teflsM tan Diss te 28 Mimi 1901 "V erslag van ae handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, van Dinsdag 12 Februari 1901. 8. Benoeming van eene commissie van onderzoek van reclames tegen aanslagen in den hoofdelijken omslag, dienst 1901. Als leden resp. voor de le2e en 3e sectie worden gekozen de heeren Jhr. Mr. W. C. G. van Eijsinga met 15, H. Boucker Andreae met 13 en R. H. Dijkstra met 13 stemmen. Dc heer Jansma verkrijgt alsnog het woord daar hij wenscht te vragen of het niet mogelijk is ook de graphi- sche voorstellingen die zijn ingezonden bij de amende menten door hem en de heeren Middelkoop en Lautenbach ingediendte doen drukken. De Voorzitter antwoordt den heer Jansma dat bereids is geinformeerd naar de mogelijkheid hiervan daar dit echter de somma van 70 zoude kosten (waarvoor nog slechts 30 exemplaren zouden verkregen worden) is hier van afgezien. De Voorzitter sluit de vergadering. Stoom Boek- en Steendrukkerij van N. Miedema Co. Leeuwarden. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, van Dinsdag 26 Februari 1901. Tegenwoordig 19 leden, ééne vacature. Afwezig de heeren Jansen, Dijkstra en Jansma. Voorzitter: de heer Jhr. Mr. A._Röell, burgemeester. I. De notulen van de op 5-Septemfeer j.l. gehouden vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt medegedeeld 1. Berichten van afwezigheid der heeren S. Jansen en R. H. Dijkstra 2. missive van den heer S. Goênga, waarbij hij zijne benoeming tot lid der commissie tot wering van school verzuim aanneemt 3. dankbetuiging van mej. H. G. A. Kilsdonk voor hare benoeming tot tijdelijke leerares aan de school van middelbaar onderwijs voor meisjes 4. idem van D. G. Westra, klerk aan het bureau der gemeentewerken voor het in gunstige overweging nemen van zijn verzoek tot verhooging van het maximum zijner jaarwedde III. Wordt ter tafel gebracht 1. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan A. Th. Uffelie als onder wijzer aan gemeenteschool no. 1 2. idem aan Mej. Jacoba Gijlstra als onderwijzeres aan gemeenteschool no. 8. 3. idem tot in gebruik geven van de raadszaal aan de de Ned. Juristenvereeniging voor hare vergaderingen op Vrijdag en Zaterdag 28 en 29 Juni 4. idem tot herbenoeming van den heer W. Sprenger tot administrateur der vijf Bolswarders kamers 5. verzoek van de commissie van beheer over het stads-ziekenhuis om machtiging tot het doen van af- en overschrijving op de begrooting voor 190.) Wordt gesteld in handen eener commissie bestaande uit de heeren D. Tigler WijbrandiJhr. Mr. W. C. G. van Eijsinga en Mr. A. Menalda. 6. voordracht voor de benoeming van eene onderwij zeres aan gemeenteschool no. 10 7. voorstel van burgemeester en wethouders tot wijzi ging der verordening regelende de samenstellinginrich ting en bevoegdheid van de commissie van toezicht op het lager onderwijs Zal als bijlage (no. 8) tot het raadsverslag gedrukt worden. 8. idem tot verhooging der jaarwedden van de onder wijzeressen in de nuttige en fraaie handwerken aan ge meenteschool no. 4 9. adres van Dr. Veldman om ontslag uit zijne betrek king van stads-arts Wordt ter fine van prae-advies gesteld in handen van burgemeester en wethouders. 10. rapport der Commissie belast geweest met het onderzoek van een aanvraag van den schuttersraad om machtiging tot het doen van af- en overschrijvingen op de begrooting van de kosten der dienstdoende schutterij dienst 1900. De punten genoemd sub 1 2 3, 46 7 8 en 10 zullen in eene volgende vergadering behandeld worden. IV. Wordt overgegaan tot behandeling der op den oproepingsbrief vermelde punten. 