advies der reclame-commissie omtrent bezwaar- scliriften in beroep tegen aanslagen in den hoofdelijken omslag. In verband hiermede wordt de vergadering tijdelijk met gesloten deuren voortgezet. Na heropening der openbare vergadering komt aan de orde 3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vast stelling van eene verordeningregelende het meten en wegen van granen zaden en peulvruchten. (Zie bijlage no. 17 tot het verslag van 's raads hande lingen.) Door burgemeester en wethouders zijn in eenige artikelen nog enkele redactie-wijzigingen aangebracht. Met dit voorstel wordt tevens in behandeling genomen het heden ingekomen adres van de korenmeters-wegers houdende bezwaren tegen de nieuw ontworpen regeling. De algemeene beraadslagingen worden geopend. De heer Wilhelmij zegt, dat waar deze verordening de goedkeuring der beurscommissie wegdraagt, en mede te gemoet komt aan de grieven van het dagelijksch bestuur der Friesche maatschappij van landbouwhij zich niet hiertegen zal verklaren, hoewel hij wel eenigszins bevreesd is, dat de praktijk spoedig wijzigingen in deze verordening zal brengen. Herhaalde malen wordt, in de memorie van toelichting zoowel als in de bijlagen, gewag gemaakt van het meten en wegen in Franeker, en wordt hiermede eene verge lijking gemaakt, maar spr. gelooft, dat deze vergelijking niet opgaatomdat in den regel in Franeker de partyen granen niet alleen op den marktdagdes Maandags worden aangevoerdmaar gedurende de geheele week terwijl in hoofdzaak op monster aan de beurs wordt verkocht, de partijen te leveren in den loop der week.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1897 | | pagina 1