1 -k Verslag der handelingen van den gemeentervad van Leeuwarden, van Dinsdag 14 December 1897. 157 Tegenwoordig 22 leden. Afwezigdo heer R. H. Dijkstra. Voorzitterde heer Mr. J. S. baron van Harinxma thoe Slooten burgemeester. I. Do notulen van de vorige op 23 November j.l. gehouden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld 1. Bericht van den heer Dr. C. P. Burger, dat hij de benoeming tot lid der commissie van toezicht op het L. O. aanneemt; 2. bericht van den heer J. W. Kramers, dat hij de benoeming tot lid der commissie van toezicht op het M. 0. aanneemt 3. dat door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd het raadsbesluit van 9 November j 1. tot wijziging der ge- meentebegrooting, dienst 1897 4. eene missive van de commissie van toezicht op het L. O.geleidende afschrift van rapporten der com missie uit de vereeniging ter bevordering van volksge zondheid, belast geweest met het behandelen van de gevallen van favus onder de schoolkinderen. Wordt voor de leden ter visie gelegd. III. Wordt ter tafel gebracht 1. Een adres van den bijzonderen kerkeraad der Ned. Hervormde gemeente, zijne adhaesie betuigende aan het adres van den Vrouwenbond tot strafbaarstelling van het houden van huizen van ontucht. Wordt bij laatstbedoeld adres gevoegd 2. een adres van F. J. Samon te Amsterdam om leve ring van portretten van H. M. de Koningin. Wordt voor notificatie aangenomenterwijl later zoo noodig op dit verzoek zal worden gelet 3. een adres van W. Taekema en anderen, bewoners van de Hout- en Bleekerstratenhoudende verzoek tot wegruiming van een houten hekwaardoor het onderling direct verkeer tusschen gemelde straten is afgesneden 4. een adres van de heeren Mr. T. van Hettinga Tromp en andere ingezetenen en van de vereeniging ter bevor dering van volksgezondheid alhier, houdende verzoek tot het leggen van een dam in de Potmarge ten einde de verontreiniging der publieke wateren tegen te gaan. De adressen sub 3 en 4 worden om bericht en raad in handen van burgemeester en wethouders gesteld terwijl heden afdrukken van dat sub 4 aan de leden zullen worden gezonden; 5. een voorstel van burgemeester en wethouders tot onderhandsche verpachting van eenige bruggen; 6. alsboven tot ingebruikgeving van schoolbanken borden enz. ten behoeve van de rijkslandbouwwinterschool; 7. alsboven naar aanleiding van een verzoek van IJ. Tijsma en G. J. Nieuwlandhuurders van stadsplaatsen die daarbij verzoeken restitutie van over het loopend huurjaar betaalde pachtsommen en verlaging der pacht sommen voor de resteerende huurjaren 8. alsboven tot wijziging van de voorwaarden van uitgifte van bouwterreinen aan weerszijden van het Nieuwe Kanaal 9. alsboven tot het geven van eene bestemming aan het onbebouwd te blijven terrein ten noorden van het Nieuwe Kanaal 10. het rapport der raadscommissie omtrent het onder zoek van een voorstel van burgemeester en wethouders tot onbewoonbaarverklaring van woningen in de Amelands- buurt. De stukken sub 5 tot en met 10 worden voor de leden ter visie gelegd' om in eene volgende vergadering te worden behandeld 11. een voorstel van burgemeester en wethouders tot aanschaffing van eenige voorwerpenbenoodigd voor het meten en wegen van granen enz. 12. het 2e suppletoir kohier van den hoofdelijken omslagdienst 1897. Wordt besloten, de stukken sub 11 en 12, die voor de leden ter visie hebben gelegenheden te behandelen. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den oproepingsbrief vermelde punten. 1. Benoeming van een voogd der stadsarmenkamer (ter voorziening in de vacatureontstaan door periodieke aftreding van den heer N. H. van der Meulen en voort durende door het niet-aannemen eene benoeming door den heer dr. J. C. Schreuder. Door de voogden worden voorgedragen de heeren 1. Jhr. A. Bowier, 2. Mr. J. L. van Sloterdijck Jr. en 3. Mr. A. D. Wassenaar. De uitslag der gehouden stemming is dat zijn uitge bracht op den heer Jhr. A. Bowier 16 stemmen, op den heer Mr. J. L. van Sloterdijck Jr. 4 stemmen en op den heer Mr. A. D. Wassenaar 1 stem, terwijl 1 briefje blanco werd ingeleverd. Alzoo wordt tot voogd der stadsarmenkamer benoemd de heer Jhr. A. Bowier. 2. Benoeming van een onderwijzer aan de gemeente school no. 7, (vacature W. Wijga.) Do door burgemeester en wethouders opgemaakte voor dracht luidt: 1. J. Hofstra te Tjummarum 2. R. Metzlar te Bergum en 3. P. van der Wal te Kollumerzwaag. Het resultaat der stemming isdat J. Hofstra met alle (22) stemmen wordt benoemd. 3. Benoeming van een onderwijzer aan de gemeente school no. 9(vacature A. J. Lambooij). De voordracht is samengesteld als volgt 1. R. Metzlar te Bergum 2. J. Hofstra te Tjummarum en 3. P. van der Wal te Kollumerzwaag. De uitslag der gehouden stemming is, dat R. Metzlar met alle stemmen wordt benoemd. De datum van infunctietreding zal nader door burge meester en wethouders worden bepaald. 4. Voorstel van burgemeester en wethouders naar aan leiding van een verzoek van Mej. G. Sevenhuijsenonder wijzeres in de handwerken aan de gemeenteschool no. 3, om verhooging van jaarwedde. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt besloten bovenomschreven verzoek van Mej. G. Sevenhuijsen te wijzen van de hand. 5. Voorstel van burgemeester en wethouders om aan Mej. L. G. Reddingius een lokaal in de middelbare meisjesschool in gebruik af te staan voor een cursus. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt besloten voorbehoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten aan mej. L. G. Reddingius alhier tot wederopzegging ver gunning te verleenen des Woensdagsnamiddags van 1—3 uur gebruik te maken van het teekenlokaal der middel bare school voor meisjes, ten behoeve van het houden van een cursus in teekenen, zulks tegen eene vergoeding van ƒ10.per jaar. 6. Voorstel van burgemeester en wethouders tot aan schaffing van eenige voor het meten en wegen van granen enz. benoodigde voorwerpen. Tengevolge van de nieuwe bepalingen omtrent de wijze van meten en wegen van granen enz., welke den 1 Januari

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1897 | | pagina 1