?roteini ra Dlisfe n M;r 1898, Verslag der liaiidelingon van den gemeenteraad van Leeuwarden, van Dinsdag 22 November 1898. 147 Tegenwoordig 21 leden. Afwezig de heeren J. Theunisse en P. A. Wilhelmij. Voorzitter: de heer Jhr. Air. A. Köell, burgemeester. I. De notulen van de vorige op 12 November j.l. gehouden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Mededeeling geschiedt van 1. eene missive van den heer Dr. J. C. Schreuder, houdende bericht, dat hij de benoeming tot lid der com missie van toezicht op het lager onderwijs aanneemt 2. eene missive van den heer F. A. Liefrinckdie daarbij mededeelt, de benoeming tot voogd van de stads armenkamer aan te nemen 3. eene missive van den heer Air. A. Burger, houdende berichtdat hij de benoeming tot voogd van de stads armenkamer niet kan aannemen 4. eene missive van den heer J. A. Janssen, houdende dankbetuiging voor zijne benoeming tot secretaris-boekhouder van de stads-armenkamer 5. dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd de raadsbesluiten a. tot onderhandsche verpachting van het buffet in het beurslokaal b. tot onderhandsche verhuring van de zathe en landen aan het Kal verdijkje. III. Wordt ter tafel gebracht 1. een adres van P. O. Couperus, tot aanwijzing van eene rooilijn voor de bebouwing van terrein Achter de Hoven 2. een adres van het bestuur der Aansprekers- of Begrafenisvereeniging alhier, houdende verzoek, de instructie voor de gemeenteboden in dien zin te wijzigendat zij in het vervolg geen dienst mogen doen als leedaanzegger. Deze adressen worden gesteld in handen van burge meester en wethouders om praeadvies 3. eene voordracht voor de benoeming van eene onderwijzeres aan de gemeenteschool no. 9 4. een voorstel van burgemeester en wethouders om aan den heer A. D. Beerends concessie te verleenen tot het exploiteeren van het pontveer over de stadsgracht, tusschen het Schoenmakersperk en den Noordersingel 5. een voorstel van burgemeester en wethouders naar aanleiding van een adres van den heer F. Bakkers, houdende klacht over den toestand van het water in het Nauw 6. eene aanbeveling voor de benoeming van een voogd van de stads-armenkamer. De stukken sub 3—6 worden ter visie gelegd, om in eene volgende vergadering te worden behandeld. IV. Wordt overgegaan tot behandeling van de op den oproepingsbrief vermelde punten. 1. Benoeming van eene leerares in de handwerken aan de middelbare school voor meisjes wegens het aan mej. Schaafsma—Stoett eervol verleend ontslag. Door burgemeester en wethouders worden aanbevolen 1. mevr. R. Ringnalda wed. Roegholt alhier, 2. mej. J. AI. Visser alhier en 3. mej. S. Mekking te Arum. De uitslag der gehouden stemming isdat op mevr. R. Ringnalda wed. Roegholt 14 en op mej. J. M. Visser 7 stemmen zijn uitgebracht. Alzoo wordt benoemd mevr. R. Ringnalda wed. Roegholt voor het tijdvak van 1 Januari 1899 tot 1 September 1899. 2. Benoeming van eene voogdes en een voogd van het nieuwe stads-weeshuiswegens periodieke aftreding van Jonkvr. Q. J. van Eijsinga en den heer G. Grata ma. Voor de benoeming van eene voogdes worden aanbevolen 1. Jonkvr. Q. J. van Eijsinga2. mevr. D. Harmens Hannema en 3. mevr. Beekhuis—van Giffen. liet resultaat der gehouden stemming is, dat alle (21) stemmen zijn uitgebracht op Jonkvr. Q. J. van Eijsinga. Voor de benoeming van een voogd worden aanbevolen de heeren: 1. G. Gratama2. Air. J. J. Gockinga en 3. N. T. Haverschinidt F.Jz. De uitslag der stemming is, dat alle (21) stemmen zijn uitgebracht op den heer G. Gratama. Alzoo worden benoemd tot voogdes van het nieuwe stads-weeshuis Jonkvr. Q. J. van Eijsinga en tot voogd de heer G. Gratama. 3. Benoeming van een lid der commissie van toezicht op de scholen van middelbaar onderwijswegens periodieke aftreding van den heer Air. T. van Hottinga Tromp. Door de commissie worden aanbevolen de heeren 1. Air. T. van Hottinga Tromp, 2. Mr. H. D. van Ketwich Verschuur en 3. Air. A. Burger. De uitslag dor stemming is, dat alle (21) stemmen zijn uitgebracht op den heer Mr. T. van Hettinga Tromp zoodat deze wordt benoemd. 4. Benoeming van een curator van het gymnasium wegens periodieke aftreding van den heer Air. J. L. van Sloterdijckwelke niet weder in aanmerking wenschte te komen. Door curatoren worden aanbevolen de heeren 1. Air. W. Kolff, 2. Air. J. J. Gockinga en 3. Air. C. B. Menalda. Het resultaat der stemming is, dat de heer Air. W. Kolff wordt benoemd met 20 stemmen. De heer Gockinga verkreeg 1 stem. De Voorzitter zegt, dat hij meent in den geest van de vergadering te spreken, zoo hij den heer van Sloterdijck bedankt voor de wijzewaarop deze gedurende tal van jaren zijne krachten aan de belangen van deze inrichting van onderwijs heeft gewijd. 5. Benoeming van een lid der commissie van beheer over het stads-ziekenhuiswegens periodieke aftreding van den heer Air. C. L. baron van Harinxma tlioe Slooten. Door de commissie worden aanbevolen de heeren I. Air. C. L. baron van Harinxma thoe Slooten en 2. Mr. C. A. Römer, welke aanbeveling door burgemeester en wethouders is vermeerderd met de heeren 3. Air. L. R. van Sloterdijck en 4. Jhr. H. van Baerdt van Sminia. De uitslag der gehouden stemming is, dat op den heer Mr. C. L. baron van Harinxma thoe Slooten 19 stemmen zijn uitgebracht en de heeren Mr. C. A. Römer en Jhr. II. van Baerdt van Sminia ieder 1 stem verkregen. Alzoo wordt tot lid der commissie benoemd de heer Air. C. L. baron van Harinxma thoe Slooten. 6. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vast stelling van eene verordening tot het heffen van bruggelden voor het draaien of ophalen van de Vlietsterbrugde Boombrugde IJzeren ophaalbrug de Blauwebrug en de Poppebrug. en van eene verordening op de invordering van die bruggelden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1898 | | pagina 1