Vergadering van Dinsdag 25 Februari 1913. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 25 Februari 1913. 21 Tegenwoordig 20 leden, te weten de heeren Zandstra, Wilhelmij, Tulp, Beucker Andreae, Hiemstra, Lautenbach, Tiemersma, Bertling, van Messel, Berg huis, Boosman, Tijsma, G. W. Koopmans, Schoon- dermark, Haverschmidt, Feitz, Menalda, Burger, Vonck en Beekhuis. Afwezig met kennisgeving de heerenOosterhoff, J. Koopmans, Hartelust, Fransen en Komter. Voorzitterde heer mr. J. A. N. Patijn, Burgemeester. I. De notulen der op Dinsdag 11 Februari 1.1. gehouden vergadering worden vastgesteld. II. Wordt medegedeeld 1. dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd a. de raadsbesluiten d.d. 11 Februari 1.1. tot wijziging van de gemeente-begrooting, dienst 1912 verhuring van weiland aan den nieuwen verschwater- vijver aan den Westersingel: en het in opstal afstaan van een terrein aan de Elisabethstraat b. de raadsbesluiten d.d. 28 Januari 1.1. tot wijzi ging van de gemeente-begrootingen, diensten 1912 en 1913 en tot het doen van eeno rechtstreeksche uitgave uit den post voor onvoorziene uitgaven der gemeente-begrooting, dienst 1912 2. dat Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld de gemeenterekening, dienst 1911 in ontvang tot een bedrag van 1,809.014.28. uitgaaf 1,533,650.06. 3. dankbetuiging van J. Metzlar voor zijne be noeming tot onderwijzer aan gemeenteschool no. 6. De mededeelingen 13 worden voor kennisgeving aangenomen 4. verslag, opgemaakt door Burgemeester en Wet houders, van hetgeen met betrekking tot verbetering der volkshuisvesting in de gemeente Leeuwarden over 1912 is verricht 5. verslag van de commissie tot wering van schoolverzuim in deze gemeente over 1912. De verslagen 4 en 5 worden gedurende eenigen tijd voor de leden ter visie gelegd 6. de rekening en verantwoording der Kamer van Koophandel en Fabrieken, over 1912. Wordt in handen gesteld van de heeren: Menalda, van Messel en Tiemersma om onderzoek en rapport 7. verzoek van het bestuur van het Nieuwe Stads Weeshuis tot af- en overschrijving op de begrooting voor 1912. Wordt in handen gesteld van de heerenvan Messel, Beekhuis en Boosman, om onderzoek en rapport 8. adres van L. Pel, concierge en amanuensis aan de school van middelbaar onderwijs voor meisjes, om hem alsnog periodieke verhoogingen van jaar wedde toe te kennen. Zal bij do stukken worden gevoegd, die onder punt 9 der agenda aan de orde zijn gesteld; 9. nader voorstel der commissie voor het ontwerpen van strafverordeningen betreffende de verordening op de winkelsluiting en voorstel tot wijziging der verordening, regelende de politie op de openbare vermakelijkheden, plaatsen van vereeniging van per sonen en verlotingen in de gemeente Leeuwarden enz. Wordt gedrukt als bijlage tot het raadsverslag en bij de leden rondgezonden, om te zijner tijd te worden behandeld 10. dat Burgemeester en Wethouders a. aan S. van der Veer op zijn verzoek eervol ontslag hebben verleend als klerk bij de 2e afdeeling van de Gemeentewerken (bureau Woningtoezicht) b. bij openbare aanbesteding hebben gegund het verrichten van verfwerken aan gemeentegebouwen enz., als perceelen 2 en 4 aan D. Piquer, respectievelijk voor 54.50 en 129.50 perceel 3 aan J. S. de .Tong voor f 378.perceelen 5 en 7 aan Th. de Boer, respectievelijk voor 144.en 25.perceel 6 aan J. van der Goot, voor ƒ38.allen alhier, terwijl perceel 1 niet is gegund. Wordt voor kennisgeving aangenomen. III. Wordt ter tafel gebracht 1. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging der verordening op het beheer van het gemeentelijk electriciteitbedrijf (Gemeenteblad 1912 no. 14). Wordt gedrukt als bijlage tot het raadsverslag bij de leden rondgezonden om te zijner tijd te worden behandeld. 2. Nader voorstel van Burgemeester en Wethouders betreffende de herziening der verordening regelende de jaarwedden der docenten aan de school van Middelbaar Onderwijs voor meisjes. Is gedrukt als bijlage tot het raadsverslag en bij de leden rondgezonden om met het betreffende voorstel nog heden te worden behandeld. 3. Voorstel van Burgemeester en Wethouders om aan Mozes Dwinger Mz., handelende onder de firma Marcus Dwinger alhier en zijne rechtverkrijgenden vergunning te verleenen tot het maken en tot weder- opzeggens hebben van twee lichtramen in den zuidelijken gevel van zijn perceel Amelandstraat no. 24, welke uitzicht geven op een nabijgelegen gemeentelijk terrein aan de Kromme Elleboogsteeg. 4. Alsvoren om aan D. A. G. Draper alhier, met ingang van 12 Mei e.k., ondershands van maand tot maand te verhuren het huis Gouverneursplein no. 42, kadastraal bekend sectie A no. 650.tegen eene vergoeding van 20.per maand. De stukken 34 zullen in eene volgende vergadering worden behandeld. 5. Alsvoren tot wijziging der gemeentebegrooting, dienst 1913. Wordt in handen gesteld van de heeren J. Boosman, W. Fransen Jz. en S. Tulp Szn. om onderzoek en rapport. 6. Alsvoren naar aanleiding van de den 4 Juli 1912 door den Gemeenteraad aangenomen motie-Fransen, waarbij Burgemeester en Wethouders worden uit- genoodigd bij den Raad eene nieuwe loonregeling voor de gemeente-werklieden in te dienen. Zal in eene volgende vergadering worden behandeld. 7. Alsvoren tot herziening van de verordeningen op de hefffng en invordering van marktgeld. Wordt gedrukt als bijlage tot het raadsverslag en bij de leden rondgezonden en te zijner tijd behandeld. 8. Het primitief kohier van den Hoofdelijken Omslag, dienst 1913. Omtrent het beëindigen van het onderzoek zal in de volgende vergadering eene mededeeling worden gedaan. De heer Beucker Andreae heeft intusschen de ver gadering verlaten. IV. Wordt overgegaan tot behandeling der voor heden op den oproepingsbrief vermelde punten. 1. Benoeming van eene commissie voor de bezwaar schriften tegen aanslagen in den Hoofdelijken Omslag, dienst 1913. Voor de eerste vacature, waarvoor een lid uit de eerste sectie moet worden benoemd, zijn uitgebracht 19 stemmen, te weten

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1913 | | pagina 1