teaffflim ni DiisfliK. dn 23 Morin 144 Verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, van Zaterdag 13 November 1897. Hierop wordt besloten, aan het bestuur der afd. Fries land van den Ned. bond van gemeente-ambtenarennaar aanleiding van zijn verzoek om verbetering van de jaar wedden der ambtenaren ter secretarie, te berichtendat bij de vaststelling dezer begrooting op dit verzoek zooveel mogelijk is gelet. 6. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het aangaan van eene tijdelijke geldopneming. Burgemeester en wethouders stellen naar aanleiding van den heden op de gemeentebegrooting voor 1898 onder volgno. 63uitgetrokken post voor tijdelijke geld opneming ter voorziening in eventueele behoefte aan kasgeld, tot een bedrag van f 100.000 voor, te besluiten Voorbehoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten, burgemeester en wethouders te machtigen, om ter voorzie ning in de eventueele behoefte aan kasgeld tot het gaande houden van don geregelden dienst, de daarvoor op de gemeentebegrooting voor 1898 uitgetrokken tijdelijke geld opneming zoover noodig aan te gaan, uiterlijk voor den tijd van één jaar, tegen eene rente hoogstens gelijkstaande met boven het disconto voor promessen bij de Ned. Bank en verder op de wijze en onder zoodanige voorwaarden en bepalingen, als zij in het belang der gemeente het meest nuttig en noodig zullen achten. Zonder discussie wordt dienovereenkomstig besloten. De voorzitter sluit de vergadering. Stoom Boek- en Steendrukkerij van N. MIEDEMA Co. Verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 23 November 1897. 145 Tegenwoordig 22 leden. Afwezigdo heer R. H. Dijkstra. Voorzitter: de heer Mr. J. S. baron van Harinxma thoe Slooten burgemeester. I. De notulen van de vorige op 13 November j.l. gehouden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld 1. dat bericht is ontvangen van aanneming eener benoeming van n. mevrouw Sprenger—Knorre als voogdes van het nieuwe stads-weeshuis b. den heer Mr. B. W. N. Servatius als voogd van hot nieuwe stads-weeshuis c. den heer A. J. Brouwer als lid van de commissie van toezicht op het lager, onderwijs d. den heer Mr. J. D. van der Plaats als voogd der stads-armenkamer 2. eene missive van den heer W. F. Hijgenaar en mej. R. W. J. Biekarthoudende dankbetuiging voor de verhooging hunner jaarwedden 3. eene missive van mej. C. M. G. de Wijs, houdende dankbetuiging voor het haar toegekend pensioen 4. dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd de raadsbesluiten tot ingebruikgeving van schoollokalen aan de heeren I. Visser en Th. Boersma, ten behoeve van cursussen 5. dat bij publieke aanbesteding is gegund a. het maken en leveren van bindwerken voor de ge meente over 1898, 1899 en 1900 aan C. B. Bretsehneider voor 37Vj beneden het tarief; b. het leveren van bureaubehoeften voor de gemeente over 1898, 1899 en 1900 aan de firma N. Miedema Co. voor 21beneden het tarief; 6. dat bij publieke verpachting de exploitatie van de buffetten in den Prinsentuin voor vijf jaren is gegund aan H. van Goethem en H. J. Neuteboom te Amsterdam voor f 4252 per jaar. 7. De heer Bekhuis deelt mede, dat de raadscommissie haar onderzoek omtrent de onbewoonbaarverklaring van woningen in de Amelandsbuurt nog niet geheel heef! kunnen voltooien, weshalve zij diligentverklaring verzoekt ten aanzien van het indienen van haar rapport. Wordt besloten, de commissie voor diligent te houden. III. Wordt ter tafel gebracht: 1. pon adres van den kerkerand der Evangelisch Lutbersche gemeente alhier, houdende instemming met het adres van den Vrouwenbond tot strafbaarstelling van het houden van huizen van ontucht. Wordt bij dat adres gevoegd. 