Vorgaderii mDinsiag; 8 Octobsr 1901 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, van Dinsdag 8 October 1901. 125 Tegenwoordig 18 leden. Omtrent de toelating van den heer Jansma tot raadslid is nog geen eindbeslissing genomen. Afwezigde heeren MelchersBekhuisHijlkema en Middelkoop. Voorzitter: jhr. mr. A. Röell, burgemeester. I. De notulen der vorige, op Dinsdag 24 September gehouden vergadering worden gelezen en vastgesteld. II. Wordt medegedeeld 1. dat zijn ingekomen berichten van afwezigheid der heeren Melchers, Bekhuis, Hijlkema en Middelkoop 2. dat bij koninklijk besluit van 23 September 1901 no. 11 is goedgekeurd het raadsbesluit van 2 April 1901 tot vaststelling eener verordening tot het heffen van een hoofdelijken omslag naar het inkomen 3. dat bij resolutie van Gedeputeerde Staten van 26 September 1901 no. 67, 2e afd., is goedgekeurd het raads besluit van 24 September j.l. tot vaststelling van het suppletoir kohier op den hoofdelijken omslag, dienst 1901 4. dankbetuiging van J. Westra Jr. voor zijne benoe ming tot onderwijzer aan gemeenteschool no. 6 5. missive d.d. 30 October 1901 van de Leeuwarder Stoombootmaatschappij, houdende bericht, dat zij, l Januari a.s. zullende liquideeren ten gevolge van hare fusie met de Friesoh-Noord-Hollandsche Stoombootmaatschappij, geen gelegenheid heeft om gebruik te maken van de aanbieding haar gedaan krachtens raadsbesluit van 28 Mei j.l. tot verhuring van het gebouw der voormalige vischmarkt, met verzoek de aanvraag, vervat in hare missive d.d. 23 Mei 1898, als niet-gedaan te willen beschouwen 6. dankbetuiging van den directeur der gemeentewerken voor de verhooging zijner jaarwedde. III. Wordt ter tafel gebracht 1. Voorstel van burgemeester en wethouders om aan de erven Koumans Smeding vergunning te verleenen tot het hebben van hekjes op gemeentegrond tegen de huizen plaatselijk bekend Noorderweg nos. 100 en 102; 2. idem om van G. de Vries Tz. alhier, in eigendom over te nemen een strook grond aan het Zuidvliet 3. idem tot verhooging der bezoldiging van den boek houder der gasfabriek 4. idem tot verleenen van pensioen aan A. Brantsma, eervol ontslagen waagwerker-weger 5. adres der vereeniging tot bevordering van volks gezondheid houdende verzoek te willen bepalen, dat het kloppen van kleeden op den openbaren weg, tot eenige uren beperkt wordt. Wordt ter fine van praeadvies gesteld in handen der Commissie tot het ontwerpen van strafverordeningen 6. begrooting van ontvangsten en uitgaven voor 1902 van het Nieuwe Stads Weeshuis. Wordt ter fine van onderzoek en rapport gesteld in handen eener Commissie bestaande uit de heeren van Eijsinga, Menalda en Jansen 7. adres van H. Keij e.a. bewoners van den Harlinger- trekweg, houdende verzoek tot aanleg van een verhoogd voetpad langs het begin van dien weg. Wordt ter fine van praeadvies gesteld in handen van burgemeester en wethouders 8. adres van de firma Swildens Kuipers houdende verzoek, op grond eener overeenkomst van 13 Juni 1872 tusschen haar rechtsvoorganger in den eigendom van den oliemolen „de Kat'' en de gemeente gesloten, burgemeester en wethouders te machtigen een gedeelte van den Har- lingertrekweg in den best mogelijken toestand te brengen en daarvoor gelden op de begrooting uit te trekken. Wordt, ter fine van praeadvies, gosteld in handen van burgemeester en wethouders 9. de heer Beucker Andreae deelt mede, dat het onderzoek der begrooting in de secties afgeloopen is, dat tot rapporteurs zijn benoemd de heeren Oosterhoff, Konter, en Beucker Andreae en dat hun verslag spoedig kan verwacht worden. De punten sub 1 4 zullen in eene volgende vergade ring worden behandeld. IV. Wordt overgegaan tot behandeling der op den oproepingsbrief vermelde punten 1. Benoeming van een niet-ambtelijk en een plaats vervangend niet-ambtelijk lid van de commissie van aan slagbedoeld bij art. 19 16 en 2 der wet tot heffing eener belasting op bedrijfs- en andere inkomsten. Door burgemeester en wethouders worden voorgedragen voor niet-ambtelijk lid de heer T. B. Plantenga Oz. en voor niet-ambtelijk plaatsvervangend lid de heer K. E. Brunger. Achtereenvolgens worden de voorgedragenen als zoodanig, met algemeene (18 stemmen), benoemd. 2. Benoeming van 3 leden der commissie van toezicht op het lager onderwijs. Door de commissie van toezicht worden aanbevolen ter voorziening in de vacatures met 1 Januari 1902 ontstaande tengevolge van het periodiek aftreden van de heeren prof. dr. C. P. Burger en A. J. Brouwer en van het eervol ontslag verleend aan den heer W. Pik voor de le vacature: prof. dr. C. P. Burger, mr. A. Menalda Hz. en mr. A. D. H. Fockema Andreae voor de 2e vacature: A. J. Brouwer, mr. S. K. Thoden van Velzen en mr. J. D. van der Plaats; voor de 3e vacature dr. II. F. Th. Ringnalda, L. van der Wal en F. I. de Greve. Benoemd worden de eerstaanbevolenen met resp. 17, 15 en 17 stemmen mr. Menalda vereenigt op zich 1 en 3 stemmen, de heer van der Wal 1 stem. 3. Prae-advies op een adres van K. Weijdemaeervol ontslagen agent van politie, om toekenning van pensioen. Daar adressant slechts 13 jaren in gemeentelijken dienst is geweest en dus niet valt in de termen der verordening (gem.blad no. 32 van 1893). welke een tijdvak in dienst der gemeente eischt van ten minste 15 jaren om aan spraak op pensioen te kunnen maken, stellen burgemeester en wethouders in hun prae-advies voor het verzoek van adressant te wijzen van de hand. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt hiertoe besloten. 4. Voorstel van burgemeester en wethouders om aan G. Jansen alhiervergunning te verleenen op gemeentegrond voor elk der huizen Spanjaardslaan 7, 9 en 11 tot aan den straatwegeene bestrating te leggen. Wordt zonder discussie of hoofdelijke stemming aange nomen en derhalve besloten Aan G. Jansen, timmerman en aannemer alhier, tot wederopzegging vergunning te verleenen op gemeentegrond vóór elk der huizen plaatselijk gekwoteerd »Spanjaards- laan no. 7, 9 en 11" tot aan den straatweg aldaar, eene bestrating te leggen ter breedte van 2.10 meter aan de beide einden en van één meter in het midden, zooals is aangeduid op de overgelegde situatieteekening, onder voor waarde, dat a. de straatjes steeds in goeden toestand, ten genoegen van het gemeentebestuur, worden onderhouden b. de geregelde afloop van het water langs de bestrate goot door de straatjes niet worde belemmerd

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1901 | | pagina 1