VirtlÉIln Kt DiHlïl 23 AIS® 1838. fc Verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, van Dinsdag 23 Augustus 1898. 99 Tegenwoordig 17 leden. Afwezig de heeren Mr. J. L. van SloterdijckMr. H. D. van Ketwieh Verschuur, Dr. Jac. Baart de la Faille, J. Theunisse en Mr. W. Kolff. Eene vacature. Voorzitter: de heer J. Troelstra, wethouder, waar nemend burgemeester. I. De notulen van de vorige op 9 Augustus j.l. ge houden vergadering worden gelezen en vastgesteld. II. Wordt medegedeeld 1. een schrijven van mej. de wed. A. S. Schaafsma— Stoetthoudende dankbetuiging voor het haar verleend eervol ontslag als leerares in de handwerken en het haar toegekend pensioen 2. dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd de concessie-voorwaarden voor den aanleg en de exploitatie van stoomtramwegen in de gemeente. III. Wordt ter tafel gebracht 1. eene aanbeveling voor de benoeming van eene voogdes van het nieuwe stads-weeshuis 2. een voorstel van burgemeester en wethouders be treffende eene wijziging der regeling van de bijdragen van het rijk de provincie en de gemeente in de kosten van verpleging van behoeftige krankzinnigen 3. alsboven tot overneming van een stuk grond op den hoek van de St. Jacobstraat en de Klokstraat 4. alsboven tot wijziging van het reglement op het bestuur der stads-armenkamer 5. een rapport der raadscommissie omtrent het onder zoek van de begrooting der stads-armenkamer, dienst 1899 6. een rapport der raadscommissie omtrent het onder zoek van de begrooting van het stads-ziekenhuis, dienst 1899. De stukken sub 1 tot en met 6 worden ter visie gelegd, om in eene volgende vergadering te worden behandeld 7. de ontwerp-gemeentebegrootingdienst 1899. Wordt besloten, deze te doen drukken en in de sectiën te behandelen, met bepaling dat het sectie-onderzoek moet zijn afgeloopen vóór den 1 October e.k. 8. voorstel van burgemeester en wethouders tot be noeming van eene tijdelijke leerares in de geschiedenis aan de Middelbare meisjesschool 9. alsboven naar aanleiding van een verzoek der Leeuwarder harddraverij-vereeniging om gebruik vau terrein ten noorden van het Nieuwe Kanaal. Wordt besloten, deze voorstellen, die voor de leden ter visie hebben gelegen heden te behandelen. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den oproepingsbrief vermelde punten. 1. Benoeming van eene commissie tot onderzoek van de gemeente-rekening over 1897. De uitslag der gehouden stemmingen is dat tot leden dezer commissie worden benoemd de heeren H. Beucker Andreae met 13, Jhr. Mr. W. C. G. van Eijsinga met 15 en A. Vlaskamp met 16 stemmen. 2. Benoeming van een stembureau voor de verkiezing van een lid van den gemeenteraad (2e kiesdistrict.) Het resultaat der gehouden stemmingen is, dat worden benoemd tot voorzitter van het stembureau, de heer Mr. C. Beekhuis met 9 stemmen, tot leden de heeren N. T. Haverschmidt JHz. met 10 en Jhr. Mr. W. C. G. van Eijsinga met 14 stemmen en tot plaatsvervangende leden de heeren P. A. Wilhelmij en A. Vlaskamp onderscheidenlijk met 13 en 11 stemmen. 3. Benoeming van eene tijdelijke leerares in de ge schiedenis aan de Middelbare school voor meisjes. In de raadsvergadering van 28 Juni j.l. werd besloten, de aan den heer J. H. Brunne verstrekte tijdelijke op dracht tot het geven van onderwijs in de geschiedenis aan de Middelbare school voor meisjes met het einde van den loopenden cursus in te trekken en werden burgemeester en wethouders gemachtigd, eene oproeping te doen van sollicitanten naar de betrekking van leerares in de ge schiedenis aan die school, die tevens de bevoegdheid heeft tot het geven van onderwijs in het Fransch. Op deze oproeping meldden zich twee sollicitanten aan, waarvan slechts één de gevorderde bevoegdheid bezat. Daar geene voldoende aanbevelingslijst van benoembaren kon worden opgemaakt, werd op voorstel der commissie van toezicht eene oproeping gedaan voor leerares in de geschiedenis en aardrijkskunde. Hierop meldde zich eene sollicitante aan, Mej. K. W. J. Cremer, doctoranda in de Nederlandsche Letteren te Zuidhorn. De commissie van toezicht geeft nu bij missive d.d. 25 Augustus jl„ no. 805, in overweging, deze sollicitante aan te stellen, om tijdelijk het onderwijs in de geschiede nis aan bovenvermelde school op zich te nemen, waartoe zij zich heeft bereid verklaard. De inspecteur van het M. O. verklaarde bij schrijven dd. 17 Augustus jl. no. 782 zich hiermede te vereenigen. Burgemeester en wethouders stellen nu voor, met ingang van den cureus 1898/99 tot wederopzegging te belasten, met de tijdelijke waarneming van de lessen in de geschie denis aan de school van middelbaar onderwijs voor meisjes Mej. K. W. J. Cremer, doctoranda in de Nederlandsche letteren, te Zuidhorn, op eene bezoldinging berekend naar 1100 in het jaar. Op eene vraag van den heer Du pare, of de moeilijk heid, om eene leerares in dit belangrijk leervak te krijgen, het gevolg is van het gebrek aan bevoegden, geeft de heer Wolff ten antwoord, dat dit het geval is en in Amsterdam dezelfde ondervinding is opgedaan, maar dat het vooruitzicht beter wordt. Hierop wordt besloten, over te gaan tot de benoeming van eene tijdelijke leerares in de geschiedenis aan de Middelbare meisjesschool. De uitslag van de stemming isdat met allo (17) stemmen wordt benoemd mej. K. W. J. Cremer, doctoranda in de Nederlandsche letteren te Zuidhorn, overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders op eene bezoldiging, berekend naar 1100 in het jaar. 4. Voorstel van burgemeester en wethouders tol het verleenen van vergunning aan den heer A. Kulilmann voor het leggen van een stankvrije kolk in de openbare straat vóór perceel Tweebaksmarkt no. 42. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt besloten de gevraagde vergunning tot wederopzegging te ver leenen onder voorwaarde a. dat de bedoelde kolk in het trottoir zóó laag worde gelegddat de klinkers van het trottoir hooger liggen dan de kolk b. dat de kolk en hare bedekking zóó sterk worden gemaakt en onderhouden dat zij voldoenden weerstand bieden aan alle daarover te vervoeren vrachten c. dat door den adressant telken jare vóór of op 12 November, voor het eerst vóór of op 12 November 189S, ten kantore van den gemeente-ontvanger worde betaald eene recognitie van 0.25, als erkenning van het eigen domsrecht der gemeente op de ten dezen in gebruik afgestanen grond.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1898 | | pagina 1