fmaJiirii tu Mat 12 ijril 1898. sar** - l"""' 42 Verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, van Dinsdag 22 Maart 1898. „minderheid der gemeenten herhalingsonderwijs bestaat. Het eerste motief, door den geachten voorsteller aan- „en dat dit onderwijs zelfs daar, waar het bestaat, dikwijls gevoerdkan spr. niet beamen. Door burgemeester en »D0& geheel onvoldoende is. Eene reorganisatie van dat wethouders is een onderzoek ingesteld omtrent de ge- „onderwijs, die in het voornemen der regeering ligt, moet schiktheid van het gebouw der burgerdag-en avondschool „voorafgaan." voor de op te richten herhalingsklassen, en daarbij is hun Met het oog op een en ander komt het spr. niet gebleken, dat twee lokalen op de eerste verdieping de raadzaam voor, om thans eene gemeentelijke regeling voor toestand der privaten, waarop de heer van Ketwich Ver- herhalings- en voortgezet lager onderwijs vast te stellen schuur wees, is met weinig kosten te verbeteren en een facultatief 7e en 8e leerjaar in 't leven te roepen, terstond geschikt zijn elk voor ruim 30 35 leerlingen waar de rijkswetgever wellicht binnen zeer korten tijd voor het eerste jaar, terwijl slechts voor het tweede jaar imperatief een 7e leerjaar zal voorschrijven en eene re- een der benedenlokalen eenige vertimmering zou moeten organisatie van het herhalingsonderwijs van regeerings- ondergaan. wege zal worden ter hand genomen. De heer van Ketwich Verschuur deed een beroep op Krijgt dat ontwerp kracht van wet, dan zal er in deze de nota van den heer Theunissealgemeen rapporteur, gemeente voor schoollocaliteit en leerkrachten voor onge- die berekend heeft, dat 100 leerlingen terstond in de veer 700 kinderen moeten gezorgd worden. Uit oflicieele termen zouden vallen om het herhalingsonderwijs te gegevens is toch gebleken datvoornamelijk tengevolge genieten. van onverschilligheid der ouders, op 1 Januari j.l. in deze Deze berekening is niet juistburgemeester en wet- gemeente 300 kinderen van alle onderwijs verstoken waren, houders stellen dat cijfer op 60 a 70. De heer Theunisse terwijl het toevoegen van een 7e leerjaar de schoolbe- komt tot een te hoog cijfer; hij berekent, dat er thans volkingwat de min- en onvermogende scholen betreftop de scholen der 2e klasse b en de 3e klasse 400 leer- met 7e of omstreeks 400 zal verhoogen. lingen zijn, die, vóór of in 1885 geboren, op 1 Januari 1898 Waar alzoo het thans openen van de gelegenheid voor; ouder dan 12 jaar zijn. Hij ziet echter over het hoofd, tweejarig herhalings- en voortgezet onderwijs zeer zeker j dat de leerlingen na Mei 1885 geboren, nog niet mogen niet onaanzienlijke kosten voor verbouwen zouden vorderen, meetellen, omdat deze eerst in 1892 op de lagere school en men tevens, tengevolge van de invoering van leerplicht, zijn gekomen en nu nog in de 6e klasse zitten. Had de spoedig kan komen te staan voor het bouwen van nieuwe 1 heer Theunisse dit in aanmerking genomen, dan zou hij schoollokalen voor 700 kinderen, daar komt het spr. niet tot het cijfer 400, doch tot 200 zijn gekomen. Immers, raadzaam voor, het onderwerpelijk voorstel aan te houden het getal leerlingen in 1885 geboren, ongeveer 300 uit— totdat over genoemd wetsontwerp zal zijn beslist. Bij demakendzou hij dan met */s de na Me* van dat daarna noodzakelijk te treffen regeling zullen dan tevens, jaar geborenen hebben verminderd. Spr. zal intusschen zonder vermeerdering van kosten, als groote voordeelen hierop niet verder ingaan, omdat het tweede motief van o. a. verkregen kunnen worden 1. dat de kinderen zoo- den heer van Ketwich Verschuur hem toch reeds met veel mogelijk hun zeven wettelijke leerjaren aan dezelfde diens voorstel doet instemmen, school en althans de laatste jaren onder leiding van den zelfden onderwijzer kunnen doorleven; 2 dat er, meer Hierop wordt