Miimi ran Dinsdag 28 Mei 1901 Yerslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, van Dinsdag 28 Mei 1901. 69 Tegenwoordig eerst 15, later 16 leden ééne vacature. Afwezig de heeren Bekhuis, Jansma, Middelkoop, Tigler Wijbrandi, Hijlkema en Lautenbach. VoorzitterJhr. Mr. A. Röell, burgemeester. I. De notulen van de vorige, op Dinsdag 14 Mei ge houden vergadering, worden gelezen en vastgesteld. II. Wordt medegedeeld 1. dat zijn ingekomen berichten van afwezigheid der heeren Bekhuis, Jansma, Middelkoop en Tigler Wijbrandi 2. dankbetuiging voor- en aanneming van de benoe ming tot onderwijzer aan de gemeenteschool no. 1, door A. Woudman 3. dat tot opzichter bij de stadsreiniging is benoemd D. P. Bottinga, thans hulpopzichter. III. Wordt ter tafel gebracht 1. voorstel van burgemeester en wethouders, om van het terrein aan de Zuidzijde van het Nieuwe Kanaal in gebruik te geven a. eene oppervlakte van 32 X 48 meteraan het circus Renz, gedurende de kermis, tegen eene ver goeding van f 100 b. eene oppervlakte van 50000 M1.aan de Directie van „the Barnum and Baileij Show", voor het geven van twee voorstellingen op één dag, in de laatste week van Augustus of de eerste week van September, tegen eene vergoeding van 200. Zal in eene volgende vergadering behandeld worden. 2. Voorstel van den heer Jansma tot wijziging van artikel 45 der verordening op de inrichtingen het ge bruik van de algemeene begraafplaats en de begrafenissen in de gemeente Leeuwarden, (gemeenteblad no. 19 van 1888) met daarbij behoorende overgangsbepaling. Zal als bijlage gedrukt en aan de leden gezonden wor den, om behandeld te worden in eene volgende vergade ring, gelijktijdig met het praeadvies van burgemeester en wethouders op het adres der doodgravers, om verhooging van hunne jaarwedden. 3. rekening en verantwoording van de administratie kosten over 1900 van het Nieuwe Stads-weeshuis. Wordt gesteld' in handen eener commissie, bestaande uit de heeren Haverschmidt, Duparc en Middelkoop. 4. rapport der commissie belast geweest met het on derzoek der rekening en verantwoording van het beheer over den Prinsentuin over 1900. Zal in eene volgende vergadering behandeld worden. IV. Wordt overgegaan tot behandeling der op den oproepingsbrief vermelde punten 1. Benoeming van eene onderwijzeres in de nuttige en fraaie handwerken aan gemeenteschool no. 4. Op de voordracht zijn geplaatstmejuffrouwen A. van Drooge te Huizum, A. H. van der Kolk en G. Struiksma te Leeuwarden. De uitslag der gehouden stemming is, dat 13 stemmen worden uitgebracht op mej. A. van Drooge en 2 op mej. G. Struiksma, zoodat eerstgenoemde benoemd is. De jaarwedde wordt vastgesteld op 175. 2. Benoeming van een onderwijzer aan gemeenteschool no. 9. Op de voordracht zijn geplaatstG. Wolters te Menal- dum, U. de Boer te Winsum en D. van der Schaaf te Irnsum. De uitslag der gehouden stemming is, dat alle (15) stemmen worden uitgebracht op G. Wolters, zoodat deze benoemd is. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders a. om het gebouw der voormalige vischmarkt te ont trekken aan den publieken dienst b. om voormeld gebouw met ingang van 1 Juni e. k., voorloopig voor den tijd van één jaarin huur af te staan aan de Leeuwarder Stoombootmaatschappijgevestigd te Leeuwardenom te dienen als opslagplaats voor goede- renzulks tegen een huurprijs van f 200 per jaar en verder op door burgemeester en wethouders te stellen voorwaarden. De heer van Messel kan zich zeer goed vereenigen, met het voorstel van burgemeester en wethouders, maar wenscht op een enkel bezwaar te wijzenn.l. het gevaar voor het verkeer van de pontwaarvan de lig plaats der stoombooten der Leeuw. Stoomboot Mij. voor de vischmarkt de oorzaak zal zijn, vooral bij laden en lossen uit andere schepen of booten. De Commissaris van Politie wees in zijn advies behalve op andere, ook op dat nadeel. De schepen en booten komen voorbij de hoek van de gevangenis en de pachter beweert, dat het hem dan on mogelijk is, vooral op Donderdag en Vrijdag bij 't drukke verkeer, het noodige toezicht te houden, om de kabel vroegtijdig genoeg los te kunnen maken. Zoodoende valt te vreezen niet alleen voor materieele schademaar ook voor veilig verkeer van personen over de pont. Wel hebben de booten en schepen de verplichting te waarschuwen maar dikwijls wordt dit verzuimd. In hoeverre die\ bezwaren nu juist zijn is door spr. thans moeielijk te beoordeelenechter meent hij 't vorenstaande onder de aandacht van burgemeester en wethouders te moeten brengen, en vraagt hen, of zij niet daarop bij de verhuring aan de Maatschappij hunne aan dacht zullen kunnen vestigen. De Voorzitter zegt, dat burgemeester en wethouders gaarne rekening zullen houden met de door den geachten vorigen spr. geopperde bezwaren maar juist ten gevolge van deze bezwaren, gelijk er zoovele door den Commissaris van Politie zijn opgesomd hebben burgemeester en wet houders voorgesteld de voormalige Vischmarkt slechts bij wijze van proef voor één jaar te verhuren valt de proef niet gunstig uit, welnu, dan zullen burgemeester en wet houders niet voorstellen den huurtijd te verlengen. Spr. kan echter niet begrijpen, dat de toestand ongun stiger zal worden, dan hij nu iswant voor het vervolg zullen de stoombooten Stanfries niet meer de pont voorbij varen, gelijk nu het geval is. De heer van Messel dankt den Voorzitter voor zijne toezegging, maar gelooftdat hij door dezen niet goed begrepen is geworden; niet op de „Stanfries" had hij het oog, maar op de schepen en booten, welke om den hoek van de gevangenis komen. Daar de „Stanfries" voor de pont ligtvreest de pachter van de pont het uitzicht te missen, om vroegtijdig den kabel los te kunnen maken, en tevens, dat daardoor niet alléén materieele schade, maar ook gevaar voor personen zou kunnen ontstaan, Spr. geeft dus in overweging de verhuring met de maatschappij zoodanig aan te gaan, dat burgemeester en wethouders het recht behouden die ten allen tijde te kun nen opzeggen. 4. Voorstel van burgemeester en wethouders tot verhuur van grond aan den weg Achter de Hoven, aan Janssen en Altena, K. Posthuma en M. Meijer. Wordt zonder discussie of hoofdelijke stemming aange nomen. Aldus is besloten:

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1901 | | pagina 1