(36 Verslag van do handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, van Dinsdag 14 Mei 1901 irtf 4e stemdistrict Gymnastieklokaal (Groote Kerkstraat): tot voorzitter, W. J Oosterhoff Jzn.tot leden C. L. B. J. FeitzK. F. Brungertot 4e lid (art.9 ter Prov. Wet) P. A. Wilhelmy; tot plw. leden T. B. Plantenga A. D. BeerendsMr. D. Z. van Duijl. Wordt opgemerkt, dat de benoeming van ingezetenen, niet-raadsleden, overeenkomstig de kieswet is geschied voor den tijd van twaalf maanden. 4. Voorstel van burgemeester en wethouders tot verlee- nen van eervol ontslag aan J. S. Wesselinkals onder wijzer aan gemeenteschool no. 9. Wordt zonder discussie of hoofdelijke stemming aange nomen het gevraagde eervol ontslag wordt verleend met ingang van 1 Juni. 6. Praeadvies van burgemeester en wethouders op een adres van de firma Swildens en Kuipers betreffende wij ziging van het raadsbesluit van 26 Februari no. 3, inzake, herstelling van den Harlingertrekweg. De firma Swildens en Kuipers heeft bij missive d d. 26 Maart bericht, dat zij niet aanvaardt het aanbod haar ge daan krachtens raadsbesluit van 26 Februari no. 3 tege lijkertijd verzoekt zij wijziging van dat besluit, door daaruit te roijeeren van alinea I, de laatste 21 woorden, begin nende bij „als grondrente'' en tevens de geheele 2o alinea. Burgemeester en wethouders wijzen in hun praeadvies op het wegvallen der zekerheid van betaling der 57 jaarlijksche retributie, zoo deze verplichting niet als grond rente op de fabriek wordt gevestigd, maar wordt omgezet in eene persoonlijke verbintenis. Concludeeren zij dus tot eeno afwijzende beschikking op het verzoek, tevens stellen zij voor, do firma alsnog gelegenheid te geven het voorstel van 26 Februari aan te nemen. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt besloten aan de firma Swildens en Kuipers, in antwoord op haar adres van 26 Maart 1901 te berichten a. dat geene termen worden gevonden om wijziging te brengen in punt I van het besluit van 26 Februari, b. dat bijaldien voor 15 Juni 1901 geen bericht is ontvangen, dat zij het ge dane voorstel aanneemt, die, bij dat besluit gedane, toe zegging vervalt. 7. Voorstel van burgemeester en wethouders om de verlichting van lokalen van school no. 2 te verbeteren. De heer van Ketwich Verschuur wil het onderwerpe- lijke voorstel niet laten passeeren, alvorens in het open baar een woord Van dank te hebben gesproken tot de firma van Gend Loos voor de betoonde medewerking in deze zaak. Toen in dezen bijzonder somberen winter gebleken was, dat in twee lokalen, gedurende November en December, van de 74 schooltijden slechts 12 zonder kunstlicht konden worden gehouden en daardoor vele kinderen last van congestie hadden ondervonden en scheef hadden moeten zitten, ten einde het licht goed te doen vallen op hun werk, werd er door spreker en den directeur der gemeente werken een onderzoek ingesteld, dat tot een plan van verbetering, door het aanbrengen van meer ramen, leidde, maar welk plan nooit tot stand had kunnen komen, zonder eenige opofferingen van de onmiddellijk naast de school gevestigde firmadoor de volvoering van dat plan zullen anti-hygienische toestanden, als van dezen winter niet meer voorkomen. Spreker brengt derhalve in deze vergadering zijnen dank aan de firma van Gend Loos voor hare bereidwilligheid, waardoor eene groote verbetering aan school no. 2 kan tot stand komen. Met applaus worden deze woorden ontvangen. De Voorzitter stelt voor burgemeester en wethouders te machtigen, aan bedoelde firma 's Raads dank over te brengen. Aldus wordt besloten en zonder hoofdelijke stemming het voorstel van burgemeester en wethouders aangenomen. I. a. Tot het maken van een kozijn in den zuidelij ken muur van gemeenteschool no. 2, in lokaal no. 3, gelijk het bestaande, doch zonder ventitatie en met één valraam b. tot het maken van twee lichtkozijnen in den noor delijken muur van dezelfde school in het linkerachterlokaal c. tot de verplaatsing der bordenstelling een en ander overeenkomstig de overgelegde teekening en 'oegrootingen van kosten, gezamenlijk geraamd op 606.50. II. Burgemeester en wethouders te machtigen tot het sluiten van het overgelegde ontwerp-contract. III. Burgemeester en wethouders uit te noodigen te gelegener tijd de vereischte financieele voorstellen te doen tot bestrijding der sub I bedoelde kosten. 