Vergadering van Dinsdag 28 Januari 1913. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 28 Januari 1913. 9 Tegenwoordig 22 leden, te weten de heeren Fransen, G. W. Koopmans, Boosman, Tijsma, Tulp, Lautenbach, Berghuis, Tiemersma, Wilhelmij, Beekhuis, Hartelust, Zandstra, Oosterhoff, Burger, Komter, Haverschmidt, van Messel, Vonck, Feitz, Bertling, Schoondermark en Menalda. Afwezig 3 leden, waarvan met kennisgeving de heeren J. Koopmans en Beucker Andreae. Zonder kennisgeving de heer Hiemstra. Voorzitterde heer T. Komter, loco-Burgemeester. I. De notulen der op Dinsdag 14 Januari 11. ge houden vergadering worden vastgesteld. II. Wordt medegedeeld: 1. dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd de raadsbesluiten a. d.d. 24 December 1.1. tot onderhandsche ver huring van het perceel Prins Hendrikstraat no. 13 aan M. Grondsma b. d.d. 14 Januari 1.1. tot onderhandsche verhuring van een perceel weiland bij de Bolswarderbrug aan D. de Boer, wachter van die brug en tot wijziging der gemeentebegrooting voor 1913 c. d.d. 14 Januari 1913 tot verlenging van den termijn van ontruiming der onbewoonbaar verklaarde woning Amelandstraat no. 15. Wordt voor kennisgeving aangenomen 2. verslag van den toestand der Stads Armenkamer over het jaar 1912. Wordt voor de leden eenigen tijd ter visie gelegd 3. dankbetuiging van dr. W. H. Ch. van Esveld te Sneek voor zijne benoeming tot conrector van het gymnasium alhier. Wordt voor kennisgeving aangenomen 4. bericht van R. Le Poole, dat hij, wegens aan staand vertrek naar elders, ontslag neemt als lid der commissie van toezicht op de scholen van middelbaar onderwijs. Wordt voor kennisgeving aangenomen, onder dank betuiging voor de aan de gemeente bewezen diensten; 5. adressen van A. Salverda, A. van der Meulen en H. de Boer, het laatste aan Burgemeester en Wethouders gericht, om in huur te mogen bekomen de woning Doelestaat 1, waarvan de huur met 12 Mei a.s. door het Tehuis voor vrouwen wordt be ëindigd. Het betrekkelijk voorstel van Burgemeester en Wethouders is op de agenda voor heden geplaatst; 6. adres van H. A. Vosman alhier om het perceel weiland bij den verschwatervijver, kadastraal bekend sectie D no. 505, voor een getaxeerden huurprijs weder in huur te mogen bekomen. Burgemeester en Wethouders brengen nog heden prae-advies uit; 7. adres van W. van der Ploeg en H. Gorter alhier, houdende verzoek om niet over te gaan tot onderhandsche verpachting van de buffetten in den Stads of Prinsentuin, doch tot publieke verpachting te besluiten; 8. adres van .J. M. Haasdijk alhier, waarbij wordt verzocht de buffetten in den Stads of Prinsentuin voor eene som van f 2650.per jaar te mogen pachten, met verhooging daarvan bij mogelijke uit breiding van het getal zitplaatsen. Do stukken sub 7 en 8 worden bij de stukken gevoegd die onder punt 5 aan de orde zijn gesteld 9. adres van het bestuur der afdeeling Leeuwarden van den Nationalen Bond van Handels- en Kantoor bedienden „Mercurius", houdende verzoek om de ontwerp-verordening op de winkelsluiting ongewijzigd aan te nemen. Wordt bij de betrekkelijke stukken gevoegd; 10. dat Burgemeester en Wethouders a. provisioneel in koop hebben afgestaan aan P. Boersma alhier 35 M2. van blok XVIIIa der ter reinen aan de noordzijde van het Nieuwe Kanaal, waarde 262.50 b. provisioneel in erfpacht hebben afgestaan aan H. Atema alhier 130 M2. van blok VI der terreinen aan de oostzijde van Oldegalileën, waarde 845. canon f 33.80 c. bij openbare herbesteding hebben gegund de perceelen 1 en 2 van het onderhoud der kachels enz. in gemeentegebouwen gedurende 1913 en wel: perceel 1 aan H. Arends voor f 479. 2 R. Jeelof 235.—. Wordt voor kennisgeving aangenomen. III. Wordt ter tafel gebracht 1. Voorstel van Burgemeester en Wethouders om aan mej. F. Ros op haar verzoek eervol ontslag te verleenen als onderwijzeres aan gemeenteschool no. 7. 2. Alsvoren om aan H. A. Vosman voor het tijdvak van 5 Maart 1913 tot 12 November daaraanvolgende ondershands te verhuren het perceel weiland bij den nieuwen versch watervij ver aan den Westersingel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D no. 505, voor een som van 172. De stukken 1 en 2 zullen in eene volgende ver gadering worden behandeld. 3. Alsvoren tot vaststelling van verordeningen tot heffing en op de invordering van eene belasting onder den naam van bruggeld voor het afdraaien van de Harlingervaartsbrug, de Wirdumerpoortsbrug, de Prins Hendrikbrug, de Vrouwenpoortsbrug, de Noorderbrug, de Verversbrug en de beide bruggen over het Nieuwe Kanaal. Wordt gedrukt als bijlage tot het raadsverslag, bij de leden rondgezonden en te zijner tijd behandeld. 4. Prae-advies van Burgemeester en Wethouders op het adres van J. W. Swart te Berlikum om hem voor tien achtereenvolgende jaren voor de stichting van eene melkinrichting in opstal af te staan een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend sectie B no. 3273, gelegen aan de Elizabethstraat alhier tusschen die straat en de trambaan. Zal in eene volgende vergadering worden behandeld. 5. Het derde suppletoir kohier van den Hoofde- lijken Omslag, dienst 1912. Heeft ter visie gelegen om nog heden te worden behandeld. 6. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het doen van eene afschrijving uit den post voor onvoor ziene uitgaven op de gemeentebegrooting, dienst 1912. Heeft met het betrekkelijke rapport ter visie gelegen om nog heden te worden behandeld. 7. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot herziening van de verordening, regelende de jaarwedden der docenten aan de school van Middelbaar Onderwijs voor meisjes. Wordt gedrukt als bijlage tot het raadsverslag, bij de leden rondgezonden en te zijner tijd behandeld. IV. Wordt overgegaan tot behandeling der voor heden op den oproepingsbrief vermelde punten. 1. Rapporten der Commissie, belast geweest met het onderzoek van voorstellen van Burgemeester en Wethouders tot ivijziging der gemeentebegrooting en van de begroo tingen voor de gemeentegasfabriek en het gemeentelijk

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1913 | | pagina 1