Vergadering van Dinsdag 16 April 1912. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 16 April 1912. 59 Tegenwoordig 21 leden, te weten de heeren Beucker Andreae, Berghuis, van der Kooi, Fransen, Tulp, Wilhelmij, Boosman, G. W. Koopmans, Feddema, Oosterhoff, Zandstra, van Messel, Vonck, Burger, Hartelust, Feitz, Tijsma, Menalda, Komter, Schoon- dermark en Beekhuis. Afwezig 4 leden, waarvan met kennisgeving de heer J. Koopmans. Zonder kennisgeving de heeren de Jong, Lauten- bach en Haverschmidt. Voorzitterde heer mr. J. A. N. Patijn, Burge meester. I. De notulen der op Dinsdag 2 April 1.1. gehouden vergadering worden vastgesteld. II. Wordt medegedeeld: 1. dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd 1. de raadsbesluiten dd. 2 April 1.1. a. tot verhuring van gardeniersland b. tot onderhandsche aanbesteding van straatkeien II. het primitief kohier van den Hoofdelijken Omslag, dienst 1912 2. dankbetuiging van mej. D. H. Boersma voor hare benoeming tot onderwijzeres aan gemeenteschool no. 11. De mededeelingen 1 en 2 worden voor kennisgeving aangenomen 3. adres van het bestuur der Friesche Landbouw tentoonstelling 1912 om den voor kracht en verlichting benoodigden electrischen stroom op de terreinen, behoorende bij deze tentoonstelling, gratis van de gemeente te mogen ontvangen; 4. adres van het bestuur voornoemd om mede werking te verleenen tot het bekomen van eene ver gunning tot verkoop van sterken drank in het klein in de restaurants der tentoonstelling, volgens art. 5, 1 der Drankwet (localiteit, welke deel uitmaakt van eene buitengewone inrichting voor maatschappelijk verkeer). De stukken 3 en 4 worden in handen gesteld van Burgemeester en Wethouders ten fine van prae-advies 5. adres van H. Bos, candidaat-notaris te Leeuwar den, houdende verzoek afwijzend te beschikken op het adres van P. F. van den Steen alhier om hem eene aanstelling te verleenen als makelaar in onroe rende goederen. Wordt bij de stukken gevoegd die voor heden onder punt 11 der agenda aan de orde zijn gesteld; 6. adres van K. Wielingade Jong en W. G. Roelands om de huur van gemeentelijk terrein aan den Oostersingel te continueeren. Wordt in handen gesteld van Burgemeester en Wethouders ten fine van prae-advies; 7. dat Burgemeester en Wethouders provisioneel in koop hebben afgestaan van blok XIIIc der bouw terreinen aan de zuidzijde van het Nieuwe Kanaal a. aan M. Spandaw pl. m. 476 M2., waarde onge veer f 2856 b. aan IJ. Verhoeve pl. m. 253 M2., waarde onge veer 1518. c. aan D. Timmermans pl. m. 510 M2., waarde ongeveer f 3060. Wordt voor kennisgeving aangenomen. III. Wordt ter tafel gebracht: 1. Nader voorstel van Burgemeester en Wethouders om, voor het alsnog een tijdlang voortzetten van de genomen proef met vierkante gebakken keien als bestratingsmateriaal, aan de HollandschDuitsche steenfabrieken te Lobith ondershands op te dragen de levering van 9600 stuks van die keien, groot 10 X 10 X 15 cM. en 350 id., groot 10 X 10 X 22 cM., zoo mogelijk ongeveer tegen den prijs van 2.60 per M2. 2. Prae-advies van Burgemeester en Wethouders op het adres van A. Algera te Onze Lieve Vrouwen- Parochie om hem vergunning te verleenen tot het leggen van een bestraat voetpad, ter vervanging van het bestaande, vóór zijn perceel Noordersingel no. 4. 3. Alsvoren op het adres van K. H. Postma te Surhuisterveen en andere veehandelaren, om op de veemarkt naast de bestaande, een vierde gelegenheid aan te brengen voor het wegen van varkens. Deze stukken zullen in eene volgende vergadering worden behandeld. IV. De heer Wilhelmij rapporteert dat de Commissie, belast geweest met het onderzoek van een verzoek van de Voogden der Stads-Armenkamer tot af- en overschrijving op de begrooting dier instelling, dienst 1911, geene aanleiding heeft gevonden tot het maken van op- of aanmerkingen. Zij stelt derhalve voor de gevraagde af- en overschrijving goed te keuren. De Voorzitter stelt voor het rapport dor Commissie onder dankbetuiging voor den door haar verrichten arbeid nog heden in behandeling te nemen. Dienovereenkomstig wordt besloten. V. Wordt overgegaan tot behandeling der voor heden op den oproepingsbrief vermelde punten. 1. Rapport der Commissie, belast geweest met het onderzoek van eene af- en overschrijving op de begrooting der Stads-Armenkamer, dienst 1911. De conclusie van het rapport, strekkende tot goed keuring der gevraagde af- en overschrijving, wordt met algemeene stemmen aangenomen. 2. Voorstel van Burgemeester en Wethouders om aan mej. H. Bugs op haar verzoek eervol ontslag te verleenen als hoofd van gemeenteschool no. 3. Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders. 3. Voorstel van Burgemeester en Wethouders om aan mej. J. M. van der Vegt op haar verzoek eervol ontslag te verleenen als onderwijzeres aan gemeenteschool no. 3. Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders. 4. Voorstel van Burgemeester en Wethouders om aan J. Boersma alhier vergunning te verleenen tot het maken en tot wederopzeggens hebben van een inrit vóór zijn perceel Willem Loréstraat no. 43. Dit voorstel luidt als volgt Door J. Boersma, timmerman alhier, is tot ons het verzoek gericht in het trottoir vóór het hem toe-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1912 | | pagina 1