Vergadering Yan Dinsdag 25 Juni 1912. 110 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 11 Juni 1912. gearceerde vakje, de met de letters abed aange duide strook en meent hij dat het rood gearceerde gedeelte c d e f niet van de gemeente zal behoeven te worden overgenomen, doch beide stukken grond moeten bij regularisatie van den toestand aldaar, als tusschen de trottoirlijn en de rooilijn liggende, par ticulier eigendom zijn. Ons advies strekt op de reeds in 1907 ontwikkelde gronden ook wederom ditmaal tot afwijzing van het gedaan verzoek. De beraadslaging wordt geopend. De heer Fransen zegt dat, wanneer een particu lier bij de gemeente komt om overdracht van grond, en die overdracht voor de gemeente van belang is, Burgemeester en Wethouders altijd een gunstig prae-advies uitbrengen. Thans is dat prae-advies juist andersom en dit is alleen het geval omdat adressant niet kan voldoen aan een eisch van Bur gemeester en Wethouders. Hij kan n.l. een bestaand gebouw niet afbreken. De toestand in de Schoolstraat is onaangenaam voor het oog. Door inwilliging van het adres kon een belangrijke verbetering worden aangebracht. Burgemeester en Wethouders willen het gevraagde stukje grond niet missen, zeggen zij, opdat zij de macht niet uit handen geven om. wanneer het gebouw eens verbouwd zal worden, als een ander eigenaar wordt, de geheele Schoolstraat in de rooilijn te kunnen brengen. Daar is iets van waar. Spreker gelooft echter, dat Burgemeester en Wet houders de macht wel in handen houden. Wanneer een lengte van 9 M. in de rooilijn kan worden ge bracht, is er al veel verbeterd. De bedoeling van adressant nu is een derde lokaal te bouwen, zelfs al wordt het voorstel van Burgemeester en Wethouders aangenomen. Dit nieuwe gedeelte zal dan later in den weg staan. Nu zullen Burgemeester en Wethou ders zeggenwij verbieden eenvoudig dien bouw, maar dan zijn zij, daar adressant niet kan voldoen aan den eisch om den bestaanden muur een meter terug te zetten, naar spr.'s inzien onredelijk. Adressant biedt 15 M'2. aan in ruil voor 8 M2. en wil, wanneer de Raad op dat aanbod ingaat, het nieuwe gedeelte in de rooilijn bouwen. Dan wordt het trottoir in de Schoolstraat een heel eind verbeterd. De Directeur van Gemeentewerken heeft als bezwaar genoemd, dat het oude gebouw met een sprong in het trottoir zit. Dit kan verholpen worden door adressant op te leggen een loos muurtje of schutting te plaatsen, waardoor men geleidelijk naar de nieuwe rooilijn toebuigt. Spreker wil Burgemeester en Wethouders in overweging geven met adressant in overleg te treden in den geest als door spreker is medegedoeld. De Voorzitter is het tot zijn spijt met den heer Fransen niet eens. De groote misstand in de Schoolstraat is de punt van het huis, die in de straat steekt. Die misstand is afschuwelijk en spreker kan niet inzien dat er door het aanbod van den heer Kuiper eene belangrijke verbetering zal tot stand komen. De heer Fransen zegt dat de heer Kuiper de muur niet kan afbreken. Dat is een andere zaak. De gemeente verkeert in het zeldzame geval een stuk grond te bezitten, dat een toekomstige eigenaar van het bewuste perceel wel zal willen hebben. Zij heeft een troef in handen, waardoor te eeniger tijd de misstand zal kunnen ver dwijnen. Spreker gelooft dat het gemeentebelang meebrengt die troef te behouden totdat er een andere eigenaar komt, die den muur wel kan afbreken. De Raad heeft zich al tweemaal op hetzelfde standpunt geplaatst en spreker zou het betreuren als de Raad thans anders besliste, tengevolge waarvan de slechte toestand bestendigd zal worden. De heer Fransen is het niet met den Voorzitter eens. De toestand is slecht, maar door het inwilligen van het verzoek kan het trottoir 2 M. verbreed worden en zal al eene belangrijke verbetering worden aan gebracht. Spreker begrijpt niet waarom Burgemeester en Wethouders dat niet willen. Hij hoopt dat de Raad niet met Burgemeester en Wethouders zal mee gaan. De heer Hartelust is het niet met den heer Fransen eens. Deze ziet één ding over het hoofd. Door aan het verzoek van den heer Kuiper te voldoen krijgt men een voordeeltje voor het oogenblik. Dit gaat echter ten koste van den grond, die de gemeente bezit. Komt er te eeniger tijd een nieuwe eigenaar dan kan de gemeente, als ze eigenares is van dit stukje grond, op dezen eenige pressie uitoefenen en kan zij zeggen alleen op de voorwaarden die ik stel, sta ik den grond af. Dan zal het misschien mogelijk zijn de Schoolstraat geheel in de rooilijn te brengen. Spreker schaart zich aan de zijde van Burgemeester en Wethouders. De beraadslaging wordt gesloten. