14S Verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 23 November 1897. verband staande werken overeenkomstig de daarvan door den directeur der gemeentewerken opgemaakte plannen gemerkt B 3°. tot het verleenen van machtiging, behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten, aan burgemeester en wethouders om met den Staat der Nederlanden omtrent de sub I en II omschreven perceelcn eene overeenkomst aan te gaan en daartoe vast te stellen het bij dat besluit overgelegd ontwerp. Voordat wij tot eene wederlegging van de motieven waarop het besluit van Gedeputeerde Staten tot niet- goedkeuring van uw bovenaangehaald besluit berust, overgaanmeenen wij te moeten mededeelendat wij ons bij nadere overweging van uw besluit van den 28 September 1897no. 7 de vraag hebben gesteld, of dat besluit wel aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten had behoeven te zijn onderworpen. Het komt ons voordat voor eene toestemmende beantwoording dier vraagde overeenkomstwaarvan in dezen sprake iszoude moeten zijn te brengen onder eene der handelingen genoemd onder letter c van art. 194 der gemeentewet. Wij zijn van oordeeldat het aan gegronden twijfel onderhevig isof die overeenkomst betreft koop en verkoop, waarbij de eene zich verbindt om eene zaak- te leveren en de andere om daarvoor den bedongen prijs te betalen (art. 1493 Burgerlijk Wetboek). In casu wordt door het rijk in eigendom beheer en onderhoud overgegeven en door de gemeente Leeuwarden overgenomen de Hoeksterpoortsbrug met de daarbij staande brugwachterswoi.ing en een gedeelte van den rijksstraat weg met toebehooren ter lengte van 37 meter. De gemeente neemt vervolgens op zich I. om de bestaande draaibrug voor voetgangersde Verwersbrug genaamdte doen vervangen door eene beweegbare brug voor gewoon verkeer en het vaarwater aldaar te doen verruimen; II. het leggen of verbreeden van den klinkertweg van de Verwersbrug tot en in aansluiting met den rijksstraat weg en het leggen van eene keibestrating van de Verwers brug tot de Hoeksterbrug III. het afbreken en geheel opruimen van de Hoekster poortsbrug en verbetering van het vaarwater d&ar ter plaatseonder anderen door het maken van een af ronding van den hoek aan het noordoosteindc van het Hoeksterend. Zoodra door de gemeente aan deze voorwaarden is voldaan, vervalt de verplichting van de gemeente tot het onderhouden van het gedeelte weg van de Hoeksterpoorts brug tot de Hoeksterbrugdat reeds eigendom is dei- gemeente. Als bijdrage in de kosten van aanleg en onderhoud van de bovengenoemde werken zal door het rijk aan de gemeente eene som van 25,000 worden uitgekeerd. Zooals wij boven reeds te kennen gaven, komt het. ons voordat deze overeenkomst niet is koop en verkoop een koopprijs wordt immers niet betaald. Evenmin is zij te rangschikken onder ruiling. Volgens art. 1577 Burgerlijk Wetboek is deze eene overeenkomst, waarbij partijen zich verbinden om aan elkander weder- keerig eene zaak in de plaats van eene andere te geven. Het rijk verbindt zich tot het in eigendom overgeven van de brug, woning en een gedee'te weg, en de gemeente om die voorwerpen over te nemen. liet rijk ontvangt in ruil geene zaak, hoe ook genaamd. Van bezwaren of verpanden van onroerend goed kan in dezen evenmin sprake zijn als van inschiijvingen enz. genoemd in art. 194 der gemeentewet. Daargelaten nu, of uw besluit van 23 September 1897 no. 7 wel aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten had behoeven to worden onderworpen eene vraagdie wij gaarne verder aan u ter beantwoording overlaten wensehen wij thans over te gaan tot de wederlegging van de motievenwaarop de niet-goed keu ring