Vergadering yan Dinsdag 8 April 1913. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 8 April 1913. 63 Tegenwoordig alle leden, te weten de heeren Wil- helmij, Tulp, Lautenbach, Feitz, Beucker Andreae, Tiemersma, Boosman, G. W. Koopmans, Zandstra, J. Koopmans, Haverschmidt, Bertling, Oosterhoff, Hartelust, Fransen, Hiemstra, van Messel, Vonck, Burger, Schoondermark, Komter, Berghuis, Tijsma, Menalda en Beekhuis. Voorzitter: de heer mr. J. A. N. Patijn, Burgemeester. I. De notulen der op Dinsdag 25 Maart 1.1. ge houden vergadering worden vastgesteld. II. Wordt medegedeeld 1. dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd de raadsbesluiten dd. 11 Maart 1.1. a. tot koop van een gedeelte der opvaart sectie F. no. '723, uitkomende in het Ouddeel en verhuring van een perceel hooiland aldaar aan H. Alves te Snakkerburen b. tot ruiling van grond aan de Nieuweburen met P. de Jongh te Leeuwarden; c. tot wijziging der verordening op het beheer van het gemeentelijk electriciteitbedrijf te Leeuwarden (gemeenteblad no. 14 van 1912); 2. berichten van de heeren G. Pijselman en G. Redeker, dat zij de benoeming onderscheidenlijk tot bestuurslid der woningvereeniging „Leeuwarden" en van lid der commissie van toezicht op de scholen van Middelbaar Onderwijs aannemen 3. dankbetuiging van J. Klamstra voor de hem toegekende vermindering van pachtsom voor het beursbuffet 4. procesverbaal van de opneming van de boeken en kas van den gemeente-ontvanger 5. verklaring van Mozes Dwinger Mz., dat hij de vergunning tot het maken en hebben van twee licht ramen in den zuidelijken gevel van zijn perceel Amelandstraat no. 14 onder de daarbij gestelde voor waarden aanvaardt. De stukken sub 15 worden voor kennisgeving aangenomen 6. adres met memorie van toelichting van den Bond van Gediplomeerde Hulpkeurmeesters van vee en vleesch in Nederland waarbij nogmaals wordt verzocht het daarheen te leiden, dat in deze gemeente de vee- en vleeschkeuringsdienst op zoodanige wijze worde geregeld, dat hij aan billijke eischen voldoet. Wordt voorgesteld, met verwijzing naar het raads besluit van 22 October 1912 no. 410r/221, het verzoek opnieuw af te wijzen. De heer Zandstra zegt dat hij zich bij het voorstel van Burgemeester en Wethouders zal neerleggen, als de Voorzitter hem de overtuiging kan geven dat de totstandkoming van het abattoir niet meer zoo lang duurt als het geduurd heeft. Er wordt wel beweerd dat er niet veel feiten zijn aan te wijzen die voor een scherpere vleeschkeuring pleiten, maar spreker meent dat er meer feiten zijn dan openbaar worden gemaakt. Hij is overtuigd dat de vleeschkeuring zeer slap is en niet voldoet aan de eischen die gesteld mogen worden. Wanneer men in het verslag leest van een kleine plaats zonder abattoir, ziet men, dat daar in één maand tijds zijn gekeurd, met de volgende uitkomst 19 runderen, 74 kalveren en 74 varkens 7 stuks leden aan tuberculose, 1 aan leverbot, 1 aan hulsworm in long en lever, 1 varken aan tuberculose der longen, 3 j varkens aan longontsteking, 2 varkens aan hulsworm in de lever en vleeschdeelen. De keuring op het vleesch i heeft hier, zooals die thans wordt uitgevoerd, niet veel waarde. Dit artikel moet strenger worden gekeurd, want er wordt nog wel vleesch en vet verkocht, dat niet altijd voor de consumptie geschikt is. Wanneer het nu niet al te lang duurt eer er een abattoir komt, zal spreker zich bij het voorstel van Burgemeester en Wethouders neerleggen. De Voorzitter kan moeilijk een termijn bepalen. Hij durft niet zeggen binnen zooveel maanden of jaren is het abattoir gereed. Spreker kan wel mededeelen dat Burgemeester en Wethouders allereerst getracht hebben zich met Leeuwarderadeel te verstaan om samen te doen. Reeds is een antwoord binnengekomen en kunnen Burgemeester en Wethouders zich met de deskundigen in verbinding stellen. De zaak heeft dus wel voortgang en Burgemeester en Wethouders zullen haar zooveel mogelijk bespoedigen. Den vorigen keer evenwel heeft de Raad overwogen dat er met een regeling eenige tijd gemoeid is en was de algemeene opinie, dat een werkelijk goede vleesch keuring niet te verkrijgen is zonder abattoir. Men zal slechts een regeling krijgen voor een paar jaar, die niet bevredigt. Dat zijn den vorigen keer de overwegingen van den Raad geweest om afwijzend te beschikken en Burgemeester en Wethouders meen den dan ook niet dat de Raad nu een ander standpunt zou innemen. De heer Zandstra zal nu geen voorstel doen, maar een afwachtende houding aannemen. Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders. 7. adres van het comité „Plan 1913" om ten behoeve van een in het Harmoniegebouw te houden tentoonstelling, van 1 Augustus tot 1 September e.k. in gebruik af te staan het gemeentelijk terrein tusschen dat gebouw en het Paleis van Justitie. Het adres is door Burgemeester en Wethouders om prae-advies tot zich genomen, dat op de agenda voor heden is geplaatst 8. lijst van de dagen en uren waarop a. aan gemeentescholen 1, 512 de openbare uitreiking van getuigschriften zal plaats hebben b. openbare lessen aan de gemeentelijke bewaar scholen zullen worden gehouden. Tot bijwoning worden onderscheidenlijk uitgenoo- digd de heeren Burger, Fransen en Vonck Zandstra, Bertling en Boosman 9. adres van P. A. de Haan, directeur van de Naam- looze Vennootschap de Leeuwarder Brandstoffenhandel, gevestigd te Leeuwarden, houdende verzoek ten behoeve van den bouw van een pakhuis aan den Oostersingel op een gedeelte van het kadastrale perceel sectie G no. 8308 de vóór het bouwterrein gelegen sloot te mogen dempen, recht van uitgang te verkrijgen naar de openbare straat en de door demping te verkrijgen oppervlakte voor rekening der gemeente te doen verharden. Wordt om prae-advies in handen van Burgemeester en Wethouders gesteld 10. Verslag van het eindexamen der Burger avondschool. Wordt eenigen tijd voor de leden ter visie ge legd 11. de rekening en verantwoording van de Stads Bank van Leening. Wordt om onderzoek en rapport in handen gesteld

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1913 | | pagina 1