1. Voorstel van burgemeester en wethouders om hen te machtigen 1°. aan de firma Swildens en Kuipers alhier te kennen te geven, dat de Raad geneigd is den weg van de Har- lingervaartsbrug af tot en met hare fabriek, ter lengte van 279 meter en ter breedte van 3,20 meter geheel te doen bestraten met vierkante keien en het onderhoud daarvan voor rekening der gemeente te nemen, mits zij zich en hare rechtverkr ijgenden verbinde tot het betalen eener jaarlijksche retributie van 57.als grondrente te vestigen op hare fabriek, in welk geval de thans door haar betaald wordende retributie van f 7.vervalt; 2°. aan gemelde firma te berichten, dat zij zich binnen een maand heeft te verklaren, of zij dit voorstel aanneemt. De heer Lautenbach merkt op, dat het onderhoud van den Harlingertrekweg gedurende de jaren 1897—1899 gemiddeld f 53.heett gekost. Nu zal de weg verbeterd worden en de kosten daarvan zullen bedragen volgens den Directeur der gemeentewerken de somma van ƒ1800. aan onderhoudskosten en kapitaalrente zal eene uit gave gemoeid zijn van 11<».ongeveer. Spr. begrijpt nu niet, waarom niet die geheele ƒ110.— als grondrente wordt gevestigd op den molen van de firma Swildens en Kuipers in plaats van 53.af te trekken van die som en zoodoende die firma slechts te belasten met eene jaarlijksche retributie van 57. De heer van Ketwich Verschuur memoreert, dat de onderhavige zaak eene lange lijdensgeschiedenis achter den rug heeft; reeds toch van 1872 dateert het contract, dat door het Gemeentebestuur met den eigenaar van den molen werd gesloten en krachtens hetwelk deze 10. 'sjaars aan de gemeentekas betaalt in het onderhoud van dezen weg. Burgemeester en wethouders doen in hunne toelichting opmerken, dat dit voorstel moet bekeken worden uitsluitend uit het oogpunt van het belang, dat de firma Swildens en Kuipers heeft bij herstelling van den weg. Spr. is niet tegen het voorstel, maar meent toch op drie punten de aandacht te moeten vestigen 1. kan de vraag gesteld worden: begeeft de gemeente zich niet op, wat men zoo noemt, een gladde baan, als zij dergelijke groote uitgaven gaat doen ten behoeve van ééne firma, al is het waar, dat dieten slotte gedekt wor den Spr. kan niet inzien, dat de gemeenteraad aldus een goeden weg inslaat, vooral met het oog op mogelijk meer verzoeken van dien aard 2. in het voorstel van burgemeester en wethouders is de breedte van den weg ontworpen op 3.20 meter, terwijl in de missive van den Directeur der gemeentewerken d.d. 5 October te Jezen staat, dat een weg aangelegd op eene breedte van 3.10 meter onvoldoende is, omdat dan niet genoeg van spoor kan verwisseld worden. Spr.'s vraag is nuIs aan dit bezwaar voldoende tegemoet gekomen door die meerdere breedte van slechts een decimeter? Men moet daarenboven in aanmerking nemen dat de oorspronkelijk ontworpen weg breed was 4 meter. Het gevolg van den aanleg van een weg ter breedte van 3.20 meter kan zijn, dat al spoedig de zware wagens der firma een bepaald spoor zullen inrijden, de weg zal beschadigd worden en wij zullen voor dezelfde toestanden als thans en groote reparatiën geplaatst worden 3. In zijne missive d.d. 14 Februari verklaart de direc teur der gemeentewerken de inwilliging van het verzoek als onmogelijk en zegt daarbijdat het aanleggen van zulk een kostbaren weg aldaar onnoodig is, als men be denkt, dat in de gemeente nog Hektaren straat zijn, met veldkeien geplaveid. Spr. sluit zich bij die opmerking aan als voorbeeld haalt hij aan de Eebuurt, waar dage lijks eenige booten uit Dokkum en Hallum en des Vrijdags acht booten voor den wal komen de honderden passagiers moeten nu loopen op die veldkeien terwijl de wagens van verzoekster zullen rijden op een mooien weg. Spr. vindt, dat zulke toestanden niet met elkaar te rijmen zijnen stelt aan burgemeester en wethouders voor de vraag te

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1901 | | pagina 1