ïBialirii Tan Dinsdat 11 October 1838. Verslag <ler handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, van Dinsdag 11 October 1898. 123 Tegenwoordig 20 leden. Afwezig de heeren Mr. I. Wolff en S. H. Hijlkema. Eene vacature. Voorzitter: de heer Jhr. Mr. A. Röell, burgemeester. I. De notulen van de vorige op Dinsdag 27 September gehouden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld 1. dat door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd het raadsbesluit tot overneming van grond op den hoek van de St. Jacobstraat en de Klokstiaat 2. eene resolutie van Gedeputeerde Statenhoudende bericht van ontvangst van het raadsbesluit tot wijziging en aanvulling van het reglement op het bestuur van de stads-arraenkamer 3. eene missive van den voorzitter van het college van zetters, houdende mededeeling, dat door den Commis saris der Koningin tot leden van dit college zijn benoemd de heeren A. O. Swalue Asman J. C. Kutsch Lojenga en J. Marcus 4. eene missive van het bestuur van het departement Leeuwarden der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen geleidende het verslag van den cursus tot opleiding van kweekelingen bij het bewaarschool-onderwijs, benevens de rekening van den cursus over 1897/98 en de begrooting voor het jaar 1898/99 5. dat door burgemeester en wethouders tot gemeente bode is benoemd J. van der Horst, agent van politie der 2e klasse alhier. 6. De heer Menalda deelt mededat het onderzoek in de sectiën omtrent de ontwerp-gemeentebegrooting dienst 1899, is afgeloopen en dat tot rapporteurs zijn benoemd de heeren Mr. A. Menalda, A. Duparc en Mr. W. Kolft', onderscheidenlijk van de le, 2e en 3e sectie. 7. De heer van Sloterdijck deelt mede, dat het onder zoek in de sectiën omtrent de voorstellen van burgemeester en wethouders tot vaststelling van een besluit tot hefting van straatgeld en van een besluit tot hefting van een hoofdelijken omslag naar het inkomenis afgeloopen en dat tot rapporteurs zijn benoemd de heeren Mr. J. L. van Sloterdijck, A. Vlaskamp en W. J. Oosterhoff', respectievelijk van de le, 2e en 3e sectie. III. Wordt ter tafel gebracht 1een adres van den heer Mr. C. L. baron van Harinxma thoe Slooten, inhoudende het verzoek om huur van een stuk gemeentegrond ten noorden van het Nieuwe Kanaal 2. een adres van het bestuur der Leeuwarder Stoom- cartonfabriekdat daarbij verzoekt in huur te bekomen gemeentegrond in de nabijheid der fabriek onder Huizum 3. een adres van den heer F. Bakkers, houdende klacht over den toestand van het water in het Nauw 4. een adres van IJ. W. Tijsraa om onderhandsche huur van de zathc en landen aan het Kalverdijkje 5. een adres van den heer Dr. Kooperberg om eervol ontslag als geneesheer-directeur van het stads-ziekenhuis. De adressen sub 1 tot en met 5 worden om praeadvies gesteld in handen van burgemeester en wethouders 6. een adres van J. E. Kiers en anderenhoudende bezwaar tegen de heffing van straatbelasting. Wordt gesteld in handen van de rapporteurs uit de sectiën omtrent het betrekkelijk voorstel 7. voorstel van burgemeester en wethouders tot onder handsche verhuring van de bovenwoning Zuiderplein no. 99 8. alsboven tot onderhandsche verhuring van het perceel gardeniersland „het Blokkeland" 9. alsboven tot verkoop van grond aan de vereeniging „de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek" te Leeuwarden 10. alsboven tot vaststelling van eene rooilijn voor de bebouwing van de zuidzijde van het Molenpad 11. alsboven tot het stichten van een gebouwtje ten behoeve van ingezetenen voor het bergen van benzine 12. alsboven tot vaststelling van een besluit tot heffing van rechten voor het gebruik van de beurs; 13. eene aanbeveling voor de benoeming van een lid der commissie van administratie der stadsbank van leening; 14. het rapport der raadscommissie omtrent het onder zoek der gemeente-rekening over 1897 15. rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek van de begrooting der kosten van de dienstdoende schutterij, dienstjaar 1899 16. alsboven omtrent het onderzoek der begrooting van de stadsbank van leening voor 1899. De stukken sub 7 tot en met 16 worden ter visie gelegd om in eene volgende vergadering te worden be handeld terwijl dat sub 12 zal worden gedrukt in de bijlagen tot het raadsverslag 17. een voorstel van burgemeester en wethouders om aan den heer H. Siersma een lokaal in de Burgerdag- en avondschool in gebruik af te staan voor een cursus 18. alsboven om aan het bestuur der afdeeling Leeu warden van den Nationalen bond van handels- en kantoor bedienden een lokaal in gemeenteschool no. 8 in gebruik af te staan voor een cursus 19. rapport der reclame-commissie omtrent een be zwaarschrift tegen een aanslag in den hoofdelijken omslag. Wordt besloten deze stukken die voor de leden ter visie hebben gelegenheden te behandelen. IV. Wordt overgegaan tot de behandeling van de op den oproepingsbrief vermelde punten. 1. Benoeming van eene onderwijzeres aan de gemeente school n". 2 (vacature G. Ris). De voordracht bestaat uit1. mej. M. E. de Jongh te Stiens2. mej. R. Waissel te 's Bosch en 3. mej. H. S. van Slooten te Harlingen. De uitslag der gehouden stemming is, dat op mej. M. E. de Jongh 13 en op mej. H. S. van Slooten 7 stemmen zijn uitgebracht, zoodat eerstgenoemde wordt benoemd. De datum van infunctietreding zal nader door burge meester en wethouders worden vastgesteld. 2. Rapport der commissie omtrent een voorstel van J burgemeester en wethouders tot wijziging van de gemeente- begrooting dienst 1898. Conform de conclusie van het rapport wordt zonder discussie besloten het voorstel van burgemeester en wethouders goed te keurenten gevolge waarvan het geraamde bedrag der ontvangsten zal worden bepaald op f 1,109,033.37 en dat der uitgaven op 1,109,030.65. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende verkoop van oude brandspuiten. Wordt overeenkomstig dit voorstel besloten het college brandmeesters te machtigen, een paar buiten werking gestelde brandspuiten van oude constructie te verkoopon, zoodra zich hiertoe eene gelegenheid voordoet. 4. Voorstel van burgemeester en wethouders om aan den lieer B. J. Bekhuis vergunning te verleenen tot aan brenging van eene stankvrije kolk in de openbare straat. Zonder discussie wordt besloten den heer B. J. Bekhuis vergunning te verleenen, vóór het perceel Kelders no. 187in de openbare straat eene stankvrije kolk, groot 60 bij 60 c.M. binnenwerks, te maken, om die in verbinding te brengen met eene watcrJossing uit dat perceelzulks onder de volgende voorwaarden

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1898 | | pagina 1