TirgaMg ra DissJai 26 April 1899. Verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 26 April 1898. 47 Tegenwoordig 19 leden. Afwezig de beeren Mr. J. L. van SloterdijckR. H. Dijkstra, W. J. Oosterhoff en Mr. C. Beekhuis. Voorzitter: de heer Mr. J. S. baron van Barinxma thoe Slootenburgemeester. I. De notulen van de vorige op 12 April j.l. gehouden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld 1. dat door burgemeester en wethouders op verzoek eervol ontslag is verleend aan den heer B. Falkena als klerk ter secretarie en dat als zoodanig is benoemd de heer F. Postma te Sappemeer 2. dat bij publieke aanbesteding de levering van gas kolen is gegund aan de firma P. H. Hoos en Zn. te Rotterdam, 35000 hectoliter Mickley-kclen voor 64cent en 35000 hectoliter Towneley Main-koleu voor 63'/4 cent per hectoliter 3. het proces-verbaal van de opneming der kas van den gemeente-ontvanger op 14 April 1898. Wordt voor de leden ter visie gelegd. III. Wordt ter tafel gebracht 1. het verslag van den toestand der gemeente over 1897. Wordt heden aan de leden rondgedeeld. 2. adres van het bestuur van den Frieschen aannemers- bond, houdende verzoek om wijziging van bestekken voor aanbesteding van gemeentewerken. In handen gesteld van burgemeester en wethouders ten fine van beschikking. 3. rekening en verantwoording van de stads-armenkamer, dienst 1897. Om onderzoek en rapport gesteld in handen van de heeren Beucker AndreaeHijlkema en Vlaskamp. 4. rekening en verantwoording der Kamer van koop handel en fabrieken over 1897. Wordt om onderzoek en rapport gesteld in handen van de heeren BeekhuisWilhelmij en Menalda. 5. voorstel van burgemeester en wethouders tot het toekennen van pensioen aan A. M. v. d. Meulen wed. J. Jansen eervol ontslagen schoonmaakster. 6. alsboven naar aanleiding van adressen van R. Steensma e. a. om de nieuwe verordening, regelende het meten en wegen van granen enz.in te trekken en de vroegere meet- en weeg wijze weder in te voeren. 7. voorstellen tot oninvorderbaarverklaring van aan slagen in den hoofdelijken omslag, de hondenbelasting en schoolgelden over 1896 en 1897. 8. rapport der commissie omtrent het onderzoek der rekening van het nieuwe stads-weeshuis over 1897. De stukken sub 5 tot en met 8 worden ter visie gelegd, om in eene volgende vergadering te worden behandeld. 9. een voorstel van burgemeester en wethouders tot herstelling van de Langepijp. Wordt besloten dit voorstel heden te behandelen. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den oproepingsbrief vermelde punten. 1. Rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek der rekening en verantwoording van de stadsbank van leeningdienstjaar 1897. Zonder discussie wordt besloten deze rekening goed te keuren tot een bedrag in uitgaaf van 5606.31'/i zijnde f 240.937a beneden de raming 's raads dank te betuigen aan de commissie van administratie der stadsbank van leening voor haar nauw keurig gehouden beheer. 2. Rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek der rekening en verantwoording van de dienstdoende schutterij over 1897. Wordt overeenkomstig het voorstel der commissie besloten a. de rekening en verantwoording van de dienstdoende schutterij over het jaar 1897 voorloopig goed te keuren tot een bedrag in ontvang en uitgaaf van f 4670.60 '/2 b. aan den schuttersraad dank te betuigen voor zijn zorgvuldig beheer. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders naar aan leiding van een adres van G. Schonebaum e. a. om wijziging van de verordening tot uitvoering van de nieuwe regeling op het lager onderwijs. In de raadsvergadering van den 22 Maart j.l. werd om bericht en raad in handen van burgemeester en wethouders gesteld een adres van G. Schonebaum e. a.ouders van leerlingen der gemeenteschool no. 2inhoudendo het verzoek, wijziging te brengen in de bepaling omtrent de toelating van leerlingen tot de scholen der le klasse en in verband hiermede art. 1 der verordening ter uitvoering van de nieuwe regeling van het openbaar lager onderwijs te wijzigen. Naar aanleiding van dit verzoek deelen burgemeester en wethouders mededat bij schrijven van 23 December 1897, no. 7829, de commissie van toezicht op het lager onderwijs hun eene wijziging der verordeningin den geest als door adressanten wordt gewenscht, in overweging heeft gegeven. De bezwaren die zij daar tegen hebben deelden zij der commissie mede bij missive d.d. 3 Februari j.l. no. 75/167. Onder verwijzing naar de daarin ontwikkelde motieven, stellen burgemeester en wethouders voor, te besluiten: het verzoek van adressanten te wijzen van de hand. De missive van burgemeester en wethouders aan de commissie luidt als volgt Leeuwarden 3 Februari 1898. Aan de commissie van toezicht L. O. No. 75/167. Bij uwe missive d.d. 23 December 1.1. no. 7829 werd in overweging gegeven, alinea 2 van art. 1 der verordening ter uitvoering van de nieuwe regeling van het openbaar lager onderwijs (Gemeenteblad no. 5 van 1889) te wijzigen en te lezen als volgt „Onder goedkeuring der commissie van toezicht op het „lager onderwijs kunnen mede worden toegelaten 1°. tot „de scholen der le klasse en 2e klasse a kinderen die „op den len Januari en 2°. tot de scholen der 2e „klasse b en 3e klasse kinderendie binnen de eerst volgende drie maanden na de in het volgende artikel „bepaalde tijdstippen dien leeftijd zullen hebben bereikt." Als motief voor deze wijziging wordt gewezen op de klachten van vele oudersdie de in de verordening ge stelde leeftijdsgrens lager wenscben gesteld te zien. Volgens uwe meening zouden die klachten zijn ontstaan, sedert de gelegenheid is opgeheven om tweemaal 's jaars kin deren tot de scholen toe te laten. Wij kunnen in dezen uwe zienswijze niet deelen. Immers, aan die gelegenheid, welke overigens slechts gedurende 2 jaar heeft bestaanis reeds in 1883 een einde gekomen op initiatief der toenmalige commissie van toezicht. Aan eene wijziging der leeftijdsgrens in verband met die ver andering is toen niet gedacht. De motievenwelke den raad er in 1881 toe hadden geleid, om bij het invoeren eener nieuwe regeling van hot openbaar lager onderwijs in deze gemeente niet verder te gaan dan in de 2e alinea

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1898 | | pagina 1