WEÉrilI ra IMil 9 JÉ 1898 Verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, van Zaterdag 9 Juli 1898. 65 Tegenwoordig 20 leden. Afwezig de lieeren J. TheunisseJhr. Mr. W. C. G. van Eijsinga en Mr. A. Menalda. Voorzitter: de heer J. Troelstra, wethouder, waarnemend burgemeester. I. De notulen van do vorige op 28 Juni j.l. gehouden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld 1. dat de heer Dr. N. Keeling Brouwer ontslag heeft genomen als wethouder met ingang van 6 Juli j.l. Zal heden tot de benoeming van een wethouder worden overgegaan 2. dat by Koninklijk besluit is goedgekeurd het raads besluit tot intrekking van het besluit op de heffing en van do verordening op de invordering van het recht voor liet gebruik van de overdekte vischmarkt 3. eene missive van curatoren van het Gymnasium inhoudende bericht van de dagenwaarop de overgangs examens aan die inrichting zullen worden gehouden. Tot bijwoning worden uitgenoodigd de heeren Mr. I. Wolff, Mr. C. Beekhuis en Mr. W. Kolff 4. dat aan M. Meijer in koop is toegewezen eene plek grond aan den Verkorteweg, ter grootte van 312 M1. voor eene som van f 1989. UI. Wordt ter tafel gebracht 1. een adres van de directie der stoomcartonfabriek om de behandeling der voorstellen tot het leggen van een dam in de Potmarge en tot vaststelling van concessie voorwaarden voor den aanleg van stoomtramwegentot nader aan te houden. Zal bij de behandeling der voorstellen aan de orde worden gesteld 2. de begrooting van de stads-armenkamer, dienst 1899. Wordt gesteld in handen van de heeren Duparc, Feitz en Wij bran di 3. voorstel van burgemeester en wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan den heer A. Alberts als secretaris-boekhouder der stads-armen kamer 4. alsboven naar aanleiding van een verzoek van mej. H. Buijs tot herziening der jaarwedde van het hoofd van gemeenteschool no. 3. Deze voorstellen worden ter visie gelegd om in een volgende vergadering te worden behandeld. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den oproepingsbrief vermelde punten. I. Rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek can de rekening van het stads-ziekenhuis over 1897. Wordt besloten 1. genoemde rekening en verantwoording goed te keuren in ontvang en uitgaaf beide tot een bedrag van 11,723.70 2. aan de commissie van beheer over het stads ziekenhuis 's raads dank te betuigen voor haar goed en nauwkeurig beheer. 2. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan mej. J. van Essen onderwijzeres in de handwerken aan gemeenteschool no. 5. Wordt besloten, met ingang van l Augustus 1898 het gevraagd eervol ontslag te verleenen. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan mej. II. Gast: onderwijzeres. Wordt besloten aan mej. H. Gast op haar verzoek met ingang van 1 Augustus 1898 eervol ontslag te verleenen als onder wijzeres aan do gemeenteschool no. 9. 4. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan den heer L. F. Wenniger tijdelijk leeraar aan de Burgerdag- en avondschool. Conform het voorstel wordt besloten aan den heer L. F. Wenniger, tijdelijk leeraar in de wis- en natuurkunde aan de Burgerdag- en avondschool, eervol ontslag uit die betrekking te verleenen met het einde van den loopenden cursus. 5. Voorstel van burgemeester en wethouders tot onder- handsche verhuring van eenige perceelen grasgewas. Burgemeester en wethouders stellen hierbij voor, te besluiten a. onderhands, voor het seizoen 1898, te verhuren aan Feike Vuist, de perceelen grasgewas ten noorden van het Nieuwe Kanaal, met uitzondering van het gedeelte ten oosten van gemeenteschool no. 6 gelegen, zooals door paaltjes is aangeduiden zulks voor eene pachtsom van 60, te betalen ten kantore van den gemeente-ontvanger in twee gelijke termijnende eerste verschijnende den 1 September, de tweede den 1 November dezes jaars; b. het gedeelte ten oosten van gemeenteschool no. 6, zooals door paaltjes is aangeduidonderhands voor het seizoen 1898 te verhuren aan den gardenier P. Bosch voor eene pachtsom van ƒ8, te betalen in één termijn vóór of op den 1 September 1898. 6. Voorstel van burgemeester en wethouders tot onder- liandsche verhuring van eene plek grond in het Bagijne- klooster. Zonder discussie wordt besloten aan Jozef Muizer een perceeltje grond in het Bagijne- klooster, kadastraal bekend in sectie C no. 1679, groot ongeveer 46 centiare, voor den tijd van drie achtereen volgende jaren in huur af te staan voor eene jaarlijksche huursom van f 2 onder voorwaarden a. dat de huurder telken jare vóór of op 12 November, het eerst vóór of op 12 November 1898, de huur zal moeten betalen ten kantore van den gemeente-ontvanger b. dat hij het gehuurde niet mag gebruiken tot het daarop plaatsen van eenigerlei voorwerpenhokken of dergelijkemaar alleen als bleekveld c. dat hij de aan de gemeente behoorende omheining in goeden staat onderhoude d. dat de gemeente de huur ten allen tijde, met óéne maand te voren opzeggingzal kunnen doen eindigen zonder daarvoor eenige schadevergoeding schuldig te zijn. 7. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verleenen van vergunning aan L. G. Dijkstra om van een gedeelte van den Harlinger trekweg als rijweg gebruik te mogen maken. Wordt zonder discussie besloten aan L. G. Dijkstra veehouder te Dronrijptot wederopzegging vergunning te verleenen, ten behoeve van de thans door hem bewoonde boerenplaats, den Harlinger trekweg van het Oorbijtstiltje af tot aan het dorp Dronrijp als rijweg te gebruiken voor het vervoer van melk, onder voorwaarde, dat hij jaarlijks vóór of op den 12 Mei, voor het eerst vóór of op den 12 Mei 1899, ten kantore van den gemeente-ontvanger moet betalen eene retributie van 10. 8. Voorstel van burgemeester en wethouders om op 6 September 1898 een vuurwerk te doen afsteken op het Willi elminaplein

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1898 | | pagina 1