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt met 19 tegen 3 stemmen aangenomen. Vóór stemmen de heerenBeucker Andreae, Berghuis, de Jong, Tulp, Wilhelmij, Zandstia, Haverschmidt, van der Kooi, Feitz, Hartelust, Komter, Schoondermark, J. Koopmans, Tijsma, Menalda, van Messel, Oosterhoff, Burger en Vonck. Tegen de heeren Boosman, Lautenbach en Fransen. De heer G. W. Koopmans heeft aan deze stemming geen deel genomen. 13. Prae-advies van Burgemeester en Wethouders op het adres van het bestuur der schippersvereeniging „Hoop op verbetering" te Oiekerk om het vaarwater de Kurkemeer te willen verbeteren en uitdiepen. Dit prae-advies luidt als volgt Bij adres van 29 Februari 1.1., in handen onzer vergadering om prae-advies gesteld, vraagt de Gie- kerksche Schippersvereeniging „Hoop op Verbetering" verbetering en uitdieping van de Kurkemeer. De Directeur der gemeentewerken berekent, dat uit baggering tot 1.50 M. F. Z.P. 1300.en tot 1.50 M. 2250.zal moeten kosten. De vraag is echter of het wel helpt als dit deel van den waterweg naar Giekerk in voldoenden toestand is, zoo het daarop volgend vak, het Ouddeel en de Murk, te wenschen overlaat. Over de verbetering van het Ouddeel is reeds jaren geleden met het be stuur van de gemeente Tietjerksteradeel gecorres pondeerd en zijn dezerzijds de noodige gelden daar voor op de begrooting beschikbaar gesteld, die echter nimmer zijn uitgegeven. Thans blijkt dat door dat bestuur de verbetering van het Ouddeel is nagelaten, omdat Leeuwarderadeel bezwaren maakt uitgaven te doen voor een betere bevaarbaarmaking van de Murk. In deze omstandigheden heeft het geen zin iets aan de Kurkemeer ten koste te leggen en wij hebben de eer U voor te stellen ons te machtigen de adresseerende vereeniging in dien geest te ant woorden. Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders. Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergade ring door den Voorzitter gesloten. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 25 Juni 1912. 111 Tegenwoordig 23 leden, te weten de heeren Beucker Andreae, Berghuis, de Jong, Fransen, Wilhelmij, Tulp, Zandstra, Lautenbach, Feddema, G. W. Koopmans, Boosman, Schoondermark, Feitz, Burger, J. Koopmans, Haverschmidt,, van der Kooi, Komter, van Messel, Menalda, Hartelust, Oosterhoff en Vonck. Afwezig 2 leden, waarvan met kennisgeving de heer Beekhuis. Zonder kennisgeving de heer Tijsma. I. De notulen der op Dinsdag 11 Juni 1.1 gehouden vergadering worden vastgesteld. II. Wordt medegedeeld 1. dat zijn goedgekeurd a. bij Koninklijk besluit van 10 Juni 11. no. 61 de verordening tot heffing van belasting onder den naam van kadegeld in de gemeente Leeuwarden, vastgesteld bij raadsbesluit van 27 Februari 1912 b. door Gedeputeerde Staten 1. de raadsbesluiten dd. 4 Juni 1.1. tot wijziging van de gemeente-begrootingen, diensten 1911 en 1912 en tot het doen van eene rechtstreeksche uitgaaf uit den post voor onvoorziene uitgaven, dienst 1912; II. het raadsbesluit d.d. 11 Juni 1.1. tot wijziging der gemeente-begrooting, dienst 1911; III. de verordening op het beheer van het ge meentelijk electriciteitbedrijf te Leeuwarden,vastgesteld bij raadsbesluiten van 16 April en 4 Juni 1.1. IV. voor zoover noodig, het raadsbesluit van 4 Juni tot vaststelling eener verordening tot wijziging der Bouwverordening, terwijl voorts de ontvangst dier verordening wordt bericht naar aanleiding van artikel 167 der gemeentewet; V. a. het raadsbesluit dd. 4 Juni tot verhuring van de zathe en landen aan het Kalverdijkje aan IJ. W. Tijsma b. dat van dien datum tot verkoop van een gedeelte der lijkvaart aan I. Bangma alhier 2. a. dat van Gedeputeerde Staten is ingekomen het bericht, dat zij hebben ontvangen het afschrift van de verordening tot aanvulling van de verordening op het leggen van schepen en de scheepvaart in deze gemeente b. dat genoemd college machtiging heeft verleend tot het aangaan van eene gemeenschappelijke regeling omtrent de toelating van kinderen uit de gemeente Tietjerksteradeel tot openbare lagere scholen