TmiH DiisJai urn 26 Ociobor 1891 Verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 26 October 1897. 119 Tegenwoordig 22 leden. Afwezigde heer S. H. Hijlkema. Voorzitterde heer Mr. J. S. baron van Harinxma thoe Slootenburgemeester. I. De notulen van de vorige op 12 October j.l. ge houden vergadering worden gelezen en vastgesteld. II. Wordt medegedeeld 1. dat door burgemeester en wethouders de heer Mr. I. Wolff is aangewezen tot voorzitter der commissie voor de gemeentelijke- bewaarscholen 2 dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd de raadsbesluiten a. tot overneming van eene strook grond aan de Groote Kerkstraat van J. Kroes; b. tot onderhandsche verhuring van grond aan de Potmarge aan S. de Hoo Fz. c. tot vaststelling van eene verordening tot regeling der jaarwedden van de onderwijzers aan de openbare lagere scholen 3. eene missive van het bestuur der afd. Leeuwarden en omstreken van den Bond van Nederlandsche onder wijzers, dat daarbij zijne ingenomenheid betuigt met de nieuwe regeling der jaarwedden van de onderwijzers 4. dat door burgemeester en wethouders aan S. Dijkstra op diens aanvraag een gedeelte van bouwblok VIII aan den Verkorteweg tot eene oppervlakte van ongeveer 115.50 M'.tegen eene koopsom van 6.per M'. voorloopig is toegewezen. III. Wordt ter tafel gebracht 1. het proces-verbaal van de opneming der kas van den gemeente-ontvanger op 14 October j.l. Wordt voor de leden ter visie gelogd 2. eene missive van P. Attema Dz.geleidende een afdruk van een door 1096 ingezetenen ingediend adres aan Gedeputeerde Staten om niet goed te keuren het raadsbesluit tot verlegging van den toegangsweg tot de stad langs de gasfabriek. Wordt voor kennisgeving aangenomen 3. een adres van M. H. v. d. Hoekinhoudende het verzoek om wijziging eener voorwaardeverbonden aan de vergunning tot oprichting van eene slagerij in perceel Pottebakkersplaats no. 72a. Wordt ten fine van beschikking gesteld in handen van burgemeester en wethouders 4. een adres van D. van lCrugtenhoudende bezwaar tegen de onbewoonbaarverklaring van zijne woningen in de Amelandsbuurt. Dit adres zal worden gesteld in handen van de heden te benoemen commissie van onderzoek 5. een adres van het bestuur der afdeeling Friesland van den Nederlandschen bond van gemeente-ambtenaren betreffende verbetering der jaarwedden van de ambtenaren ter secretarie. Dit adres zal worden behandeld bij de gemeente-be grooting voor 1898 6. eene missive van burgemeester en wethouders ge leidende eene missive van den arrondisseinents-schoolop- zienerbetreffende eene nieuw te stichten inrichting van onderwijs. Wordt besloten, de missive van den schoolopziener te doen drukken in do bijlagen tot 's raads verslag 7. een voorstel van burgemeestor en wethouders lot wijziging van de gemeente-begrooting dienst 1897. Dit voorstel wordt om onderzoek en rapport gesteld in handen van de heeren Kolff, Hijlkema en Menalda 8. aanbevelingen voor de benoeming van drie voog den der stads-armenkamer 9. een voorstel van burgemeester en wethouders tot het doen van af- en overschrijvingen op de gemeente- begrooting dienst 1897 10. alsboven tot het verleenen van eervol ontslag aan den heer J. G. de la Fontaine Verweij als tijdelijk leeraar in de geschiedenis en aardrijkskunde aan het gymnasium 11. alsboven om aan Mej. C. M. G. de Wijs op ver zoek eervol ontslag te verleenen als leerares aan de middelbare school voor meisjes en haar een jaarlijksch pen sioen toe te kennen 12. alsboven naar aanleiding van een verzoek van gymnastiek-onderwijzers en onderwijzeressen om nadere regeling hunner bezoldigingen 13. alsboven naar aanleiding van eene missive van Gedeputeerde Staten betreffende regeling der jaarwedden van den burgemeester en den secretaris 14. een advies der reclame-commissie omtrent be zwaarschriften in beroep tegen aanslagen in den H. O 15. het rapport der raadscommissie omtrent het onder zoek der gemeente-rekening over 1896 16. het rapport der raadscommissie omtrent het onder zoek der begrooting van de stadsbank van leening dienst 1898. Wordt besloten de stukken sub 8 tot cn met 16 ter visie te leggenom in eene volgende vergadering te worden behandeld 17. een voorstel van burgemeester en wethouders naar aanleiding van een verzoek van Lambs. Dijkstra e. a. tot aanleg van een riool in den Stienserstraatweg van ge meentewege 18. een voordracht voor de benoeming van een uiet- ambtelijk lid en een plaatsvervangend niet-ambtelijk lid der commissie van aanslag voor de bedrijfsbelasting. Wordt besloten, de stukken sub 17 en 18 heden te behandelen. IV. Wordt overgegaan tot de behandeling van de op den oproepingsbrief vermelde punten. 1. Benoeming van een ambtenaar van den Burgerlijken Stand (ter voorziening in de vacature, ontstaan door de periodieke aftreding van den heer mr. C. Beekhuis als lid van den Raad). De uitslag der gehouden stemming is, dat 14 stemmen op den heer mr. I. Wolff en 7 stemmen op den heer A. Vlaskamp zijn uitgebracht, terwijl de heer Mr. C. Beek huis 1 stem verkreeg. Alzoo wordt de heer Mr. I. Wolff tot ambtenaar van den burgerlijken stand benoemd. Op eene vraag van den voorzitter verklaart hijde benoeming aan te nemen. 2. Benoeming van een lid der commissie van admi nistratie der stadsbank van leening (wegens periodieke aftreding van den heer G. Gratama). Door de commissie worden aanbevolen de heeren G. Gratama en Mr. W. Kolff, welke aanbeveling, ter voldoe ning aan art. 3 van het reglement, door burgemeester en wethouders is vermeerderd met de heeren mr.J.A. Stoop en B. L. C. de Haan. Het resultaat der gehouden stemming is, dat de heer G. Gratama met alle (22) stemmen wordt benoemd. 3. Benoeming van een niet-ambtelijk lid en van een plaatsvervangend niet-ambtelijk lid van de com missie van aanslag voor de bedrijfsbelasting (wegens periodieke aftre ding van de heeren T. B. Plantenga Oz. en Iv. E. Brunger). Door burgemeester en wethouders worden voorgedragen voor niet-ambtelijk lid do heer T. B. Plantenga Oz. en voor plaatsvervangend lid do heer K. E. Brunger.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1897 | | pagina 1