de motie van den heer van Ketwich dan dit thans mogelijk is, rekening kan worden gehouden Verschuur zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met de verschillende geestesgaven der kinderen, en 3. dat f'f zal kunnen worden op de maatschap- Wordt kt dat de heeren Reeli Brouwer. P wtl h l h verschlll(,nde Bekhuis, Theunisse, de la Faille en van Sloterdijck vóór navltde 6 T n aangevoerde d" de behandeling van dit punt de vergadering hadden navolgende motie van orde voor te stellen verlat n „De raad der gemeente Leeuwarden Gehoord het verhandelde ter zijner vergadering van heden, Besluit, de behandeling van het voorstel tot opheffing 7- Advies van de reclame-commissie omtrent een be- der burgerdagschool en tot oprichting van eene school jaarschrift tegen een aanslag in den hoofdelijken omslag, voor herhalings- en voortgezet lager onderwijs aan te d"'nsi 1-897. houdentotdat over het op 14 Maart 1.1. ingediend ont werp van wet op den leerplicht eene beslissing zal zijn Hel primitief kohier der directe belasting op het genomen." inkomendienst 1898. t, n -In verband met deze beide punten wordt de vergadering De heer Beekhuis verklaart dat by de commissie van tijdolijk mot Men deuren voortgezet rapporteurs, op grond van de door den heer van Ketwich Verschuur aangevoerde gronden, geen bezwaar bestaat ,T tegen aanneming van diens motie. Na heroPeninS der vergadering wordt besloten het kohier der directe belasting op het inkomen ten behoeve dezer gemeente over het dienstjaar 1898, na De heer Wolff kan zich met de motie van den heer daarin aangebrachte wijzigingen vast te stellen op een van Ketwich Verschuur wel vereenigen in verband met belastbaar inkomen van f 4,073,567.en een totaal der diens tweede motief, n.l. de mogelijkheid, dat het onlangs aanslagen ten bedrage van f 216,710.94i/i. bij de Tweede Kamer ingekomen wetsontwerp op den leerplicht tot wet zal worden verheven. De voorzitter sluit de vergadering. Stoom Boek- en Steendrukkerij van N. Micdema Co., Leeuwarden. Verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwardenvan Dinsdag 12 Apiil 1898. 43 Tegenwoordig 21 leden. Afwezig de heeron W. J. Oosterhoff en R. H. Dijkstra. Voorzitterde heor Mr. J. S. baron van Harinxma tlioe Slootenburgemeester. I. Do notulen van de vorige op 22 Maart j.l. gehouden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld 1. dat het primitief kohier der directe belasting op het inkomen, dienst 1898, door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd 2. dat door burgemeester en wethouders tot klerk tor secretarie is benoemd de heer F. de Zee te Beetsterzwaag 3. het verslag van het eind-examen aan de burger avondschool. Wordt ter visie gelegd. 4. eene missive van de commissie van toezicht op het lager onderwijs, houdende kennisgeving van de dagen waarop de openbare uitreiking van getuigschriften in de gemeentescholen nos. 1 5—11 zal plaats hebben. Tot bijwoning worden uitgenoodigd de heeren Oosterhoff, Feilz en Vlaskamp 5. dat de openbare verpachting van staanplaatsen voor carroussels enz. gedurende de aanstaande kermis heeft opgebracht 1708.94. III. Wordt ter tafel gebracht 1. adres van IJ. Pars te Franeker, houdende instem ming in hoofdzaak met de nieuwe wijze van meten en wegen van granen enz. in deze gemeente. Wordt gestold in handen van burgemeester en wet houders, om hierop te kunnen letten bij hun advies omtrent ingekomen bezwaren tegen de nieuwe verordening op het meten en wegen van granen 2. de rekening van het nieuwe stads-weeshuis dienst 1897. Wordt ten fine van onderzoek on rapport gesteld in handen van do heeren Oosterhoff, Kolff en Beekhuis; 3. voorstel van burgemeester en wethouders naar aanleiding van een adres van G. Schönebaum e. a. om wijziging van de verordening tot uitvoering van de nieuwe regeling van het openbaar