8. Praeadvies van burgemeester en wethouders op een adres der doodgravers op de. gemeentelijke begraafplaats om verhooging hunner jaarwedden. (Bijlage no. 9.) De heer Jansma heeft geene bezwaren tegen het voor stel van burgemeester en wethouders tot tractementsver- hooging in het algemeen, maar wel tegen die, zooals nu is voorgesteld spr. kan zich niet losmaken van de gedachte, dat men rekening moet houden met ancienneteit, die meerdere ervaring medebrengt en dus ook beter beloond moet worden. Spr. zou het voorgestelde bedrag van ƒ4 50.— nog met 25.— voor den oudste willen ver meerderen hij wil niet afdingen op het feitdat de jongste doodgraver ook een kranig arbeider is maar hij moet toch protiteeren van de meerdere ervaring van den oudere. Spr. heeft nu, in verband met deze vooropgestelde denkbeelden, een stelsel bedacht, waardoor de verdiensten van den oudeie meer tot haar recht komen; het salaris, door burgemeester en wethouders voorgesteld moet zijn het aanvangssalaris, terwijl dit dan verhoogd kan worden met 3 vijfjaarlijksche termijnen van 25, 15 en 10 gulden, en nu zal deze regeling zoo zijn op te vatten, alsof de oudste reeds 5 dienstjaren heeft en de jongste nu in dienst treedt; het maximum bedraagt dan /5o0, de tegenwoordige titularissen krijgen dan nu 450.— en ƒ475. waarna verder de door spr. voorgestelde rege ling kan doorloopen. De Voorzitter brengt in herinnering, dat art. 45 der verordening op de inrichting en het gebruik var. de Alge- meene Begraafplaats en de begrafenissen in de gemeente Leeuwarden, bepaaltde doodgravers genieten ieder eene jaarwedde van ƒ400.— uit de gemeentekas, behalve vrije woning. Burgemeester en wethouders stellen nu slechts wijziging voor van het cijfer „400" door „450." Het voorstel van den heer Jansma intusschen heeft een veel wijdere strekking of liever eene andere strekking, daar er persoonlijke consideratiën, in verband met de ancienneteit der tegenwoordige titularissen, bij in het spel zijndie bezwaarlijk in een reglementsartikel van blij vende strekking kunnen worden opgenomen. Spr. moet dus bezwaar maken het denkbeeld van den heer Jansma, als amendement op het voorstel van burgemeester en wethouders, in beraadslaging te brengen; hij geeft hem in overweging van zijn recht van initiatief gebruik te maken en dus een voorstel met toelichting op schrift te stellen en daarna zelfstandig in te dienen. De heer Jansma is wel geneigd aan den raad van den voorzitter te voldoen, om zijn voorstel met toelichting op schrift te brengen, maar betreurt het, dat de doodgravers dan wellicht op de tractementsverhooging zullen moeten wachten. De Voorzitter geeft den heer Jansma daarom in over weging het voorstel van burgemeester en wethouders aan te nemen, dan zijn de doodgravers verzekerd van de ver hooging van hunne jaarwedden met ingang van 1 Juli. I Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, van Dinsdag 14 Mei 1951. 