van uw besluit berust. De bezwaren tegen uw besluit zijn in de eerste plaats van financieelen aard en betreffen verder de veiligheid en den welstand. De financieele gevolgen der te sluiten overeenkomst komen hierop neerdat de gemeente aan verschillende I uit te voeren werken zal moeten besteden f 29,800 en zich moet belasten met een verzwaard onder- i houd van de Verwersbrug, waarvan de gekapi taliseerde jaarlijksche onderhoudssom bedraagt 3,600 alzoo een totaal bedrag vanf 33,400 Deze cijterpost zal volgens Gedeputeerde Staten nog in j de toekomst worden verhoogd met de meerdere kosten I van onderhoud van den verlengden verkeersweg en van de eventueel aan te brengen belangrijke verbreeding van de Hoeksterbrugdie zal blijken noodig te zijn omdat weldra gegronde klachten zullen rijzen ten aanzien van j den onmogelijlen en gevaarlijken rit over die brug. Wij doen hieromtrent opmerkendat de kosten van l onderhoud van den verkeersweg in het vervolg niet hooger althans niet van eenige beteekenis kunnen zijn omdat bij vervanging van den grintweg van de Hoekster- j tot de Verwersbrug door eene kei bestrating, de gemeente ontslagen zal worden van het onderhoud van dien grintweg. Dit onderhoud is kostbaarder, dan dat van de keibe strating. Wat een eventueel noodzakelijke verbreeding van de Hoeksterbrug aangaatdoen wij opmerken datgesteld dat die in de toekomst zal blijken noodzakelijk of wen- schelijk te zijn de kosten daarvan gering zouden zijn. De uitgaven, die de gemeente ter uitvoering der over eenkomst zal hebben te doen bedragen slechts f 8400 en kunnen zeker geen aanleiding geven tot niet goed keuring van uw besluit. Wij deelen omtrent de breedte van de bestaande Hoek- steibrug nog mede, dat die is 4.68 meter tusschen de trottoirs en 6.22 meter tusschen de leuningen en dus veel breeder dan de overige bruggen in deze gemeente, die tusschen de troittoirs 33/., meter zijn, met uitzondering van de Wirdumerpoortsbrug, die tusschen de trottoirs 4.06 meter breed is. De bezwaren omtrent de veiligheiddie bij de uit voering der overeenkomst volgens het oordeel van Gede puteerde Staten wordt bedreigd, betreffen den rit over de Hoeksterbrug en het verkeer over de Verwersbrug, welke brug in het vervolg de eenige toegangsweg van den Groninger straatweg en van het bevolkte aan de noord zijde der gemeente gelegen Oldegalileën enz. tot de ge meente zal worden hetgeen te ernstiger zoude zijn, om dat in de nabijheid van de geprojecteerde klapbrug drie scholen zijn gelegen waarvan de kinderen die ze be zoeken, vier malen daags die brug moeten passeeren. Wij meenen de vraag te mogen stellen of deze be zwaren niet zeer overdreven zijn voorgesteld. Dat de rit over de Hoeksterbrug onmogelijk egevaar lijk zal worden ontkennen wij beslist. Blijkens de resolutie van Gedeputeerde Staten gaan dezen van de veronderstelling uitdat de rijweg aan weerszijden van de Hoeksterbrug met bochten van zeven meter straal en gelijktijdig belangrijke hellingen over die brug zullen worden gelegd. De bocht aan de zijde van het Hoeksterend is van 7 20 meter straal en die aan de zijde van den Arendstuin kan worden gemaakt met een straal van 20 meterterwijl ook de helling aan deze zijde der brug tot een minimum kan worden gebracht. ZoQclcr te willen bewerendat de rit over dc Hoek sterbrug de meest gewenschte is, kan die toch zeker niet gequalificeerd worden als onmogelijk en gevaarlijk. Moest dit worden toegestemddan zouden wij aan onze ver plichting ons bij art 179 letter h der gemeentewet op gelegd, te kort schieten door een toestand te bestendigen als bestaat aan de Tuinen, waar de rit van de Vlietster- brug over de Tuinsterbrug aan veel meer bezwaren is onderhevig dan die over dc Hoeksterbrug. Verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 23 November 1897. 