Trouw ra Diiste 13 seituinr 1898. I Verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, van Dinsdag 13 September 1898. 107 van de op den Tegenwoordig 21 leden. Afwezig met kennisgeving de heer C. L. B. J. Feitz eene vacature. Voorzitterde heer Jhr. Mr. A. Röell. De Voorzitter wenschtalvorens wordt overgegaan tot de lezing der notuleneen enkel woord te spreken waarvoor, naar hij bij voorbaat meent te mogen aannemen, hij bij deze vergadering algemeen instemming zal vinden. I Een lid van dezen raad tochden heer Bekhuisis de onderscheiding te beurt gevallendoor H. M. de I Koningin te zijn benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Daarmede wenscht hij hem van harte geluk en hij spreekt daarbij den wensch uitdat hij nog lang moge medewerken tot den bloei van deze gemeente. De heer Bekhuis verklaart, dat de voorzitter voor hem aangename woorden heeft gesprokenen hij dankt de I heeren wethouders, leden van den raad en den secretaris I voor de instemming, door hun applaus daarmede door hen betuigd. Wijl het eereblijk hem naar de verklaring van onze geëerbiedigde Koninginwerd toegekend als lid dezer vergadering, verkrijgt het voor hem te meer waarde, nu hem blijkt, dat alle leden van den raad hunne instemming betuigen. Daarom betuigt hij deze vergadering hiervoor zijn hartelijken dank. I. De notulen van de vorige op Zaterdag den 3 September j.l. gehouden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. De heer Duparc stelt voor, het door den heer Troelstra en door den voorzitter gesprokene ter gelegenheid van de installatie op Zaterdag den 3 September j.l.in de notulen te doen opnemen waardoor hetnog beter dan bij vermelding alléén in 't raadsverslag, voor de geschiedenis zal worden bewaard. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt dien overeenkomstig besloten. II. Wordt medegedeeld en voor kennisgeving aan genomen 1. een telegram van den intendant van het huis van de Koningin-Moederwaarbij door H. M. dank wordt gezegd voor het toegezonden adres van hulde 2. eene missive van den Directeur van het kabinet der Koningin houdende dankbetuiging van H. M. voor de betoonde gevoelens van trouw en gehechtheid ter gelegenheid van Harer Majesteits regeering 3. dat door burgemeester en wethouders zijn aangewezen tot voorzitter van de commissie voor de openbare weiken de heer Mr. C. Beekhuis, van de gemeentelijke gasfabriek de burgemeester en van de gemeentelijke bewaarscholen de heer Mr. I. Wolff. III. Wordt ter tafel gebracht 1. voorstel van burgemeester en wethouders tot wijzi ging van de termijnen bij raadsbesluit van 7 September 1897 vastgesteld voor het in exploitatie brengen van het gedeelte der tramlijn van het station der staatsspoorwegen tot den Harlinger straatweg en van de tramlijn Leeuwar den—Stiens 2. voorstel van burgemeester en wethouders tot toe kenning van pensioen aan den met ingang van 10 October 1898 eervol ontslagen gemeentebode Casper Habekottee 3. een rapport betreffende 81 reclames tegen aanslagen in den H. O. en een advies op 14 reclames in beroep. De stukken sub 1 tot en met 3 worden ter visie gelegd, om ze in eene volgende vergadering te behandelen. 1. Regeling van de rangorde van zitting der leden van den raad. Bij loting worden aangewezen plaats no. 1 aan den heer J. Theunisse 2 Mr. A. Menalda 3 H. Beucker Andreae 4 A. Duparc 5 D. Tigler Wijbrandi 6 voor do vacature 7 aan don heer T. Konter 8 R. H. Dijkstra; 9 N. T. Haverschmidt J.Hz. 10 J. F. H. Bekhuis 11 A. Vlaskamp 12 Jhr. Mr. W. C. G. van Eijsinga I 13 Mr. W. Kolff; 14 S. H. Hijlkema 15 P. A. Wilhelmjj If, Mr. H. D. van Ketwich Verschuur 17 Dr. J. Baart de la Faille 18 W. J. Oosterhoff Jz Mr. J. L. van Sloterdijck 19 20 C. L. B. J. Feitz. 2. Verdeeliag van den raad in sectiën. De uitslag der gehouden loting is dat worden aange wezen a. tot leden der le sectie waarvan de burgemeester voorzitter is, de heeren C. L. B. J. Feitz, T. Konter, Mr. A. Menalda, J. F. H. Bekhuis, Mr. J. L. van SloterdijckMr. I. Wolff, wethouder, en eene vacature; I), tot leden der 2e sectie de heeren Jhr. Mr. W. C. G. van Eijsinga, Dr. J. Baart de la Faille, R. H. Dijkstra, H. Beucker Andreae, A. Vlaskamp, A. Duparc, P. A. Wilheliuij en tot voorzitter de heer Mr. C. Beekhuis, wethouder c. tot leden der 3e sectie de heeren N. T. Havcrschmidt J.Hz., Mr. H. D. van Ketwich Verschuur, W. J. Oosterhoff Jz., J. Theunisse, Mr. W. Kolff, S. H. Hijlkema, D. Tigler Wijbrandi, en tot voorzitter de heer J. Troelstra, wet houder. 3. Benoeming van de leden der commissie voor open bare werken. Het resultaat der gehouden stemmingen is, dat be noemd worden de heeren J. F. H. Bekhuis met 18, R. H. Dijkstra met 19, N. T. Haverschmidt J.Hz. met 18 en T. Konter met 18 stemmen. Wordt opgemerkt dat vóór den aanvang dezer stemming de heer R. H. Dijkstra de vergadering heeft verlaten en de heer S. H. Hijlkema na den afloop er van ter verga dering is verschenen. 4. Benoeming van de leden der commissie voor het ontwerpen van strafverordeningen. De uitslag der gehouden stemmingen is, dat tot leden dezer commissie, waarvan de burgemeester ambtshalve voorzitter is, worden benoemd de heeren A. Duparc en Mr. J. L. van Sloterdijck ieder met 19 stemmen, Mr. I. Wolft' met 13 en Mr. W. Kolff met 19 stemmen. 5. Benoeming van de leden der commissie voor de gemeentelijke gasfabriek. Het resultaat der gehouden stemmingen is, dat tot leden dezer commissie worden benoemd de heeren W. J. Oosterhoff Jz. met 18, J. F. H. Bekhuis met 19, Mr. H. D. van Ketwich Verschuur met 18 en J. Theunisse met 19 stemmen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1898 | | pagina 1