Mikm m DissSai 12 Norember 1901, «f i r 1 W X* b. tot onderhandsehe verhuring aan dienzelfden van het voormalig openbaar privaat aan het Hoeksterkerkhof Yerslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, van Dinsdag 12 November 1901. 141 des namiddags ten één ure. Tegenwoordig 20 leden. De heer Hijlkema verschijnt later ter vergadering, de heer Baart de la Faille verlaat de vergadering vóór de sluiting; omtrent de toelating van den heer Jansma tot raadslid is nog geen eindbe slissing genomen. Afwezig: de heeren van Messel en Jansen. Voorzitter: Jhr. Mr. A. Röell, burgemeester. I. De notulen van do vorige op Dinsdag 29 October gehouden vergadering worden gelezen en vastgesteld. II. Wordt medegedeeld: 1. dat zijn ingekomen berichten van afwezigheid der heeren: S. J. van Messel en S. Jansen; 2. resolutie van Gedep. Staten van 24 October j.l., no. 357, Kabinet, tot goedkeuring van 's Raads besluiten van 22 October, nos. 1 en 2 (geheim) tot aankoop van de panden „Achter de Witte Hand", nos. 23 en 7, voor sommen van ten hoogste f 300 en 450, en van het huis met erf, Wolvesteeg, no. 19 voor een bedrag van ten hoogste 500; laatstgenoemde woning is daarop aangekocht voor ƒ387, en de woning „Achter de Witte Hand", no. 7 voor 275; (De geheimhouding van bedoeld raadsbesluit is hier mede opgeheven); 3. idem van 31 October 1901, no. 20, 2e afd., tot goedkeuring van 's Raads besluiten van 22 October tot het geven van vergunning aan de Erven Koumans Sme ding tot het hebben van hekjes op gemeentegrond en tot aankoop van een strook grond aan het Zuidvliet van G. de Vries Tz. 4. idem van 7 November 1901, no. 13, 2e afd. tot goedkeuring van 's Raads besluiten van 29 October tot in gebruikgeving van een Schoollokaal aan de afd. Leeu warden e.o. van den Bond van Nederlandsche onderwij zers en tot ontbinding van het huurcontract betreffende den molen „de Arend" benevens verkoop op afbraak van dien molen. III. Wordt ter tafel gebracht: 1. Aanbeveling voor de benoeming van twee voogden der stadsarmenkamer ter voorziening in de vacaturen met 1 Januari 1902 zullende ontstaan tengevolge van de periodieke aftreding der heeren F. A. van Valkenburgen Mr. J. D. van der Plaats 2. Voorstel van burgemeester en wethouders a. tot ontbinding der huurovereenkomst betreffende een plek grond aan de Eestraat met J. van der Meij alhier 3. Idem tot verbetering van den waterafvoer van het Reigersplein 4. Prae-advies op een adres van H. Keij e. a. bewoners van den Harlingertrekweg, houdende verzoek om aanleg van een voetpad langs een gedeelte van dien weg; 5. Idem op een adres van het bestuur der Friesche Tuinbouwvereeniging om de beschikking te mogen hebben over een schoollokaal, ten dienste van een te houden tuin- bouwwintercursus 6. Nader adres van de afd. Leeuwarden van den bond van Nederlandsche onderwijzers inzake de regeling der jaarwedden en andere inkomsten der onderwijzers. Heeft ter visie gelegen bij de stukken betrekking heb bende op punt 12 der agenda, ten einde, zoo noodig, daarop gelet worde 7. Adressen van de afdeeling „Leeuwarden" van de vereeniging voor vrouwen-kiesrecht en van A. Smid e. a. bestuurders van den Bestuurdersbond alhier tot adhae- siebetuiging aan het adres der afd. Leeuwarden van den Bond van Nederlandsche onderwijzers d.d. 30 Augustus j.l. in zake de regeling der jaarwedden der onderwijzers. Zal worden behandeld met de ontwerp-verordening tot regeling der jaarwedden der onderwijzers (vóórlaatste punt der agenda) 8. adres van W. W. Kooistra e. a., bestuurders van de Typographen-vereeniging „Eendracht maakt Macht" hou dende verzoek om bij de eerstdaags te houden aanbeste ding van het drukwerk voor de gemeente, bepalingen op te nemen in het bestek en de voorwaardenwaar naar het werk zal worden aanbesteed. De voorzitter stelt voor dit adres te stellen in handen van burgemeester en wethouders, ten einde daaraan, zoo noodig, aandacht te schenken. De heer Melchers vraagt, wanneer de aanbesteding voor het gemeentelijk drukwerk is. De Voorzitter Zaterdag over acht dagen, 23 November. De heer Melchers wil verder vragen, of het, bij aan neming van het voorstel van den voorzitter, de bedoeling is, dat burgemeester en wethouders de voorwaarden van aanbesteding zullen vaststellen. De Voorzitter kan hierop bevestigend antwoorden burgemeester en wethouders stellen de voorwaarden vast, zoo de Raad zich dit niet krachtens art. 142 der gemeente wet aan zich voorbehoudt. De heer Melchers herinnert er aan, dat het adres aan den Raad is gericht, en deze eigenlijk dus verantwoorde lijk isbij aanneming van 's voorzitters voorstel valt de verantwoordelijkheid neer op burgemeester en wethouders. Spreker kan zich volkomen begrijpen, dat er nu geen praeadvies van dat college zal zijn te wachten, maar hij kan toch niet gerust zijn, als er ten minste niet pogingen worden gedaan, om aan de eischen van het adres tege moet te komen. De Voorzitter deelt mededat het adres eerst den vorigen dag is ingekomen en dus nog niet ter tafel is gebracht bij burgemeester en wethoudersintusschen zal dat college ongetwijfeld nagaan, of het mogelijk is aan het verzoek te voldoen. De Jheer Melchers vindt, dat sommige van de eischen lang niet onbillijk zijn, zij zijn die, vastgesteld door den Typographenbond. Spr. heeft o.a. vernomen, dat vaak in den nacht werk werd verricht ten behoeve van de gemeente; hij verwacht nudat burgemeester en wethouders het adres ernstig overwegen zullen. De Voorzitter geeft, namens burgemeester en wethou ders, toezegging, dat dit geschieden zal. De heer Middelkoop vraagt nog, of dit adres niet kan behandeld worden tegelijk met het bekende rapport der commissie in zake minimum-loon en maximum-arbeidstijd dan kan die quaestie in zijn geheel worden overzien. De Voorzitter zegt, dat bij die behandeling de wenschen, in dit adres uitgedrukt, ook ter sprake kunnen komen. 9. Adres van Tj. G. de Jong, weduwe van IJ. J. Stel- stra, in leven fitter aan de gasfabriek alhier, houdende verzoek om haar eene gratificatie te willen toekennen. 10. Idem van A. Beerends, concessionaris- en van P. J. de Vries, bedienaar van de pont over de Noorder gracht bij het Schoenmakersperk houdende verzoek om gedurende de wintermaanden des Zondagsavonds na 6 uur van de bediening der pont te worden vrijgesteld 11. Idem van H. A. Vosman alhier, om in huur te mogen krijgen het stuk land achter den nieuwen versch- watervijver

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1901 | | pagina 1