149 In ieder geval zoude later, indien dit bleek gewenscht toestand van deze brugin haar rapport van den 26 te zijn, mét geringe financieele opofferingen,doorverbree- Februari 1897. het volgende te kennen: ding van de Hoeksterbrug, dc rit daarover afdoende „Geheel afgescheiden van dc vergrooting van het fabrieks- kunnen worden verbeterd. terreinvindt de meerderheid om nog eene reden dit Wat het bezwaar van de veiligheid der kinderen van ontwerp aanbevelenswaard en d. i. om den toestand van do drie genoemde scholen betreft, doen wij in de eerste «Ie Verwersbrug. Die brug schijnt te zijn daargesteld om plaats opmerken, dat de bewoordingen der resolutie aan- door constructie en aanleg het aanschouwelijk bewijs te leiding geven te veronderstellendat alle kinderen, welke leverenhoe eene brug niet moet worden gebouwd. Die die scholen bezoeken, dc klapbrug moeten passeeren. Dit gebrekkige inrichting door eene betere te doen vervangen, nu is op verre na niet het geval. Meer dan de helft is stellig zeker een dringende eisch. Maar nog geheel dor kinderen behoeven van dien verkeersweg geen gebruik afgescheiden van die bezwaren, vertoont de Verwersbru" te maken om hunne woningen te bereiken. Maar om die bezwaren naar eisch te beoordeelen, moet in aanmerking worden genomen de actueele toestand en diewelke zal ontstaan. De Verwersbrug is lang 25 en breed lmeter. De constructie dier brug is zóódat er veel tijd vereischt in de laatste maanden zulke gebreken en ouderdomskwalen, dat eene totale vernieuwing niet lang meer kan worden verschoven. Wil men die loopplank door een kunstwerk, den naam van brug waardig, vervangen, dan zal de ge meente voor eene beduidende uitgaaf komen te staan." Als gevolg van de overeenkomst zoude de gemeente wordt om die te openen en te sluiten, hetgeen blijkens j een nieuwe brugwachterswoning krijgen en zon du toegang de ondervinding veel oponthoud aan de voetgangers tot de gemeentewerf belangrijk worden verbeterd, veroorzaakt. I)e geprojecteerde klapbrug is slechts T.50 meter lan terwijl de breedte van het hcwecgbnar gedeelte 3.86 nieter Blauw huis 011 afrondin en van hot aansluitende vaste gedeelte 5.50 nieter is. «taande rijksbrug. Het openen en sluiten dezer brug kan veel spoediger geschieden dan van de tegenwoordige Verwersbrug. Bovendien zal liet scheepvaartverkeer zeer worden bevoordeeld door verwijding van liet vaarwater bij liet van het landhoofd van de be- Ieder, die bekend is met de bezwaren, die vooral zwaar geladen schepen van eenige belangrijke afmeting zooals Door deze omstandigheden zal de passage over de j bijvoorbeeld de schepen die kolen voor de fabriek aan- brug, ook zelfs bij het gebruik van voer- en voeren, in bedoeld gedeelte van het vaarwater ondervinden, nieuwe rijtuigen minder gevaar opleveren. Buiendien is aan weerszijden van de brug eene opene inderdaad eene verbetering van groot belang is. ruimte, waar de voetgangers zich buiten den rijweg Eindelijk meenen wij te moeten wijzen op liet in kunnen opbonden, zonder in gevaar te verkceren. Dat de welstand bij den toegang tot de gemeente, door uitvoering te geven aan hot ontworpen plan, schro melijk zou worden benadeeld kunnen wij niet inzien. op liet fabrieksterrein en in gebruik kan worden gegeven betreftaan een fitter of ander beambte der gemeentelijke gasfabriek. I zal moeten toestemmendat de voorgestelde verbetering in eigen dom verkrijgen van de woning van den wachter van do Hoeksterpoortsbrugeene woning, die vooral voor de ge meente groote waarde beeftomdat