VBrutoii van Hsfli 25 Oclo^r 1538 124 Verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, van Dinsdag 11 October 1898. a. (hit do bedoelde kolk zóó in de bestrating worde gelegd dat ze lager ligt dan de klinkers der bestrating b. dat de kolk en hare bedekking zóó sterk worden gemaakt en onderhouden dat zij voldoenden weerstand bieden aan alle daarover te vervoeren vrachten c. dat door den adressant telken jare vóór of op den 12 November, voor het eerst vóór of op den 12 November 1898, ten kantore van den gemeente-ontvanger worde betaald eene recognitie van f 0.25 als erkenning van het eigendomsrecht der gemeente op de ten dezen in gebruik afgestanen grond. 5. Voorstel van burgemeester en wethouders om aan den heer D. Boomsma vergunning te verleenen tot het maken van eene stankvrije kolk in de openbare straat. Burgemeester en wethouders stellen hierbij voor, te besluiten aan den heer D. Boomsma vergunning te verleenen in de langs het Oldehoofster Kerkhof no. 2 gelegen be strating eene stankvrije kolk te leggen in verbinding met het gemeentelijk hoofdriool aldaar, onder de volgende' voorwaarden a. dat de bedoelde kolk zóó in de bestrating worde gelegd dat ze lager ligt dan de klinkers der bestrating b. dat de kolk en hare bedekking zóó sterk worden gemaakt en onderhouden dat zij voldoenden weerstand bieden aan alle daarover te vervoeren vrachten c. dat door den adressant telken jare vóór of op 12 November, voor het eerst vóór of op 12 November 1898, ten kantore van den gemeente-ontvanger worde betaald eene recognitie van f 0.25, als erkenning van het eigen domsrecht der gemeente op de ten dezen in gebruik afgestanen grond. Wordt besloten aan den lieer H. Siersma tot wederopzegging voor het houden van een cursus tot opleiding voor de akte van hoofdonderwijzer een lokaal in de Burgerdag- en avond school met de zich daar bevindende natuurkundige instru- meuten in gebruik af te staan, des zaterdags voormiddags I van 11 tot 12 uur, tegen eene vergoeding berekend naar f 10 in het jaar. 7. Voorstel van burgemeester en wethouders om aan I het bestuur der afdeeling Leeuwarden van den Nationalen i bond van handels- en kantoorbedienden een lokaal in gemeenteschool no. 8 in gebruik af te staan voor een cursus. Wordt besloten aan het bestuur voornoemd voor het houden van oen cursus in de moderne talen tot woder- opzegging gedurende drie avonden in de week een lokaal in gemeenteschool no. 8, met gebruik van vuur en licht, I af te staan tegen eene vergoedingberekend naar 15 per jaar. 8. Rapport der reclame-commissie omtrent een bezwaar schrift tegen een aanslag in de directe belasting op het inkomen. In verband gesloten. hiermede wordt de openbare vergadering erratu IMI. Zonder discussie wordt dienovereenkomstig besloten 6. Voorstel van burgemeester en wethouders om aan den heer II. Siersma een lokaal in de Burgerdag- en avondschool in gebruik af te staan voor een cursus. In het verslag der raadsvergadering van 27 September 1898 staat op pag. 119, le kolom, regel 10 v. o. 1100 en 1200, moet worden gelezen 1000 en 1800; 2e regel 17 v. b. 1000 tot 1200, moet worden gelezen f 1000 tot 1300. Stoom Boek- en Steendrukkerij van Miedema Co., Leeuwarden. Verslag der handelingen van den gemeenteraad Tegenwoordig 20 leden. Afwezig de heeren Jhr. Mr. W. C. G. van Eijsinga en C. L. B. J. Feitz. Eene vacature. Voorzitter: de heer Jhr. Mr. A. Röell, burgemeester. I. De notulen van de vorige op 11 October j.l. ge houden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld 1. eene dankbetuiging van C. Habekottee, eervol ont slagen gemoentebode, voor de hem toegekende raads-ge- denkpenning 2. een schrijven van mej. M. E. de Jongh, houdende dankbetuiging voor hare benoeming tot onderwijzeres aan school no. 2 3. eene missive van Gedeputeerde Statenhoudende mededeeling, dat, naar aanleiding van het door den raad tot H. M. de Koningin gericht adres, de bijdrage van het Rijk in de kosten van verpleging van behoeftige krank zinnigen is verhoogd van f 39 tot 40 voor iederen verpleegde. Besloten deze missive voor notificatie aan te nemen 4. dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd de raadsbesluiten tot a. wijziging van de gemeente-begrooting, dienst 1898; b. ingebruikgeving van een lokaal in gemeenteschool no 8 voor een cursus in moderne talen c. ingebruikgeving van een lokaal in de Burgerdag- en avondschool aan den heer H. Siersma. III. Wordt ter tafel gebracht: 1. een adres van de Vereeniging ter bevordering van volksgezondheid waarbij wordt aangedrongen op onver anderde aanneming van het voorstel van burgemeester en wethouders tot het aanbrengen van een dam in de Potmarge. Wordt gevoegd bij het betrekkelijk voorstel. 