Vergadering van Dinsdag 14 Januari 1913. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 14 Januari 1913. 1 Tegenwoordig 24 leden, te weten de heeren Oosterhoff, Tulp, Boosman, Berghuis, Tijsma, Beucker Andreae, Lautenbach, Tiemersma, van Messel, G. W. Koopmans, Wilhelmij, Feitz, Hartelust, J. Koopmans, Bertling, Komter, Burger, Haverschmidt, Menalda, Vonck, Hiemstra, Schoondermark, Fransen, Zandstra. Afwezig met kennisgeving de heer Beekhuis. Voorzitter: de heer T. Komter, loco-Burgemeester. I. De notulen der op Dinsdag 24 December 1912 gehouden vergadering worden vastgesteld. II. De Voorzitter wenscht bij den aanvang dezer eerste vergadering den leden van den Raad een in alle opzichten gezegend nieuwjaar. Spreker hoopt dat ook in dit jaar ontwikkeling en welvaart in onze gemeente mogen blijven toenemen, en dat onze ge meenschappelijke arbeid daartoe het zijne moge bijdragen. III. Wordt medegedeeld 1. dat zijn goedgekeurd 1. door den Minister van Binnenlandsche Zaken de raadsbesluiten a. dd. 10 December 1.1., tot wijziging van de ver ordening tot vaststelling van het getal en de jaar- I wedden der leeraren enz. aan het gymnasium b. dd. 24 December 1.1., houdende benoeming van Dr. W. H. Ch. van Esvcld tot conrector van het gymnasium alhier II. door Gedeputeerde Staten a. de gemeentebegrooting, dienst 1913 en de raadsbesluiten d.d. 28 October 1.1. tot het aangaan van een tijdelijke geldleening ter voorziening in de behoefte aan kasgeld en tot belegging van gelden op het grootboek der Nationale Schuld b. het raadsbesluit dd. 10 December 1.1. tot ver lenging voor het jaar 1913 van de met de firma N. Miedema en Co. gesloten overeenkomsten betreffende het leveren van drukwerken aan de gemeente c. de raadsbesluiten dd. 24 December A. tot onderhandsche verhuring van de herberg „de Bleek" c.a. aan B. de Boer, wed. G. P. Klopma; B. tot verhuring van de zathe en landen op„Kleijen- burg" en losse landen aan R. E. van der Weide e.a. C. waarbij aan L. G. van der Meij alhier, onder ontheffing van beloopen boete, tot en met 31 Decem ber 1914 vrijstelling is verleend van de hem opgelegde verplichting betreffende de bebouwing van een nog open gedeelte van het hem verkochte terrein kadastraal bekend sectie G. no. 3425. Wordt voor kennisgeving aangenomen 2. adres van het bestuur der R. K. Middenstands- vereeniging alhier, houdende verzoek de verordening op de winkelsluiting niet aan te nemen dan met inachtneming van de in het adres voorgestelde wij zigingen. Zal bij de betrekkelijke stukken worden gevoegd 3. adres van B. D. Memerda e.a., allen bewoners van perceelen aan de Willem Loréstraat, houdende verzoek daarin een lantaarn te doen plaatsen. Aan dit verzoek is bereids door Burgemeester en Wethouders voldaan 4. amendementen van de heeren J. H. Berghuis en S. Tulp op het ontwerp der verordening op de winkelsluiting. Zullen worden gedrukt als bijlage tot het raaas- verslag, bij de leden rondgezonden om te zijner tijd, tegelijk met het ontwerp, te worden behandeld 5. schrijven van de scheikundigen van den gemeen telijken keuringsdienst, waarbij zij, in verband met eene ter raadsvergadering van 28 October 1912 ge maakte opmerking omtrent de afkeuring van een vat azijn, eenige correspondentie overleggen. 6. dat Burgemeester en Wethouders I. provisioneel in koop hebben uitgegeven van de bouwterreinen aan het Nieuwe Kanaal, noordzijde a. aan A. Pijkstra 1022 M2. van blok XIX b, waarde 8176 b. aan P. M. Boonstra te Menaldum en G. M. Boonstra alhier, 354 M2 van blok VII c, waarde 1947. II. provisioneel in erfpacht hebben afgestaan aaan de Naamlooze Vennootschap B. Hartelust Limited 2030 M2., zijnde de bouwblokken Vlld en Vile en een gedeelte van blok VIIc der terreinen aan de noordzijde van het Nieuwe Kanaal, waarde geza menlijk 8878.25, erfpachtsom 399.52 per jaar b. aan U. Nicolaij 164 M2. van blok VIII der terreinen aan de oostzijde van Oldegalileën, waarde 1148.canon 45.92 III. bij openbare aanbesteding hebben gegund a. de levering van 11000 vierkant behakte keien aan Pelt en Hooijkaas te Rotterdam voor 112.83 302.000 Waalstraatklinkers aan de firma de Boer en Toering te Franeker voor f 17.70 100000 Utrechtsche straatklinkers aan J. Spreij Lzn. te Zwammerdam voor 17.94 200000 dito aan J. Vos en Co. te Arnhem voor ƒ17.90; 100000 dito aan de firma Gebr. van de Koppel te IJsselstein voor 22. 65000 Friesche bakklinkers aan R. Vermeulen en Zn. alhier voor 9.80 65000 dito aan L. van der Meij alhier voor f 9.93 alles per 1000 stuks 1000 M2 basaltine tegels aan R. Vermeulen en Zn' alhier voor 1.36 per M2 b. de perceelen 3, 4 en 5 van het bestek van het onderhoud der kachels in gemeentegebouwen aan G. van der Vlerk alhier resp. voor ƒ325.ƒ280. en 275. 7. dat door de gemeentewerklieden tot plaatsvervan gend lid van het scheidsgerecht, vacature P. Hiemstra, is benoemd J. de Bunje. De mededeelingen 57 worden voor kennisgeving- aangenomen IV. Wordt ter tafel gebracht: 1. Aanbeveling voor de benoeming van een leeraar in het boekhouden aan de Burger Avondschool, vaca ture D. A. G. Vastenou. De aanbeveling luidt als volgt 1. W. Speerstra, onderwijzer aan gemeente school no. 6 alhier 2. G. W. Petersen, boekhouder bij de Alge- meene Friesche Levensverzekering-Maat schappij alhier. 2. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging en aanvulling van de bepalingen betreffende uitgifte van bouwterreinen, gelegen ter weerszijden van het Nieuwe Kanaal (Bijlage no. 5). De stukken 1 en 2 hebben ter visie gelegen om nog heden te worden behandeld. 3. Alsvoren tot verhuring van het perceel Doele- straat no. 1 aan H. de Boer alhier voor het tijdvak van 12 Mei 191312 Mei 1914, met stilzwijgende jaarlijksche continuatie, tegen eene huursom van 185.-. Zal in eene volgende vergadering worden behandeld.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1913 | | pagina 1