Fsrialrii van Diislai 28 Jii 1898. Verslag der handelingen van don gemeenteraad van Leeuwarden, van Dinsdag 28 Juni 1898. 61 Tegenwoordig 21 leden. Afwezig de heeren Jhr. Mr. W. C. G. van Eijsinga en A. Vlaskamp. Voorzitterde heer J. Troelstrawethouder. I. De notulen van de vorige op 24 Mei j.l. gehouden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. "Wordt medegedeeld 1. dat bij koninklijk besluit is bepaald, dat het ontslag van den heer Mr. J. S. baron van Harinxma thoe Slooten als burgemeester dezer gemeente, inplaats van op 1 Juni 1898zal ingaan op 1 Juli e.k. en dat hem verlof is verleend van 12 Juni tot 1 Juli a.s. 2. dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd de raadsbesluiten tot a. ingebruikgeving van grond aan den Nieuweweg aan S. Dijkstra voor het leggen van eene stoep b. onderhandsche verpachting van perceelen grasgewas 3. eene missive van de commissie van toezicht op het lager onderwijs, houdende mededeeling van de dagen, waarop de openbare uitreiking van getuigschriften in de gemeentescholen nos. 2 3 en 4 zal plaats hebben. Tot bijwoning worden uitgenoodigd de heeren Oosterhoff, Feitz en Vlaskamp 4. eene missive van den directeur der Nederlandsche tramwegmaatschappij inhoudende het berichtdat door hem wordt aanvaard de concessie voor den aanleg en de exploitatie van stoomtramwegen van deze gemeente naar de Groote Bontekoe en in de richting naar den tramweg DokkumVeen wouden 5. mededeeling van de dagenwaarop het openbaar examen aan de Middelbare meisjesschool zal plaats hebben. Tot bywoning van dit examen worden uitgenoodigd de heeren Beucker AndreaeKonter en Haverschmidt. III. Wordt ter tafel gebracht 1. een adres van het bestuur van den Bond voor Friesche stoombootbelangen om wijziging in de sluitings uren voor bruggen 2. een adres vau de vereeniging van gardeniers ..Eendracht maakt macht" om aanwijzing van een andere standplaats voor de groente- en de fruitmarkt. Deze adressen worden ter beschikking gerenvoieerd aan burgemeester en wethouders 3. een adres van H. J. Albers tot het doen leggen van een riool in den Harlinger straatweg tusschen zijn terrein en de stadsgracht 4. een adres van den heer A. Alberts om eervol ontslag als secretaris-boekhouder der stads-armenkamer 5. een adres van het bestuur der stoomzuivelfabriek tot aankoop van terrein bij de 2e kanaalbrug 6. een adres alsboven van G. H. Wassenaar. De adressen sub 3 tot en met 6 worden om bericht en raad in handen van burgemeester en wethouders gesteld 7. een voorstel van burgemeester en wethouders tot verleen en van eervol ontslag aan mej. J. van Essen onderwijzeres in de handwerken aan gemeenteschool no. 5 8. alsboven aan mej. H. Gast als onderwijzeres aan de gemeenteschool no. 9 9. een voorstel van burgemeester en wethouders tot verleenen van eervol ontslag aan den heer L. F. Wenniger als tijdelijk leeraar aan de Burgerdag- en avondschool 10. alsboven tot onderhandsche verpachting van per ceelen grasgewas 11. alsboven tot onderhandsche verhuring van een perceeltje grond in het Bagijncklooster 12. alsboven om aan L. G. Dijkstra te Dronrijp ver gunning te verleenen, van een gedeelte van den Harlinger trekweg gebruik te maken als rijweg 13. alsboven om op 6 September e.k., den dag der inhuldiging van H. M. de Koningindes avonds een vuurwerk te doen afsteken op het Wilhelminaplein 14. alsboven tot het toekennen van pensioen aan B. van Bateles, eervol ontslagen controleur bij de stadsbank van leening 15. alsboven tot vaststelling van een plan voor de vergrooting van de speelplaats bij de gemeenteschool no. 6 16. alsboven naar aanleiding van een verzoek van Deelstra en Zwart en andere stoombootkapiteins om retributie van betaald havengeld en tot wijziging van het besluit op de heffing van havengeld 17. rapport der commissie omtrent het onderzoek der rekening van het stads-ziekenhuis over 1898 18. rapport der reclame-commissie omtrent bezwaar schriften tegen aanslagen in den H. O.dienst 1898 19. alsboven tot wijziging van de verordening, regelende het getal, de bezoldigingen en de borgtochten der ambte naren en beambten van de stadsbank van leening 20. alsboven tot wijziging van de verordening op het beheer van het stads-ziekenhuis en tot verhooging der jaarwedde van de directrice dezer inrichting 21. alsboven tot wijziging van de verordening, regelende het wegen en meten van granen enz. 22. alsboven tot aflossing van eene geldleening en vaststelling van een plan voor eene nieuwe geldleening 23. alsboven tot wijziging van de verordening op de gemeentelijke bewaarscholen en tot vaststelling van een besluit tot heffing en eene verordening op de invordering van schoolgelden voor onderwijs op die scholen 24. alsboven tot vaststelling van de concessie-voorwaarden voor den aanleg en do exploitatie van stoomtramwegen en van de richting dezer wegen. Wordt besloten de stukken sub 7 tot en met 24 ter visie te leggen, om in eene volgende vergadering te worden behandeld, terwijl die sub 19 tot en met 24 zullen worden gedrukt in de bijlagen tot het verslag van 's raads handelingen 25. voorstel van burgemeester en wethouders naar aanleiding van een verzoek van de heeren Mr. T. van Hettinga Tromp e. a. tot het leggen van een dam in de Potmarge. De heer van Ketwich Verschuur vraagt aan burge meester en wethouders, of er bij hen ook bezwaar bestaat, dit voorstel te doen drukken. Omdat er bij deze zaak zeer vele particuliere belangen betrokken zijn en ook uit defe rentie voor de adressanten, zou spr., door het voorstel te doen drukkenmeer publiciteit aan den inhoud er van willen geven. Wordt beslotenook dit voorstel te doen drukken 26. voordracht voor de benoeming van een onderwijzer aan de gemeenteschool no. 6 27. voorstel van burgemeester en wethouders tot ver koop van spoorstaven en spoorwagentjes 28. alsboven tot intrekking der aan den heer J. H. Brunne tijdelijk verstrekte opdracht tot het geven van onderwijs in de geschiedenis aan de Middelbare school voor meisjes en tot het doen van eene oproeping van eene leerares in dat vak en in het Fransch 29. alsboven tot aanwijzing van een ander terrein voor bergplaats van grint, diverse materialen enz. Wordt beslopende stukken sub 26 tot en met 29 die voor de leden ter visie hebben gelegenheden te behandelen. IY. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den oproepingsbrief vermelde punten. 1. Benoeming van een onderwijzer aan de gemeente school no. 6 (vacature E. J. Conradi). De voordracht luidt als volgt: 1. J. Tolsma te Marssum, 2. K. Fokkema te Franeker en 3. G. Flieringa te Akkrum.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1898 | | pagina 1