2. een adres van den heer A. D. Beerends om ver nieuwing van de concessie voor de exploitatie van een pontveer over de stadsgracht. Wordt om praeadvies gesteld in handen van burge meester en wethouders 3. eene aanbeveling voor de benoeming van twee leden der commissie van toezicht op het lager onderwijs 4. eene aanbeveling voor de benoeming van twee voogden der stads-armenkamer 5. eene aanbeveling voor de benoeming van een secretaris-boekhouder van de stads-armenkamer 6. voorstel van burgemeester en wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan de onderwijzeres mej. C. M. Brouwer 7. alsboven tot onderhandsche verpachting van het buffet in de beurs aan H. Gorter; 8. alsboven tot onderhandsche verhuring van de zathe en landen aan het Kalverdijkje 9. het rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek der begrooting van het nieuwe stads-weeshuis voor 1899. Wordt besloten de stukken sub 3 tot en met 9 ter visie te leggenom ze in eene volgende vergadering te behandelen 10. voorstel van burgemeester en wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan den heer Dr. Ph. Kooperbcrg als geneesheer-directeur van het stads-ziekenhuis 11. alsboven om aan den heer J. W. Kramers ver gunning te verleenen tot het aanbrengen van een stankvrije kolk in de openbare straat 12. het rapport der raadscommissie omtrent den ge loofsbrief van den heer S. Jansen, nieuw gekozen lid van den raad. Wordt besloten, de stukken sub 10, 11 en 12 heden te behandelen. van Leeuwardenvan Dinsdag 25 October 1898 125 IV. De heer Troelstra vraagt het woord. Hij zegt, dat moet worden aangenomen, dat de missive van Gedepu teerde Staten betreffende de verhooging van de rijks-bijdrage in de kosten van verpleging van behoeftige krankzinnigen, voor kennisgeving is aangenomen. Spr. geeft in overweging, op dat besluit terug te komen. Hij meent dat, nu er volgens die missive slechts uit zicht op een zeer geringe verhooging der rijks-subsidie is geopend, er aanleiding kan bestaan omtrent deze zaak een nader adres in te dienen. Hij stelt daarom alsnog voor, die missive in handen van burgemeester en wet houders te stellen met uitnoodigingin overweging te nemen of nader op het besluit van den raad in dezen zal dienen te worden teruggekomen en die overwegingen ter kennis te brengen van den raad. Dienovereenkomstig wordt besloten. V. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den oproepingsbrief vermelde punten. 1. Benoeming van een lid der commissie van admini stratie der stadsbank van leeningwegens periodieke aftreding van den heer N. T. Haverschinidt J.Hz. Door de commissie worden aanbovolen de heeren 1 P. Attema Dz. en 2 Mr. J. A. Stoop, welke aanbeveling, ter voldoening aan het bepaalde bij art. 3 van het regle ment door burgemeester en w ethouders is vermeerderd met de heeren 3 B. L. C. de Haan en 4 T. B. Plantenga. De uitslag der gehouden stemming is, dat 19 stemmen zijn uitgebracht op den heer P. Attema Dz.terwijl de heer Mr. J. A. Stoop 1 stem verkreeg. Alzoo wordt de heer P. Attema Dz. tot lid dezer commissie benoemd. 2. Voorstel van burgemeester en wethouders naar aan leiding van het verzoek van den heer Dr. Ph. Kooperberg om eervol ontslag als geneesheer-directeur van het stads ziekenhuis. Zonder discussie wordt besloten aan den heer Dr. Ph. Kooperberg, met ingang van 31 December 1898, eervol ontslag te verleenen als geneesheer directeur van het stads-ziekenhuis, bedoeld bij art. 3 der verordening op den genees-heel- en verloskundigen dienst voor behoeftigen in de gemeente Leeuwarden onder dankbetuiging voor de gedurende een tijdvak van bijna 15 jaren aan de gemeente bewezen diensten. 3. Rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek der rekening van ontvangsten en uitgaven der gemeente over het dienstjaar 1897. Zonder discussie wordt conform de conclusie van het rapport besloten a. de door burgemeester en wethouders den raad aangeboden rekening en verantwoording der ontvangsten en uitgaven van de gemeente Leeuwarden over het dienst jaar 1897 goed te keuren in ontvang opf 1,019,227.15^ in uitgaaf op984,190.25 alzoo sluitende met een saldo van f 35,03G.90£ b. heeren burgemeester en wethouders 's raads dank te betuigen voor het ordelijk en met zorg gevoerde finan- tieel beheer. Wordt opgemerkt, dat de wethouders niet tot het nemen van dit besluit hebben medegewerkt. 4. Rapport der raadscommissie omtrent het onderzoek van de begrooting der stadsbank van leening voor 1899.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1898 | | pagina 1