ïirsiiriiï ra Diiiisi 22 Haart 1898. Verslag der handelingen van don gemeenteraad van Leeuwarden, van Dinsdag 22 Maart 1898. 33 Tegenwoordig 21 leden. Afwezig de heeren D. Tigler Wijbrandi en S. H. Hijlkema. Voorzitter: de heer Mr. J. S. baron van Harinxma thoe Slooten burgemeester. I. De notulen van de vorige op 8 Maart j.l. gehouden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld 1. dat bij publieke herbesteding het leveren en leggen van cementriolen is gegund aan S. v. d. Zaag«alhier, voor 4 520 2. dat het derde perceel van het terrein Achter de Hoven voor drie jaren in huur is afgestaan aan K. Siderius voor f 16 50 per jaar 3. dat door burgemeester en wethouders tot adjunct commies ter gemeente-secretarie is benoemd de heer H. C. Grosjean thans klerk 4. bericht van P. Geertsmadat hij de benoeming tot onderwijzer aan school no. 10 aanneemt 5. dat bij Koninklijk besluit van 1 Maart 1898 no. 7 is goedgekeurd het raadsbesluit tot heffing van bruggeld bij de Wirdumerpoorts- en andere bruggen 6. dat door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd het raadsbesluit van 8 Maart j.l. tot wijziging der geraeente- begrooting, dienst 1898; 7. het verslag van den toestand en de verrichtingen der Vereeniging ter bevordering van volksgezondheid over 1897 8. een extract uit de rekening van het Friesch genoot schap van geschied-, oudheid- en taalkunde over 1896/97. Wordt voor de leden ter visie gelegd 9. eene missive van de commissie voor de gemeentelijke bewaarscholenhoudende mededeeling van de dagen waarop de openbare lessen aan die scholen zullen plaats hebben. Tot bijwoning van deze lessen worden uitgenoodigd de heeren van Sloterdijck Hijlkema en Wilhelmij 10. eene resolutie van Gedeputeerde Staten, houdende bericht van ontvangst van een afschrift der verordening tot aanvulling van de verordening op het bouwen en op het inrichten van woningen, enz. III. Wordt ter tafel gebracht 1. een adres van G. Sclionebaum e. a.houdende verzoek om wijziging vnn do verordening tot uitvoering der nieuwe regeling van het openbaar lager onderwijs. Wordt om praead vies gesteld in handen van burgemeester en wethouders. 2. een voorstel van burgemeester en wethouders tot wijziging van de gemeentebegrooting dienst 1897. Wordt om onderzoek en rapport gesteld in handen van de heeren Kolff, Hijlkema en Menalda 3. alsboven tot het doen van af- en overschrijvingen op de gemeentebegrooting dienst 1897 4. alsboven tot het verleenen van eervol ontslag aan den onderwijzer W. J. Zanstra 5. alsboven om eenige voorwerpen van de gemeente in bruikleen af te slaan voor de Historische afdeeling van de te 's Hage te houden tentoonstelling van vrouwen arbeid 6. alsboven van burgemeester en wethouders betreffende rioloering van een terrein Achter de Hoven en demping van een sloot aldaar. De voorstellen sub 3 tot en met 6 worden ter visie gelegdom in eene volgende vergadering te worden behandeld 7. alsboven om aan de Maatschappij van Schilder- en Teekenkunst alhier het beurslokaal in gebruik af te staan voor eene tentoonstelling van aquarellen en schilderijen. Wordt besloten dit voorstel heden te behandelen. IY. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den oproepingsbrief vermelde punten. 1. Rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek van eene wijziging der begrooting van het nieuwe stads weeshuis dienst 1897 en van af- en overschrijving op deze begrooting. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt be sloten, de voorgestelde wijziging van en af- en overschrij vingen op deze begrooting goed te keuren. 2. Rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek van eene suppleloire begrooting van de stads-armenkamer dienst 1897. Wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming besloten aan de stads-armenkamer toe te staan eene ver hooging van het voor 1897 ten behoeve der stads-armen kamer bij de primitieve begrooting verleend subsidie ad 36521.60, tot een bedrag van ƒ789.42; b. do voorgedragen wijziging der begrooting van de 6tads-armenkamer dienst 1897 goed te keuren en die begrooting nader vast te stellen in ontvang en uitgaaf tot een bedrag van f 44,037.99. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan de onderwijzeres mej. S. Rakker. Conform de conclusie wordt besloten aan mej. S. Bakker, met ingang van 1 Juni 1898, overeenkomstig eigen verzoek, eervol ontslag te verleenen als onderwijzeres aan de gemeenteschool no. 11. 4. Voorstel van burgemeester en wethouders om het beurslokaal voor eene tentoonstelling in gebruik af te staan aan het bestuur der Maatschappij van schilder- en teekenkunst. Zonder discussie wordt besloten het bovenlokaal van het beurs- en waaggebouw op 9 10 en 11 April e.k.kosteloos aan het bestuur der Maatschappij van schilder- en teekenkunst in gebruik af te staan voor het houden van eene tentoonstelling van aquarellen en schilderijenonder voorwaarde 1. dat het beurslokaal onder toezicht van den beurs- meester blijve 2. dat de adressant verantwoordelijk zij voor alle schade, die gedurende de tentoonstelling aan het lokaal en aan de hierin aanwezige voorwerpen mocht worden toegebracht; 3. dat het lokaal na afloop der tentoonstelling op kosten van adressant worde schoongemaakt. 5. Voorstel der commissie voor het ontwerpen van strafverordeningennaar aanleiding van een adres van de leden der afdeeling Leeuwarden van den Nederlandsclien vrouwenbond tot verhooging van het zedelijk bewustzijn en van andere vrouwelijke ingezetenenom het houden van bordeelen strafbaar te stellen zoomede van adressen lot ondersteuning van dat verzoek. (Zie bijlage no. 8 tot het verslag van 's raads handelingen.) De commissie stelt voor, het gedaan verzoek af te wijzen. De beraadslagingen worden geopend. De lieer OosterhofF is het met de elders reeds ge maakte opmerking eens, dat de commissie zich eigenlijk wel wat gemakkelijk van de zaak heeft afgemaakt. Zij verwijst wel naar wat vroeger over dit onderwerp is voorgevallen maar als spr. bedenkt, dat het verzoek tot den raad is gericht door tal van personen en lichamen dan komt 't hem voordat wat meer uitvoerigheid ge- wenscht ware geweest. Te meer, waar strafbaarstelling

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1898 | | pagina 1