Vergadering van Dinsdag 29 April 1913. b. bij openbare inschrijving hebben gegund de na volgende perceelen grasgewas, als Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 29 April 1913. 81 Tegenwoordig eerst 20, later 22 leden, te weten de heerenBerghuis, Tulp, Lautenbach, Boosman, Tie- mersma, Fransen, Hiemstra, Oosterhoff, Schoonder- mark, Zandstra, J. Koopmans, Hartelust, Wilhelmij, Bertling, Vonck, Komter, Beekhuis, Haverschmidt, Burger en Menalda. Later de heeren G. W. Koopmans en Tijsma. Afwezig 3 leden, waarvan met kennisgeving de heer Beucker Andreae. Zonder kennisgeving de heerenvan Messel en Feitz. Voorzitter: de heer mr. J. A. N. Patijn, Burgemeester. I. De notulen der op Dinsdag 8 April 11. gehouden vergadering worden vastgesteld. II. Wordt medegedeeld 1. Dankbetuiging van Z. K. Hoogheid Prins Hendrik der Nederlanden voor de gelukwenschen, Hem ter gelegenheid van zijn verjaardag op 19 dezer namens het gemeentebestuur aangeboden 2. dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd de raadsbesluiten, d.d. 8 April 1.1., tot wijziging van de gemeentebegrooting, dienst 1913, tot verhuring van een gedeelte der voormalige Stadskweekerij aan A. C. Nubé, hoofd van gemeenteschool no. 9, en waar bij het primitief kohier van den Hoofdelijken Omslag, dienst 1913, is vastgesteld 3. bericht van J. M. D. Brink alhier dat hij de benoeming tot lid der commissie tot wering van schoolverzuim aanneemt. De mededeelingen 13 worden voor kennisgeving aangenomen 4. schrijven van de directie der Weduwen- en Weezenkas voor de Officieren van de Landmacht te 's Gravenhage, houdende verzoek bij het aanvragen voor het afsluiten van leeningen er rekening mee te houden dat in den regel in den aanvang der maanden Januari en Juli gelden voor belegging beschikbaar zijn, met verzoek haar de mogelijk in te dienen aan vragen vóór den aanvang van genoemde maanden te willen doen toekomen. Wordt gerenvoyeerd aan Burgemeester en Wethou ders om er te zijner tijd bij het voorbereiden van leeningen op te letten; 5. adres van P. de Jongh e.a., allen voor het voor gedeelte hunner woningen bewoners van de Nieuwe- buren en voor het achtergedeelte van „Achter de Witte Hand" alhier, houdende verzoek aan de west zijde van laatstgenoemde straat een keerpaal voor rij- en voertuigen te doen plaatsen. Wordt in handen gesteld van Burgemeester en Wethouders ter afdoening 6. adres van het bestuur der Christelijke Werk- liedenvereeniging „Recht en Plicht", houdende verzoek om, bij aanneming van het voorstel van Burgemees ter en Wethouders betreffende wijziging van het Werkliedenreglement voor zooveel betreft de loon regeling, den toeslag wegens afschaffing van fooien ad. 40.— thans nog uit te keeren. Zal bij punt 8 der agenda worden behandeld; 7. adres van de Nationale Yereeniging tegen de Werkloosheid te Amsterdam, houdende verzoek dat de gemeente als lid tot haar toetrede en haar finan cieel steune door een jaarlijksche contributie. Wordt in handen gesteld van Burgemeester en Wethouders ten fine van prae-advies 8. adres van de afd. Leeuwarden van den Natio- nalen Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius", de Ned. Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden en den R. Cath. Bond van Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden, waarbij zij protesteeren tegen de wijze waarop de heer Wil helmij het ontwerp der verordening op de 9-uur win kelsluiting in de vergadering van 8 April j.l. heeft bestreden, enz. Wordt voor kennisgeving aangenomen; 9. schrijven van mej. E. Jaarsma alhier, waarbij zij in beroep komt van het besluit van Burgemeester en Wethouders, houdende weigering der vergunning tot het bouwen van een bergplaats achter het perceel Willem Sprengerstraat no. 44, met verzoek haar ont heffing te verleenen van het verbod om deze berg plaats te stichten op grond, waarop bouwverbod is gelegd en de bergplaats van hout te mogen optrekken. Wordt in handen gesteld van Burgemeester en Wethouders ten fine van prae-advies 10. dat Burgemeester en Wethouders a. provisioneel in erfpacht hebben toegewezen aan J. Feitsma alhier pl.m. 336 H2. van bouwblok VII c der terreinen aan de noordzijde van het Nieuwe Kanaal, waarde pl.m. ƒ2184.—, erfpachtssom ƒ98.28. per jaar perceel 1 aan P. Poelsma alhier voor 30. perceel 2 aan J. S. van der Meulen voor 60.50. perceelen 3 en 4 aan L. Dijkstra, resp. voor f 20.25 en 8.25 perceel 5 aan K. L. Boskma voor 38. perceel 6 aan D. Vuist alhier voor 1.50 perceel 7 aan J. Niemendal, voor 166.25 c. bij openbare aanbesteding hebben gegund het verrichten van smidswerk ten behoeve der gemeente aan M. Bijlsma te Beetgum voor ƒ975. de levering van 100000 bakklinkers le soort aan A. G. van der Meij alhier voor 10.85 per 1000. Wordt voor kennisgeving aangenomen. III. Wordt ter tafel gebracht 1. Voordracht voor de benoeming van een onder wijzeres aan gemeenteschool no. 7, vacature mej. F. Ros 1. mej. J. Stoett, tijdelijk onderwijzeres aan ge noemde school, alhier 2. mej. H. de Wijn, onderwijzeres te Haren 3. mej. J. Admiraal, onderwijzeres te Hijum 2. Aanbeveling voor de benoeming van een lid der Commissie tot wering van schoolverzuim, wegens periodieke aftreding van mr. J. M. van Hettinga Tromp, uit de meerderjarige inwoners der gemeente, die geen kinderen op een lagere school in de gemeente ingeschreven hebben en niet als onderwijzer aan een openbare of bijzondere lagere school in de gemeente werkzaam zijn 1. Dr. A. P. van der Brug, arts. 2. E. U. Blaauw, gepensionneerd hoofd eener open bare lagere school 3. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot herziening van den pensioensgrondslag van mej. G. Marwitz en dr. C. J. A. Meerdink, leerares en leeraar aan het gymnasium alhier De stukken 1 3 zullen in eene volgende vergade ring worden behandeld; 4. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot aanvulling der bouwverordening (invoering van het beerputtenstelsel). Wordt gedrukt als bijlage tot het raadsverslag bij de leden rondgezonden en te zijner tijd behandeld. 5. Alsvoren om, in verband met de wijziging van art. 10 der verordening op het beheer van het ge-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1913 | | pagina 1