Vergadering ïan Dinsdag 11 Maart 1913. 28 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 25 Februari 1913. Het amendement-Zandstra wordt verworpen met 16 tegen 3 stemmen. Vóór stemmen de heerenZandstra, G. W. Koop- mans en Tiemersma. Tegen de heerenWilhelmij, Tulp, Hiemstra, Lautenbach, Bertling, van Messel, Berghuis, Boosmau, Tijsma, Schoondermark, Haverschmidt, Feitz, Menalda, Burger, Vonck en Beekhuis. De heer Hiemstra heeft tegen gestemd, niet omdat hij de verhooging onbillijk vindt, maar omdat hij wel iets voelt voor de moeilijkheid dat de regeling van het salaris verband zou houden met de lesuren, terwijl de verhoogingen daar los van zouden staan. Na hetgeen de heer Schoondermark heeft gezegd dat de jaarwedde dezer onderwijzeres niet voldoende is, moet de verhooging die zij zal krijgen dan ook iets beteekenen, en dat is niet het geval als zij met 25.verhoogd wordt om de drie jaar. Spreker stelt daarom voor te lezen inplaats van 2.50 per wekelijksch lesuur 5.—. Dit komt neer op eene verhooging van 50.om de 3 jaar. Dit amendement wordt ondersteund en maakt tege lijk met het voorstel van Burgemeester en Wethouders een onderwerp van beraadslaging uit. De beraadslaging wordt gesloten. Het amendement-Hiemstra wordt verworpen met 13 tegen 6 stemmen. Vóór stemmen de heeren Zandstra, Tulp, Hiemstra, Tiemersma, Tijsma en G. W. Koopmans. Tegen de heeren Wilhelmij, LauteDbach, Bertling, van Messel, Berghuis, Boosman, Schoondermark, Haverschmidt, Feitz, Menalda, Burger, Vonck en Beekhuis. Het eerste lid wordt thans ongewijzigd vastgesteld. Aan de orde is het tweede lid van artikel 2 met het door den heer Zandstra ingediende amendement. De beraadslaging wordt geopend. De heer Burger wil dit amendement steunen. Wan neer de gemeente het zelf billijk vindt eene verhooging toe te kennen, gaat het niet aan te zeggenge kunt er wel wat van missen. Wanneer de leeraressen les geven aan andere scholen schaadt dit aan het onder wijs op de meisjesschool of het schaadt niet. Wanneer het schaadt moet het verboden worden, maar als het niet schaadt moet er niet getracht worden iets van haar salaris af te halen. Spreker weet wel dat deze bepaling is ontléend aan de verordening op het gymnasium. Ze is daaruit woordelijk overgenomen maar men zou verstandig doen ze ook daar te schrappen. Spreker begrijpt ook niet boe men hier de bepaling- wil toepassen. Hoe kan men toch van eene verhoo ging, die naar deze verordening slechts f 50 be draagt, wat inhouden, en toch nog 75.uitkeeren? De heer Beekhuis sluit zich bij den heer Burger aan. Ook hij begiijpt de voorgestelde bepaling niet. Spreker vraagt of met leeraressen alle dames worden bedoeld. Zooeven heeft de heer Schoondermark gezegd dat de leerares in de gymnastiek ook elders in ge meentedienst werkzaam is. Hier zullen dus vermoe delijk alleen worden bedoeld de leeraressen genoemd onder a, b, c en d. In dit opzicht is dus de alinea ook niet geheel juist. De heer Schoondermark (wethouder) zegt dat het den Raad wel zal bevreemden te hooren, dat hij het geheel eens is met den heer Burger. De oorzaak dat deze bepaling hier is opgenomen, is dat ze stond in de verordening op het gymnasium, welke verordening door den Raad is goedgekeurd. Spreker is het met den heer Burger eens dat de gemeente er niet mee te maken heeft wat de leeraressen elders verdienen. Hij is er voor deze bepaling te schrappen en verklaart dat Burgemeester en Wethouders het amendement- Zandstra overnemen. De beraadslaging wordt gesloten. Het tweede lid van artikel 2 vervalt. De volgende leden worden ongewijzigd vastgesteld en aan het slot het nieuwe door Burgemeester en Wethouders voorgestelde lid toegevoegd. Artikel 3 wordt ongewijzigd vastgesteld. Aan de orde is artikel 4 met het amendement- Zandstra. De beraadslaging wordt geopend. De heer Zandstra zegt, dat waar men de leeraressen de verplichting op kan leggen 24 uren per week les te geven, men dit ook aan de directrice moet kunnen doen. Spreker ziet