die staat als 't ware wat den welstand De toestand zal immers vrij wel gelijk blijven. Het gedeelte van dc zijde van bet Dokkumerend door een ijzer anderszins kunnen worden afgesloten en de boomen dit' rijksweg ligt. langs den weg staan daar blijven Mochten andere voor worden gemaskeerd door plantsoen Maar vooral is aan de overeenkomst dit groote voordeel den weg langs de gasfabriek zal aan verbondendat de gemeente de vrije beschikking erlangt fokkumerend door een ijzeren hek ais over liet terreingeiegen langs dc gasfabriekwaarop de ssweg ligt. Ieder, die bekend is met de beperkte ruimte van het op cl at terrein getimmerten, toestellen of j fabrieksterrein, ieder die weet, hoe reeds sedeit jaien de werpen worden geplaatstdan kunnen die behoefte aan uitbreiding van dat terrein is gevoeld zal ^.„askeei'd door plantsoen. mouten toestemmen, dat do eenige gelegenheid, die thans Zoowel van dc zijde van den Groninger straatweg als wordt aangeboden om dat terrein doelmatig uit te breiden, an het Dokkumerend en den Arendstuin zal het bedoelde ook afgescheiden, of daarvan al clan niet voor f/«sbeiging ;rrein hetzelfde aanzien behouden. moet worden gebruik gemaakt, in het belang der gemeente Trouwensdit bezwaar over den welstand zal zeker moet worden aangegrepen. Van uitbreiding van het fabrieksterreindat aan de eene zijde door de grachtaan de andere zijde door do kazerne en aan de zuidzijde door het Hoeksterpad is in gesloten kan geen sprake zijnindien niet van de thans bij Gedeputeerde Staten geen ernstig gemeend motief zijn geweest tot liet onthouden van de goedkeuring aan uw besluit. Wat de verwijzing betreft naar den vroegeren toestand, welke door de gemeente met belangrijke opofferingen is aangeboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt, verbeterd door een beteren toegangsweg tot de stad te Zonder te willen beweren, dat in de naaste toekomst maken, daaromtrent doen wij opmerken, dat het verkeer er beboette zal bestsan om van bedoeld terrein gebruik niet rij- en voertuigen van den Groninger straatweg naar te maken voor gasberging, is liet toch boven twijtel ver deze gemeente destijds veel belangrijker was dan thans, heven dat dit terrein bij tu ontstane beboette isn uit een Het verkeer per rijtuig is immers, tengevolge van technisch fin uit een financieel oogpunt verre de vooi- 1 verdient boven liet terrein bij de herberg „do den aanleg van den spoorweg van Groningen naar Leeu warden aan deze zijde der gemeente zeer afgenomen. TT. L 1, t'. 1 .t i .f i'nn rl 111/if (VOAlI'l'iOlluntV VU 11 II VU ITOOI 11 1 I keur Bleek. Al mogen er aan bet leggen van zinkers in de gracht tegen de nadeelen daaraanafgescheiden van die financi-1 werk, eele offersonvermijdelijk verbonden. Zooals wij boven memoreerdenzal, als gevolg van dc overeenkomst, door de gemeente ten hoogste 8400 worden betaald. Welke voordoelen staan daartegenover? In de eerste plaats zal de gemeente in liet bezit komen beveiligen. van eene nieuwe klapbrug voor gewoon verkeer, ter ver-1 u vanging van de Verwersbrug, die nu reeds noodzakelijk moet worden vernieuwd. Uwe commissie voor openbare werken gaf omtrent den Men bedenke bovendien dat, indien een gashouder op een terrein bij do herberg „do Bleek'dat aan den pu- blieken weg is gelegen, wordt gebouwd, daaromheen eene soliede en kostbare omheining moet worden gemaakt, ten einde den gashouder tegen daden van kwaadwilligheid te veiligen. Maar bovendien is de stichting van een gashouder op een terreinvan het fabrieksterrein door eene gracht gescheiden, met liet oog op de exploitatie bepaald on- gewenscht.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1897 | | pagina 3