Tirumm ra Diisiai 12 Haart 1901, I 1. dat zijn ingekomen berichten van afwezigheid der heeren Dijkstra, van Eijsinga, Jansma, Menalda en Bekhuis I 2. besluit van Gedeputeerde Staten van 21 Februari no. 6 tot goedkeuring van de Raadsbesluiten van 12 Fe bruari no. 8 en 9 tot onderhandsche verhuring van eenige gemeente-eigendommen en tot onderhandsche verpachting van het pontveer tusschen den Grachtswal en de Ooster kade I 8. missive van de commissie voor de gemeentelijke bewaarscholen vermeldende de dagenwaarop de open bare lessen aan die scholen zullen gegeven worden tot bijwoning van die lessen worden uitgenoodigd de H.H. Menalda, van Ketwich Verschuur en Feitz Yerslag van de handelingen van den Tegenwoordig 16 leden eéne vacature. Afwezig de heeren Dijkstra, van Eijsinga Jansma, MenaldaBekhuis en van Messel. Voorzitter de heer Jhr. Mr. A. Röell burgemeester. I I. De notulen van de op Dinsdag 26 Februari 1901 gehouden vergadering worden gelezen en vastgesteld. II. Wordt medegedeeld 4. dat aan den schoolopziener in het arrondissement Leeuwarden, Mr. W. Koiff, een eervol ontslag is toegekend en voor de waarneming van den dienst is aangewezen de schoolopziener in het arrondissement Ferwerd 5. dat tot voorzitter der commissie voor het stedelijk muziekkorps is aangewezen de burgemeester i 6. dat de opbrengst der verpachting van standplaat sen voor stoomcarrousels etc. heeft bedragen de som van f 3045.05 1 a. 2 standplaatsen voor stoomcarrousels f 1130 en 690; b. een hippodrome 609.05 c. draaimolens en poffertjeskramen ƒ616, terwijl voor 2 kramen geene inschrijvingen zijn ontvangen 7, Dankbetuiging van den heer J. H. Menkema voor den hem toegekenden zilveren gedenkpenning van den Raad; f 8. dat voorloopig aan K. Posthuma alhier in koop is toegewezen een gedeelte van blok VIII ter grootte van ongeveer 155.25 centiare tegen een koopprijs van 776.25, nader vast te stellen in afwachting van de opmeting door een landmeter; 9. dat burgemeester en wethouders nadere informaties hebben ingewonnen omtrent de kosten van het drukken der graphische voorstellingen behoorende bij de amende menten der heeren Middelkoop Jansma en Lautenbach waarvan het resultaat is, dat berekend wordt voor het afdrukken van 300 stel in ééne kleur door de firma Krediet 75 Thieme 164 in drie kleuren Krediet 125 Thieme 250 terwijl de leveringstijd (alleen door den heer Krediet opge geven) bedraagt uiterlijk eene week of 14 dagen, resp. voor zwartdruk of kleurendruk, dat door den heer Middelkoop zelf is bericht gezonden dat 200 stel door middel van lichtdruk voor 300 kunnen worden verkregen. De Voorzitter zegt, dat burgemeester en wethouders zich tot deze mededeeling bepalenhunnerzijds vinden zij geen termen daaraan het voorstel te verbinden om op een der aanbiedingen in te gaan. Mocht intusschen een der leden naar aanleiding dezer mededeeling het woord verlangen of een voorstel willen doen dan geeft hij daartoe thans de gelegenheid. van Leeuwarden, van Dinsdag 12 Maart 1901. 21 De heer Middelkoop vond de aanbieding, die hij ge kregen had tot het doen drukken van 200 stel graphi sche voorstellingen voor 300.niet onaannemelijk en deelde die daarom aan den burgemeester medemaar het spreekt van zelf, dat deze nu niet in aanmerking kan komen bij de prijzen zooeven medegedeeld. De som van 75 is maar 5 meer dan die genoemd in de vergadering van 12 Februari, terwijl men nu daarvoor 300-stel krijgt in plaats van 30. Spr. wijst nogmaals op het belang dier voorstellingen voor de bestudeering der amendementen en stelt derhalve voor in te gaan op de aanbieding van den heer Krediet, om 300-stel in zwartdruk te leveren voor 75. De heer Baart de la Faille is wat bekomen van de slagen, die de vorige vergadering rechts en links waren uitgedeeld door den heer Middelkoop en die behalve tegen den burgemeester, destijds afwezig, en den waar- nemenden burgemeester, tevens wethouder van financiën, gerichtook hem als lid der 3e sectie hadden getroffen het doet spr. ten minste genoegen dat hij in zulk een goed gezelschap was. Op het oogenblik zelf was spr. te verbaasd dan dat hij een woord kon vinden voor re pliek hij bepaalde zich alleen tot het uitbrengen van zijn stem tegen het voorstel, om terug te komen op het be sluit van 12 Februari, om de graphische voorstellingen niet te doen drukkenmaar alleen ter visie te doen leggen spr. deed ditzich de woorden van het ontslapen raadslid van Sloterdijck herinnerend „dat de Raad eerbied „moet hebben voor zijne besluiten en niet dan noodig „daarop mag terugkomen." Spr. wil nu toch den handschoen opnemen, dien de heer Middelkoop hem en zijne medeleden der 3e sectie heeft toegeworpen. Hij heeft hun verwetendat ze slecht ingelicht ter vergadering kwamen zoodat de beschikbare tijd niet besteed kon worden aan het oefenen van kritiek op de voorstellen maar alleen kon dienen tot het vragen en verkrijgen van inlichtingen van den voorzitter. De heer Middelkoop heeft het zeker niet de moeite waard gevonden om voor zulke_medeleden zijne voorstellen ten beste te geven, en zich dus wel gewacht, om zijne paarlen voor de zwijnen te werpen. Spr. is de eerste om te erkennen, dat hij geen finan- cieele specialiteit ishij houdt zich zooveel mogelijk buiten dergelijke quaesties en was daarom den Voor zitter zijner sectie dankbaar, dat deze inlichtingen wilde verstrekkenhij wilde zich dan ook bij dat voorstel nederleggen omdat hij van oordeel is, dat dit, ontworpen door iemand als de wethouder voor de financiën en door burgemeester en wethouders overgenomen recht van be staan heeft, nu de voorbereiding voor de behandeling in de raadsvergadering alle instanties heeft doorloopen, en dit niet behoeft achter te staan bij een ander plan dat een of ander raadslid ter elfder ure gelieft over te leggen. Spr. kan het denkbeeld ook niet toejuichen om de graphische voorstellingen, die voor alle raadsleden ter inzage liggen, onder het bereik van het publiek te brengen. Over het finantieel bezwaar zou spr. kunnen heenstappen, maar het is om de principieele overwegingdat het niet aangaat op een besluit van veertien dagen geleden terug te komen, dat hij zijn stem aan het voorstel niet kan geven al wil hij overigens alle hulde brengen aan den zoo omvangrijken arbeid van den heer Middelkoop. De heer Middelkoop de heer Baart de la Faille vond het goed om zijne woorden in de vorige vergadering ge sproken te qualificeeren als „het toewerpen van den hand schoen" en zijne opmerkingdat de leden zijner sectie niet voldoende op de hoogte waren, op te vatten als een soort berisping en hatelijkheidhij wil echter wel ver klaren, dat het hoegenaamd niet in zijn brein was opge komen, om zijne medeleden een grief te maken van hunne mindere bekendheid met het onderwerp in quaestiedit is toch een van zóó ingewikkelden aarddat het voor

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1901 | | pagina 1