lager onderwijs 4. alsboven om aan S. H. Uitman huurder van de woning Oldegalileën nos. 32 en 40 eene ontheffing te verleenen op de huursom 5. alsboven tot onderhandsche verpachting van per- ceelen grasgewas 6. rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek van do rekening der stads bank van leening, dienst 1897 7. rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek der rekening van de d.d. schutterij over het jaar 1897 8. rapport der reclame-commissie omtrent bezwaar schriften tegen aanslagen in den hoofdelijken omslag dienstjaar 1897. De stukken sub 3 tot en met 8 worden ter visie gelegd, om in eene volgende vergadering to worden behandeld 9. voorstel van burgemeester en wethouders tot in- gebruikgeving van het terrein ten westen van het beurs en waaggebouw voor eene tentoonstelling van konijnen 10. alsboven tot het verkoopen van eenige spoorstaven en wagentjes aan L. J. Fokkens te Britsum 11. voordracht voor de benoeming van een onderwijzor met acte Franseh aan gemeenteschool no. 4 12. voordracht voor do benoeming van eene onder wijzeres aan gemeenteschool no. 11. Wordt besloten, de stukken sub 9 tot en met 12 heden te behandelen. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den oproepingsbrief vermelde punten. De uitslag der gehouden stemming is, dat 20 stemmen op den heor A. Vlaskamp en 1 stem op den heer Mr. C. Beekhuis werden uitgebracht, zoodat de heer A. Vlaskamp wordt benoemd. Op eene desbetreffende vraag van don voorzitter, ant woordt de heer Vlaskampdat hij deze benoeming niet kan aannemen. Het resultaat der hierop gehouden nieuwe stemming is, dat de heer T. Konter wordt benoemd met 15 stem men. De heer Haversehmidt kreeg 3 stemmen en de beeren Vlaskamp en Reeling Brouwer verkregen ieder 1 stom. Ook de heer Konter verklaartde benoeming niet te kunnen aannemen. Hierop stelt de voorzitter voor, in eene volgende ver gadering tot eene nieuwe benoeming over te gaan, waartoe wordt besloten. 2. Benoeming van eene raadscommissie tot het instellen van een onderzoek naar den omvang der prostitutie in deze gemeente. Het resultaat der gehouden stemmingen is, dat tot leden dezer commissie worden benoemd de heeren W. J. Ooster hoff Dr. N. Reeling Brouwer en Mr. C. Beekhuisres pectievelijk met 19, 18 en 12 stemmen. 3. Benoeming van een onderwijzer met acte Franscli aan de gemeenteschool no. 4 (vacature W. J. Zanstraj. De voordracht is samengesteld als volgt: 1. E. J. Conradi alhier, 2. D. van Gorkum te Zaandam en 3. K. Boer te Winterswijk. De uitslag der gehouden stemming is, dat alle (21) stemmen zijn uitgebracht op E. J. Conradizoodat deze wordt benoemd. 4. Benoeming van eene onderwijzeres aan de gemeente school no. 11 (vacature mej. S. Bakker). De voordracht luidt als volgt1. mej. A. C. Leopold alhier, 2. mej. B. Hospes te Hornhuizen en 3. mej. S. H. de Jong te Cornjum. Het resultaat der gehouden stemming isdat mej. A. C. Leopold wordt benoemd met 19 stemmen. Mej. Hospes en mej. de Jong verkregen ieder 1 stem. De datum van infunctietreding voor deze twee be noemden zal nader door burgemeester en wethouders worden bepaald. 5. Rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek van eene wijziging der gemeentebegrootingdienst 1897. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt besloten de door burgemeester en wethouders ontworpen wijziging dier begrooting goed te keuren en de balans dezer be grooting nader vast te stellen als volgt inkomsten1,050,264.59* uitgaven1,050,263.60 0.99* met een waarschijnlijk saldo van f 6. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het doen van af- en overschrijvingen op de gemeente-begrooting. dienst 1897. Wordt beslotende ontwerp-besluiten tot de af- en overschrijvingen onveranderd vast te stellen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1898 | | pagina 1