2. eene missive van de firma van Hasselt Co., fa brikant te 's Gravenbagezich aanbevelende voor de levering van bustes van H.M. de Koningin. Wordt voor notificatie aangenomen ten einde op den inhoud later voor zooveel noodig te Ietten 3. eene aanbeveling voor de benoeming van een voogd der stads-armenkamer 4. eene voordracht voor de benoeming van een onder wijzer aan gemeenteschool no. 7 5. eene voordracht voor de benoeming van een on derwijzer aan gemeenteschool no. 9 6. een voorstel van burgemeester en wethouders om aan Mej. L. G. Reddingius eene localitcit in de middel bare meisjesschool in gebruik te geven voor een teeken cursus 7. alsboven om grond op den hoek van de Koning straat en de Voorstreek in eigendom over te dragen aan H. Arends en T. Zandleven 8. alsboven naar aanleiding van een verzoek van mej. O. Sevenhuijsen onderwijzeres in de handwerken aan do gemeenteschool no. 3, om verhooging van jaarwedde. Wordt besloten, do stukken sub 3 tot en met 8 ter visio te leggen, om ze in eene volgende vergadering te be handelen. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den oproepingsbrief vermelde punten. 1. ttenoeming van een curator van tiet gymnasium, (wegens periodieke aftreding van don heer Dr. J. Baart de la Faille). Door curatoren worden aanbevolen de heeren 1. Dr. J. Baart de la Faille, 2 Dr. J. C. Schreuder en 3 Ds. G. J. Paré. De uitslag der gehouden stemming is, dat de heer Dr. J. Baart de la Faille met 21 stemmen wordt benoemd. De heer Dr. J. C. Schreuder verkreeg 1 stem. 2. Benoeming van een hoofd der gemeenteschool no. 8 (vacature C. Kosteroverleden.) Door den districts-schoolopziener is de volgonde voor dracht, in alphabetische volgorde gerangschikt, ingediend: G. de Boer te MarkelooJ. Bonman te Leeuwarden K. Dokter te Lochem W. G. Hoeneveld te St. Anna Parochie en H. Oberman te Lochem. De uitslag der gehouden stemming isdat zijn uitge bracht 13 stemmen op den heer Hoeneveld 7 op den heer de Boer en 2 stemmen op den heer Dokter. Alzoo wordt tot hoofd der gemeenteschool no. 8 be noemd de heer W. G. Hoeneveldmet ingang van een nader door burgemeester en wethouders te bepalen datum. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders om in liooger beroep te gaan van een besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij niet is goedgekeurd het raadsbesluit tot verlegging van den toegang neeg tot de stad langs de gasfabriek. De resolutie van Gedeputeerdo Staten luidt als volgt Gehoord het gerapporteerde tor voldoening aan do kantbeschikking van den heer Commissaris der Koningin, van den 14 October 1897 2e afdeelingop l". een aan deze vergadering gericht schrijven van burgemeester en wethouders der gemeente Leeuwarden van den 29 September j.l.no. 104/1307, waarbij aan haar ter bekoming van do vereischte goedkeuring wordt ingezonden een in tweevoud opgemaaktdoor den Raad dier gemeente den 28 September j.l., sub 7°, genomen besluit, strekkende: 1°. tot het in eigendom, onderhoud en beheer van het rijk overnemen van de rijksbrug c. a. huiten de voormalige Hoeksterpoortde bij die brug behoorende brugwachterswoning en een gedeelte van den rijksstraatweg ter lengte van 87 M. ten noordoosten van die brug2°. tot het verleggen van den toegangsweg tot de stad van de zijde van den Groninger straatweg op de wijze en in de richting, als in dat besluit nader is omschreven en tot het liitvoeren van diverse daarmee in verband staande werken overeenkomstig de daarvan dooi den directeur der gemeentewerken opgemaakte plannen gemerkt B 3°. tot het verleenen van machtiging behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Statenaan burgemeester en wethoudersom met den Staat der Nederlanden omtrent de sub 1° en II0 omschreven per- coelen eene overeenkomst aan te gaan en daartoe vast te stellen het bij dat besluit overgelegd ontwerp 2°. een aan deze vergadering gericht adres van T. Jellema Gzn. en anderen allen neringdoendenwonende te Leeuwarden aan de Voorstrcek tusschen de gasfabriek en de Dubbele Pijp, van den 30 September, waarbij zij haar verzoeken, het hierboven sub 1° aangehaald raads besluit niet goed te keuren

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1897 | | pagina 1