Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, van Dinsdag 12 Maart 1901. 2. idem tot goedkeuring van een bouwplan van G. Jeliema aan de Noordzijde van het Nieuwe Kanaal 3. idem in zake afstand van grond aan den Wester singel aan de Ned. Tramweg-Maatschappij 4. idem tot het verleenen van pensioen aan C. Swart geb. de Kant, eervol ontslagen oppasster en schoonmaakster aan de gemeentebewaarschool no. 3 5. idem. a. tot het verleenen van eervol ontslag aan Dr. F. H. Veldman als stadsarts; b. om in deze vacature te voorzien door benoeming van den heer W. F. J. Uffeliearts alhier; 6. nader amendement van de heeren Middelkoop, Lau- tenbach en Jansma; Is reeds als bijlage no. 5a van het Raadsverslag gedrukt en aan de leden gezonden 7. Verslag van rapporteurs uit de sectiën van den Raad omtrent het onderzoek van het primitief kohier der directe belasting op het inkomen, dienstjaar 1901. Tot rapporteurs zijn benoemd de hoeren van Eijsinga, Beucker Andreae en Menalda. 8. Rapport der reclaraecommissie omtrent reclames tegen het tweede suppletoir kohier der directe belasting op het inkomen dienst 1900; 9. Rapport der reclamecommissie omtrent reclames in beroep. 10. Rapport der commissie belast geweest met het onderzoek van een aanvraag der commissie van beheer over het stadsziekenhuis om machtiging tot het doen van af- en overschrijving van posten der begrooting voor 1900. Alle deze punten zullen in eene volgende vergadering worden behandeld. IV. Wordt overgegaan tot behandeling der op den oproepingsbrief vermelde punten 1. Benoeming van I leden der Commissie voor het Stedelijk Muziekcorps. De uitslag der gehouden stemmingen is, dat gekozen worden de heeren D. Tigler Wijbrandi en mr. H. D. van Ketwich Ver schuur ieder met 15 stemmen terwijl beide keeren op den heer Haverschmidt ééne stem wordt uitgebracht en Jhr. mr. W. C. G. van Eijsinga en mr. A. Menalda, beiden I met algemeene stemmen. 2 Benoeming van een administrateur van de stich ting van Ilarke Reinders en Doutje Ilea res [de zooge naamde vijf Uolswarder Kamers). Met algemeene stemmen wordt de heer W. Sprenger herbenoemd, voor den tijd van 6 jaren. 3. Benoeming van eene onderwijzeres aan gemeente school no 10 ter vervulling der vacatureontstaan door het eervol ontslag verleend aan mej. A. M. Hommema. De voordracht bestond uit mej. M. BaltjesG. Tjalsma en A. Bloemhof. De uitslag der gehouden stemming isdat op ieder worden uitgebracht resp. 81 en 7 stemmenzoodat eene tweede vrije stemming noodig is, waarbij 10 stem men op mej. M. Baltjes worden uitgebracht en 6 stem men op mej. A. Bloemhof, zoodat eerstgenoemde be noemd is. 4. Regeling van de rangorde van zitting der leden van den Raad. Bij loting worden aangewezen plaats no. 1 aan den heer D. Lautenbach, 2 S. Jansen, 3 S. J. van Messel, plaats no. 4 aan den heer J. F. H. Bekhuis, s 5 S. Jansma, 6 T. Konter, 7 D. Tigler Wijbrandi, 8 P. A. Wilhelmij, 9 H. Beucker Andreae, 1 10 Dr. J. Baart de la Faille, 11 A. Duparc, 12 Z. Middelkoop, 13 N. T. Haverschmidt J.Hz., 14 de vacature, 15 den heer W. J. Oosterhoff Jz., 16 Mr. A. Menalda, 17 C. L. B. J. Feitz, 18 Jhr. Mr. W. C. G. van Eijsinga, 19 R. H. Dijkstra, 8 2o Mr. H. D. van Ketwich Verschuur. 5. Verdeeling van den Raad in sectiën. De uitslag der gehouden loting is dat worden aange wezen a tot leden der eerste sectie, waarvan de burgemees ter voorzitter is, de heeren Bekhuis, Jansen, Baart de la Faille, Duparc, Wilhelmij, de vacature en de heer Troelstra b. tot leden der tweede sectie de heeren Dijkstra Konter Jansma HaverschmidtTigler Wijbrandivan EijsingaBeucker Andreae en tot voorzitter de wethou der Hijlkema c. tot leden der derde sectie de heerenFeitz, Lauten bach van Ketwich Verschuur, Menalda, van Messel, Middelkoop en Oosterhoff en tot voorzitter de wethouder Beekhuis. 6. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verleenen van eervol ontslag van A. Th. Uffelie onder wijzer aan gemeenteschool no. I. Zonder discussie ot hoofdelijke stemming wordt het gevraagde ontslag eervol verleend met ingang van 15 April. 7. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan mej. Jacoba Gijlstra onderwijzeres aan gemeenteschool no. 8 en onderwijzeres in de gymnastiek aan gemeenteschool no. 6. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt besloten het gevraagde ontslag uit beide betrekkingen eervol te verleenen, met ingang van 1 Mei. 8. Voorstel van burgemeester en wethouders lot in gebruik geven van de raadszaal aan de Juristenvereeni- ging voor hare vergaderingen te houden op Vrijdag en Zaterdag 28 en 29 Juni. Wordt zonder discussie of hoofdelijke stemming aan genomen. 9. Voorstel van burgemeester en wethouders tot wijzi ging der verordening regelende de samenstelling, inrich ting en bevoegheid van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs. (Bijlage no. 8.) Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt besloten Art. 1 der verordeningregelende de samenstelling inrichting en bevoegdheid van de Commissie van Toe zicht op het Lager Onderwijs, vastgesteld bij raadsbesluit van 27 October 1881 (Gemeenteblad no. 23), gewijzigd bij raadsbesluiten van 26 October 1882 (Gemeenteblad no. 10), 24 Januari 1884 26 Januari 1897 en 27 Maart 1900 14). nader te wijzigen door in de eerste zinsnede het getal „acht" te vervangen door „twaalf". i) 7), 6), Verslag van de handelingen van den gemeenterai 10. Voorstel van burgemeester en wethouders tot ver hooging der jaarwedden van de onderwijzeressen in de nuttige en fraaie handwerken aan de gemeenteschool no. 4 Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt besloten de jaarwedden der onderwijzeressen in de nuttige en fraaie handwerken aan gemeenteschool no. 4, mejuffrouwen J M Visser, H. T. van der Vegte en G. A. Behrns, met ingang van 1 April 1901 te verhoogen met 50.— en derhalve te bepalen op 175.— van Leeuwarden, van Dinsdag 12 Maart 1901. 25 11. Rapport der Commissie belast geweest met het onderzoek van een aanvraag van den schuttersraad om machtiging tot het doen van af- en overschrijvingen op de begrooting der dienstdoende schutterij voor 1900. De conclusie van dit rapport wordt zonder discussie of hoofdelijke stemming aangenomen. Hierop sluit de Voorzitter de vergadering. Stoom Boek- en Steendrukkerij van N. MIEDEMA Co. Leeuwarden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1901 | | pagina 3