niet in waarom te dezen opzichte verschil moet worden gemaakt. Waar de directrice f 900 meer krijgt en dus al voorrechten geniet, moet zij evengoed verplicht zijn bij ontstentenis lessen te geven. De heer Schoondermark (wethouder), antwoordt dat de heer Zandstra nu weer aankomt met een princi- pieële kwestie, n.l. die van het ambulante hoofdschap, welke kwestie de heer Zandstra ook bij het middel baar onderwijs wil drijven. Wanneer de directrice 24 uren les moet geven, komt er van het directriceschap niets terecht. Door het salaris zooveel hooger te stellen als dat der leeraressen, heeft de Raad en ook de heer Zandstra erkend dat hij het directriceschap hooger waardeert en dan gaat het hier niet aan die capaciteiten te gebruiken voor, als spreker het zoo mag noemen, minderwaardig werk. De heer Hiemsira wijst er op dat er staat, dat de leeraressen 24 uren per week kunnen worden opgelegd. Zij behoeven niet per só 24 uren les te geven. Spreker meent dat er, waar de bepaling ten opzichte van de directrice alleen zal worden toegepast als noodmaat regel, geen enkel bezwaar is dat ook deze kan worden verplicht 24 uren les te geven. Wanneer zij ook eens een enkele week 24 uren les geeft, wordt daardoor het directriceschap niet benadeeld. Spreker ondersteunt het denkbeeld van den heer Zandstra. De beraadslaging wordt gesloten. Het amendement-Zandstra wordt met 12 tegen 7 stemmen verworpen. Yóór stemmen de heeren Zandstra, Hiemstra, Lau tenbach, Tiemersma, Bertling, Boosman en G. W. Koopmans. Tegen de heerenWilhelmij, Tulp, van Messel, Berghuis, Tijsma, Schoondermark, Haverschmidt, Feitz, Menalda, Burger, Vonck en Beekhuis. Art. 4, daarna de artt. 58 en ten slotte de ver ordening in haar geheel worden met algemeene stem men vastgesteld. Niets meer te behandelen zijnde wordt de ver gadering door den Voorzitter gesloten. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 11 Maart 1913. 29 Tegenwoordig eerst 24, later alle leden, te weten de heerenBeucker Andreae, Fransen, Berghuis, Wilhelmij, Zandstra, Hartelust, Boosman, G. W. Koopmans, J. Koopmans, Oosterhoff, Tijsma, Lauten bach, Tulp, Tiemersma, van Messel, Hiemstra, Haver schmidt, Feitz, Beekhuis, Menalda, Burger, Schoon dermark, Komter en Vonck. Later de heer Bertling. Voorzitterde heer mr. J. A. N. Patijn, Burgemeester. I. De notulen der op Dinsdag 25 Februari 1.1. gehouden vergadering worden vastgesteld. II. Wordt medegedeeld 1. adres van W. F. J. Uffelie, houdende verzoek om wederom herbenoemd te mogen worden tot arts, belast met de genees- en heelkundige behandeling van behoeftigen in deze gemeente. Wordt in handen gesteld van Burgemeester en Wethouders ten fine van prae-advies; 2. adres van mr. D. Z. van Duijl, houdende ver zoek hem vergunning te verleenen tot het maken en hebben van een inrit in het trottoir vóór het perceel Zuiderstraat no. 3. Burgemeester en Wethouders brengen reeds heden prae-advies uit 3. adres van W. J. Jorna, timmerman alhier, waarbij hij-in beroep komt van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 Februari 1.1. no. 460/169, houdende weigering eener bouwaanvraag voor per ceel Vijzelstraat no. 19. Wordt in handen gesteld van Burgemeester en Wethouders ten fine van prae-advies 4. adres van de afdeeling Leeuwarden van het Nederlandsch Werkliedenverbond „Patrimonium" waarbij zij er op aandringt de verordening op de negen uur winkelsluiting, zooals ze door de commissie voor het ontwerpen van strafverordeningen is ont worpen, zij het met eenige wijzigingen, aan te nemen 5. adres van de Vereeniging van concierges en amanuenses aan inrichtingen voor Hooger en Middel baar Onderwijs enz., houdende verzoek de jaarwedden van de concierges aan het gymnasium en de school van Middelbaar onderwijs voor meisjes alhier te willen herzien en vast te stellen zooals nader in het adres is opgegeven 6. adres van de afdeeling Leeuwarden van den Nederlandschen Federatieven Bond van gemeente werklieden betreffende het heden aan de orde zijnde voorstel van Burgemeester en Wethouders tot her ziening der loonregeling van de gemeentewerklieden 7. adres van Z. Feddema alhier, om het huis Gouverneursplein 42 te mogen huren voor een huur prijs van f 350.per jaar, waarbij het onderhoud voor zijne rekening komt. De adressen 47 zullen bij de betrekkelijke stukken worden gevoegd 8. aanbeveling van de commissie van toezicht op de scholen van middelbaar onderwijs voor de benoe ming van een lid dier commissie, vacature R. Le Poole 1. G. Redeker. 