67 Later kan dan zijn wijzigingsvoorstel in behandeling wor den genomen. Be heer van Ketwich Verschuur is van meening dat de voorstellen van burgemeester en wethouders en van den heer Jansma in elkaar grijpen, en dat het daarom beter is ze beide voorloopig aan te houden wordt thans dat van burgemeester en wethouders aangenomen en later dat van den heer Jansma behandeld, dan is wellicht reeds een of ander gepraejudicieerd. Spreker geeft dus burgemeester en wethouders in over weging hun voorstel aan te houden, totdat een nader voorstel van den heer Jansma zal zijn ingekomen, om dan over beide gelijktijdig te besluitenden heer Jansma wenscht hij ten dien einde een tijdruimte te laten van uiterlijk één maand, opdat de doodgravers van de moge lijke verhooging hunner jaarwedden toch reeds met 1 Juli zullen kunnen genieten, zooals ook het denkbeeld van het dagelijksch bestuur is. De Voorzitter verklaart, dat burgemeester en wethou ders zich met het denkbeeld van den heer van Ketwich Verschuur kunnen vereenigen. Zonder stemming wordt nu besloten het voorstel van burgemeester en wethouders, vervat in Bijlage no. 9, aan te houden en den heer Jansma, gedurende uiterlijk één maand, gelegenheid te geven, een wijzigingsvoorstel met toelichting in te dienen. 9. Voorstel van burgemeester en wethouders tot ver vulling der vacature van de betrekking van opzichter bij de stadsreiniging. Wordt zonder discussie of hoofdelijke stemming aange nomen en derhalve beslist dat de vervulling van de betrekking van opzichter bij de stadsreinigingvacant geworden door het aan den opzichter P. Laverman verleend ontslagnoodzakelijk is. 10. Voorstel van burgemeester en wethoudersom het beurslokaal in gebruik af te staan aan de Maatschappij van Schilder- en Teekenkunstvoor het houden eener tentoonstelling van aquarellen. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt besloten het bovenlokaal van het beurs- en waaggebonw op de in het adres aangegeven dagen en uren (Zaterdag 25 Mei van 1| 4^ uur, Zondag 26 Mei van 12—4 uur en Maandag 27 Mei van 11—4 uur), aan het bestuur bestuur der Maatschappij van Schilder- en Teekenkunst in gebruik af te staan, voor het houden eener tentoonstelling van aquarellen en schilderijen onder voorwaarde 1. dat het beurslokaal onder het toezicht van den beursmeester blijve 2. dat de adressant verantwoordelijk zij voor alle schade, die gedurende do tentoonstelling aan het lokaal en aan de hierin aanwezige voorwerpen mocht worden toege bracht en 3. dat het lokaal na afloop der tentoonstelling, op kosten van adressant naar behooren worde schoongemaakt. 11. Rapport der Commissie belast geweest met het onderzoek der aanvraag van liet bestuur van het Nieuwe Stads- Weeshuis om machtiging tot het doen van af- en overschrijvingen op de begrooting voor 1900. Wordt zonder discussie of hoofdelijke stemming aan genomen, 12. Voorstel van Curatoren van het Gymnasium tot verleenen van eervol ontslag aan den heer L. van der Walleeraar aan het Gymnasium. Wordt zonder discussie of hoofdelijke stemming aange nomen en derhalve het gevraagde eervol ontslag verleend met ingang van I September a.s. 13. Voorstel van burgemeester en wethouders tot in gebruik geven van het lokaal voor natuur en scheikunde in de school van Middelbaar Onderwijs voor Meisjesten behoeve van een cursus ter verkrijging der akte van land bouwkunde lager onderwijs. Zonder discussie f hoofdelijke stemming wordt besloten het lokaal voor natuur- en scheikunde in de school van middelbaar onderwijs voor meisjes, benevens de zich aldaar bevindende leermiddelen, in gebruik af te staan aan den rijkslaudbouwieeraar voor Friesland, ten behoeve van een cursus voor onderwijzers in deze provincie voor de akte van landbouwkunde, lager onderwijs, en wel ge durende 48 uren, van nu af tot het einde van October, telkens des Zaterdagsmiddags tusschen 3-6 uur met uit zondering van de laatste vijf Zaterdagen der zomervacantie, onder voorwaarde 1. dat hij vergoeding geve voor hetgeen bij dien cursus gebroken of verbruikt wordt 2. dat de concierge-amanuensis billijkerwijze, ter be oordeeling van de directrice der school, beloond worde voor de door hem te verleenen diensten. De voorzitter sluit hierop de vergadering. Stoom Boek- en Steendrukkerij van N. Miedema Co Leeuwarden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1901 | | pagina 3