Vergadering yan Dinsdag 25 Maart 1913. b. dat dd. 11 Maart 1913 tot wijziging der gemeentebegrooting, dienst 1913 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 25 Maart 1913. 49 Tegenwoordig eerst 19, later 20 leden, te weten de heerenG. W. Koopmans, Boosman, Zandstra, Tiemersma, Fransen, Feitz, Lautenbach, Hiemstra, Tijsma, Wilhelmij, Burger, Hartelust, Beekhuis, Haver- schmidt, Oosterhoff, Bertling, Menalda, Schoondermark en Komter. Later de heer Vonck. Afwezig met kennisgeving de heerenBeucker Andreae, Tulp, Berghuis, van Messel en J. Koopmans. Voorzitter: de heer mr. J. A. N. Patijn, Burgemeester. I. De notulen der op Dinsdag 11 Maart 1.1. gehou den vergadering worden vastgesteld. II. Wordt medegedeeld 1. dat door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd: a. het raadsbesluit dd. 11 Maart 1913 (geheime vergadering) tot aankoop van de perceelen Noordvliet nos. 189, 191, 193 en 195, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie G nos. 4899 en 4901 als huizen en erven samen groot 4 are 10 cA. De perceelen zijn den 18 Maart in openbare veiling gekocht voor de som van 5321.(waaronder 30.overname) 2. dankbetuiging van den Bond van Chr. Ned. Gemeentewerklieden voor de op 11 Maart 1.1. genomen beslissing inzake de loonen der gemeentewerklieden. De mededeelingen 12 worden voor kennisgeving aangenomen 3. verslag van den toestand van het Middelbaar onderwijs alhier over 1912. Wordt gedurende eenigen tijd voor de leden ter visie gelegd 4. schrijven van de Commissie van bestuur over het Stadsziekenhuis alhier, houdende verzoek om machtiging tot af- en overschrijving op de begrooting dier instelling, dienst 1912. Wordt in handen gesteld van do heeren Beucker An dreae, Tijsma en Bertling om onderzoek en rapport 5. Alsvoren van de voogden der Stads-armenkamer met gelijk verzoek. Wordt in handen gesteld van de heeren Feitz, J. Koopmans en Tijsma om onderzoek en rapport 6. adres van het bestuur van den R.K.Bond van Handels- en Kantoorbedienden te Amsterdam, om maatregelen te nemen ter beperking van het werken op Zondag, meer in het bijzonder door eene verorde ning vast te stellen, waarbij de winkelsluiting op Zondag wordt geregeld. Wordt bij de stukken gevoegd betreffende de ver ordening op de winkelsluiting 7. adres van Th. Steenstra en R. W. Seinstra, kaashandelaren, wonende onderscheidenlijk te Jelsum en te Leeuwarden, houdende verzoek met het oog op de ruimte in de Waag niet over te gaan tot het maken van een afrekenlokaal in dat gebouw. Wordt voorgesteld dit adres te stellen in handen van Burgemeester en Wethouders, teneinde daarmede zoo noodig rekening te houden bij de verdere voor bereiding der ter zake aanhangige plannen. Dienovereenkomstig wordt besloten 8. adres van het bestuur der vereeniging ter be strijding van het alcoholisme: „Propagandaclub Kar dinaal Manning" te Leeuwarden, waarbij onder over legging van hare statuten en den catalogus van hare bibliotheek, wordt verzocht haar voor het jaar 1913 een subsidie uit de gemeentekas toe te kennen. Aangezien volgens art. 2 der statuten de actie der vereeniging zich niet uitsluitend bepaalt tot de drank bestrijding, wordt voorgesteld het verzoek af te wijzen. Dienovereenkomstig wordt besloten 9. adres van J. H. Bos e. a., houdende verzoek om wijziging van het raadsbesluit van 25 Juni 1912, no. 247r/121, waarbij hun vergunning tot straataanleg werd verleend op een terrein aan den weg Achter de Hoven ten zuiden van den spoorweg naar Groningen. Wordt voorgesteld dit stuk in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders ten fine van prae-advies. De heer Fransen vermoedde, dat Burgemeester en Wethouders zouden voorstellen dit adres in hunne handen te stellen ten fine van prae-advies. Spreker evenwel acht het wenschelijk het dezen middag te behandelen. De zaak is urgent. Enkele bewoners toch zijn reeds beboet en met 1 April zullen er weer andere woningen worden betrokken, zoodat ook de bewoners daarvan weer zullen worden beboet. Het betreft nu een zaak van zeer kleinen omvang, zoodat de Raad wel dadelijk een beslissing kan nemen. De Voorzitter acht spoedige afdoening dezer zaak ook buitengewoon wenschelijk. Hij heeft echter hoop haar zoo te kunnen sturen, dat het adres zal kunnen vervallen. Echter wil spreker den Raad in overweging- geven niet zoo rauwelings een raadsbesluit ten op zichte van een stratenplan te wijzigen. Het adres is pas Zaterdag ingekomen en de Raad moet den toestand precies kennen om een oordeel te kunnen vellen. Het verloop dezer zaak is als volgtDe grootste schuld ligt bij adressanten zelf. Met den heer Stoett heeft spreker deze kwestie besproken en hij heeft gezegd dat zijn indruk was, dat de sloot gedempt moet worden. Evenwel heeft spreker den heer Stoett aangeboden de kwestie bij Burgemeester en Wethouders te brengen. De heer Stoett heeft toen gezegd zich bij sprekers interpretatie te zullen neerleggen. Nu hoort spreker bij zijn terugkomst echter dat bij de heeren Bos c. s. wel bezwaren bestaan en dat de adressanten niet kunnen voldoen aan de voorwaarden van het raadsbesluit. Spreker wil er zooveel mogelijk spoed achter zetten en is van meening dat de zaak feitelijk bij Burgemeester en Wethouders behoort, maar ontraadt den Raad ernstig, om zoo rauwelings terug te komen op een raadsbesluit, te meer waar het nog al een ingewikkelde zaak geldt. De heer Fransen herhaalt dat de zaak bijzonder ernstig is. Er zijn al eenige huizen bewoond en op 1 April worden er andere betrokken. Hot wordt dan een eigenaardige toestand. Laat nu de Raad niet voldoende met deze zaak op de hoogte zijn, hij heeft in deze zitting ook wel andere zaken te behandelen ten opzichte waarvan dit ook hot geval is. En daarover moet hij toch ook oordeelen. Ter wille van adressanten en in het belang der ingezetenen wil spreker deze zaak hedenmiddag afdoen. De heer Tijsma vraagt of het niet mogelijk is de straten over te nemen behoudens dat stukje. De Voorzitter wil deze zaak wel onder de oogen zien. De verordening kent echter alleen het over nemen van straten, en dat gaat straat voor straat. Door te doen als de heer Tijsma wil, wordt een gevaarlijk precedent geschapen en bovendien is het de schuld van de heeren zelf, dat de zaak zoo is geloopen. Spreker herhaalt gezegd te hebben haal bij Burgemeester en Wethouders te zullen brengen, maar dat de heer Stoett zich bij sprekers interpretatie heeft neergelegd. Burgemeester en Wethouders passen eenvoudig de verordening toe waarin staat, dat een

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1913 | | pagina 1