2. Mr. T. Binnerts. 3. Mr. O. J. Gluijsenaer. De benoeming zal in eene volgende vergadering plaats hebben 9. verslag van den staat van het Lager Onderwijs in deze gemeente over 1912, uitgebracht door de betrekkelijke commissie van toezicht. Wordt eenigen tijd voor de leden ter visie gelegd; 10. Wordt voorgesteld het primitief kohier van den Hoofdelijken Omslag, dienst 1913, in de sectiën te onderzoeken, met bepaling dat het onderzoek vóór den 1 April a s. moet zijn afgeloopen. Dieneenoverkomstig wordt besloten. III. Wordt ter tafel gebracht: 1. Prae-advies van Burgemeester en Wethouders inzake de voorstellen van de heeren Haverschmidt, Hartelust en Zandstra, betreffende de jaarwedde- regeling van de concierges van het gymnasium en de school voor M. O. voor meisjes. 2. Alsvoren inzake het adres van mr. D. Z. van Duijl alhier waarbij hij verzoekt hem vergunning te verleenen tot het maken en hebben van een inrit in het trottoir voor het perceel Zuiderstraat no. 3. 3. Voorstel van Burgemeester en Wethouders dat de gemeente toetrede in de garantie, door de Maat schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen geëischt voor het inleggen bij de a.s. zomerdienstregeling van een trein Leeuwarden—Meppel en een in omgekeerde richting. De stukken sub 1 en 3 hebben ter visie gelegen om nog heden te worden behandeld. 4. Alsvoren betreffende vermindering van de jaar- lijksche pachtsom voor het beursbuffet, zulks wegens gemis van inkomsten van den pachter door het niet meer afleveren van militieplichtigen in het Beurslokaal. 5. Alsvoren om over te gaan tot uitbreiding van de installatie der electrische centrale alhier door het plaatsen van een turbo-generator van 750 K.W. De stukken sub 2, 4 en 5 zullen in eene volgende vergadering worden behandeld. 6. Alsvoren tot verbouwing van het Stadhuis. Zal worden gedrukt als bijlage tot het raadsverslag en bij de leden rondgezonden, om te zijner tijd te worden behandeld. 7. Aanbeveling voor de benoeming van twee her- schatters voor de vaststelling der huurwaarde ter bepaling in hooger beroep van het recht wegens vergunning tot verkoop van sterken drank in het klein, waarop zijn geplaatst le vacature a. D. Swart en b. R. D. Oosterhout. 2e vacature a. P. Godhelp b. P. Vonk. 8. Voorstel van Burgemeester en Wethouders om het woonhuis van den Directeur der gemeentelijke gasfabriek in te richten tot kantoor voor die fabriek en het gemeentelijk electriciteitbedrijf enz. De stukken sub 7 en 8 zullen in eene volgende vergadering worden behandeld. IV. De Voorzitter deelt mede dat hij voornemens is na de behandeling van punt 4 der agenda de deuren te sluiten ter behandeling eener spoedeischende zaak. Spreker verleent thans het woord aan den heer Beucker Andreae, die eene mededeeling heeft te doen. De heer Beucker Andreae deelt mede, dat hij tot zijn leedwezen in de vorige vergadering bij de be noeming van een lid der reclame-commissie niet aan wezig was. Hij zou dan toch direct hebben gezegd, wat hij nu den Raad zal mededeelen, n.l. dat hij gaarne zou zien dat een ander in zijn plaats als lid der genoemde commissie worde aangewezen. Haar werk toch begint niet eerder dan in September en spreker is voornemens zijn mandaat als raadslid alsdan neer te leggen. Hij acht het dan ook in alle opzichten beter dat een ander in zijn plaats wordt aangewezen en verzoekt derhalve dat de Raad daartoe moge besluiten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1913 | | pagina 1