alhier 3. dat bij Koninklijk besluit van 10 Juni 1912, no. 88, is benoemd tot commissaris van politie te te Leeuwarden de heer W. F. M. Wesser, thans inspecteur van politie le klasse alhier; 4. dankbetuiging van mej. G. A. Jelles te Harder wijk voor hare benoeming tot onderwijzeres aan ge meenteschool no. 3 alhier. De mededeelingen 14 worden voor kennisgeving aangenomen 5. adres van J. Vuist om hem vergunning te ver- leenen tot plaatsing van een kiosk voor den verkoop van sigaren op een gedeelte van het Zuiderplein tegenover het hotel „de Klanderij" Zal bij de stukken worden gevoegd, die voor heden onder punt 10 der agenda aan de orde zijn gesteld 6. adres van het Hoofdbestuur der Vereeniging van Hoofden van scholen in Nederland om, zoo noodig, een onderzoek in te stellen omtrent tuchtelooze leer lingen op scholen voor lager onderwijs en eventueel over te gaan tot oprichting van een of meer speciale scholen voor deze leerlingen enz. 7. adres van M. Grondsma, houdende verzoek om vergunning tot het maken van een inrit in het trottoir vóór zijn perceel Schoolstraat no. 11. De stukken 67 worden in handen gesteld van Bnrgemeester en Wethouders ten fine van prae-advies 8. adres van J. Bolman alhier, houdende verzoek hem ten behoeve van den bouw van een schiphuis in erfpacht af te staan een gedeelte van het terrein op Kleijenburg, Zuidvliet, naast de andere daar ge stichte schiphuizen. Wordt voorgesteld dit adres te stellen in handen van Burgemeester en Wethouders ten fine van prae- advies De heer Wilhelmij onderstreept de zinsnede in het adres waarin wordt verzocht zoo spoedig mogelijk te beslissen opdat adressant zoo spoedig mogelijk met bouwen kan aanvangen. Spreker doet zulks ook ten opzichte van het adres van den heer Hoogterp, welk adres reeds 4 Juni is ingezonden. Adressanten meenen dat de gelegenheid om een jachthuis te bouwen thans gunstig is. Bij het lezen van het adres-Hoogterp is sprekers aandacht er op gevallen, dat de heer Hoog terp een permissiebillet moet hebben om over den grond van den heer A. Burg te gaan. Hij moet dat perceel passeeren om op zijn gedeelte te komen. Spreker heeft informaties ingewonnen en is tot de conclusie gekomen, dat de toestand onhoudbaar is. Alle eigenaars van jachthuizen moeten iemand, die pas een jachthuis heeft gebouwd, permissie vragen om over zijn stukje grond te mogen gaan ten einde hun eigen perceel te bereiken. Wanneer er geen andere manier was om er te komen was het wat anders. Wanneer er over de sloot bij Kleijenburg een bruggetje gelegd wordt, behoeven de meeste eigenaars van jachthuizen niet zoo ver te loopen en hebben zij geen verlof noodig van Burgemeester en Wethouders. Spreker verzoekt nu Burgemeester en Wethouders om de prae-adviezen met den meest mogelijken spoed uit te brengen en ook om den Directeur der Ge meentewerken op te dragen, ervoor te zorgen, dat er een nieuwe toegang komt naar de jachthuizen opdat de pachters naar hunne perceelen kunnen gaan, zonder daartoe permissie noodig te hebben van een anderen pachter. De Voorzitter wijst er op dat het request is inge komen op 17 Juni en in de eerste vergadering daar aanvolgende is aangebracht. Het adres is aan den Raad gericht en er was geen enkele reden om prae- advies uit te brengen voor het adres aan den Raad bekend was. Spreker is het met den heer Wilhelmij eens dat, vanaf het oogenblik dat de heer Burg de permissie gaat weigeren, de toestand onhoudbaar wordt; zoolang dit niet gebeurt is de toestand goed. Hij kan den heer Wilhelmij echter mededeelen, dat een dergelijk denkbeeld als door dit raadslid is ont wikkeld, reeds door den Directeur der Gemeentewerken is besproken. Spreker heeft dezen verzocht een teekening en een kaartje te maken en dit zal eerst daags in een vergadering van Burgemeester en Wet houders ter tafel komen. Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders. 9. adres met memorie van toelichting van de bouwvakvereeniging „Door Verbroedering Verbete ring", waarbij zij verzoekt, maatregelen te nemen om in de gemeentelijke bestekken van aanbesteding be palingen op te nemen omtrent loon en arbeidsduur voor grondwerkers en deze bepalingen ook van toepassing te verklaren voor deze werklieden bij het uitvoeren van gemeentewerken in eigen beheer.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1912 | | pagina 1