Vergadering van Dinsdag 13 Mei 1913. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 13 Mei 1913. 97 Tegenwoordig 17 leden, te weten de heeren Beucker Andreae, Tiemersma, Lautenbach, Schoonder- mark, Boosman, G. W. Koopmans, van Messel, Harte lust, Tulp, Zandstra, Wilhelmij, Tijsma, Komter, Menalda, Haverschmidt, Beekhuis en Vonck. Afwezig 8 leden, waarvan met kennisgeving de heeren Oosterhoff, Feitz, Berghuis, Bertling, Hiemstra en Fransen. Zonder kennisgeving de heerenBurger en J. Koopmans. Voorzitter: de heer mr. J. A. N. Patijn, Burgemeester. I. De notulen der op Dinsdag 29 April gehouden vergadering worden gelezen en vastgesteld. II. "Wordt medegedeeld 1. dankbetuiging namens Hare Majesteit de Koningin voor de vanwege het gemeentebestuur en de burgerij aangeboden gelukwenschen, bij gelegen heid van den verjaardag van H. K. H. Prinses Juliana 2. dat bij Koninklijk besluit van 25 April 1.1. no. 30 is goedgekeurd het raadsbesluit dd. 25 Februari 1913, no. 22R/25, houdende vaststelling van eene ver ordening tot heffing van eene belasting onder den naam van bruggeld voor het afdraaien van de Har-r lingervaartsbrug, de Wirdumerpoortsbrug, de Prins Hendrikbrug, de Vrouwenpoortsbrug, de Noorderbrug, de Verwersbrug en de beide bruggen over het Nieuwe Kanaal. De mededeelingen 1 en 2 worden voor kennis geving aangenomen 3. adres van A. J. Tiemersma, houdende verzoek om vergunning tot het maken van een inrit in het trottoir voor het perceel Zuiderplein 3. Wordt om prae-advies in handen van Burgemeester en Wethouders gesteld 4. adres van V. Vetter te Hilversum om vergunning tot het plaatsen van een tweetal weerzuilen op nader aan te geven punten in de gemeente. Burgemeester en Wethouders brengen nog heden prae-advies uit 5. dat Burgemeester en Wethouders hebben be noemd tot tijdelijke opzichters bij de le afdeeling van den dienst der gemeentewerken M. Schenke te Alk maar, G. W. J. Hofs te Opeinde, J. W. E. de Vries te Hattem en M. H. Bottema te Oostermeer. Wordt voor kennisgeving aangenomen 6. adres van Directeuren der Spaarbank alhier om op 11 en 12 Juli e.k. de raadszaal beschikbaar te stellen voor het houden van de algemeene vergadering van den Nederlandschen Spaarbankbond. Burgemeester en Wethouders brengen nog heden prae-advies uit 7. dat Burgemeester en Wethouders bij openbare aanbesteding hebben gegund a. de levering, opstelling enz. van een turboge nerator van 750 K. W. met condensatie-inrichting en toebehooren en van eene stoomketel-installatie enz. ten behoeve van het Gemeentelijk Electriciteit Bedrijf aan Gebr. Stork Co., machinefabriek te Hengelo, voor 60860.— b. het verbouwen van de woning van den Direc teur der gasfabriek tot kantoorlokalen voor de gas fabriek en hef gemeentelijk electriciteitbedrijf aan C IJsbrandy te Leeuwarden voor 4697. Wordt voor kennisgeving aangenomen. III. Wordt ter tafel gebracht 1. Voordracht voor de benoeming van een onder wijzer aan gemeenteschool no. 1, vacature P. Koopmans: 1. H. K. Schippers, tijdelijk onderwijzer aan ge meenteschool no. 1, alhier. 2. H. Valkema, onderwijzer te St. Jacobi Parochie. 3. K. J. Zijlstra, onderwijzer te Zwaagwesteinde. Zal in eene volgende vergadering worden behandeld. 2. Aanbevelingen voor de benoeming van leden en plaatsvervangende leden van de stembureaux voor de aanstaande verkiezingen. 3. Prae-advies van Burgemeester en Wethouders op een adres van Directeuren der Spaarbank alhier om op 11 en 12 Juli e.k. de raadszaal beschikbaar te stellen voor het houden van de algemeene verga dering van den Nederlandschen Spaarbankbond. De stukken 2 en 3 hebben ter visie gelegen om nog heden te worden afgedaan. 4. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot aankoop van het perceel Weerklank (Krimp) no. 1, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie G, no. 2523. 5. Prae-advies van Burgemeester en Wethouders op het adres van V. Vetter te Hilversum, om vergun ning tot het plaatsen van een tweetal weerzuilen op nader aan te geven punten in de gemeente. 6. Alsvoren op het adres van mej. E. Jaarsma, alhier, waarbij zij in beroep komt van het besluit van Burgemeester en Wethouders, houdende weigering van de vergunning tot het bouwen van een bergplaats achter perceel Willem Sprengerstraat 44 enz. 7. Alsvoren op het adres van de Nationale Ver- eeniging tegen de werkloosheid te Amsterdam, hou dende verzoek dat de gemeente als lid tot haar toe trede en haar financieel steune door een jaarlijksche contributie. De stukken 47 zullen in eene volgende vergade ring worden behandeld. IV. De Voorzitter deelt mede dat de heer Tiemer sma verlof heeft gevraagd om een vraag te mogen richten tot Burgemeester en Wethouders omtrent den Prinsentuin, in verband met het plaatsnemen onder en voor de luifels aldaar. Spreker stelt voor den heer Tiemersma hiervoor verlof te verleenen en hem dan bij het einde der agenda de gelegenheid te geven zijn vraag te stellen. De heer van Messel vraagt of het niet beter is de interpellatie uit te stellen tot de Wethouder, belast met de voorbereiding van zaken betreffende den Prinsentuin, weer aanwezig is. De Voorzitter is van plan de beantwoording der vraag uit te stellen. De Wethouder kan de vraag dan op zijn gemak bezien en in de volgende vergade ring namens Burgemeester en Wethouders beant woorden. Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig het voorstel van den Voorzitter. V. Wordt overgegaan tot behandeling der voor heden op den oproepingsbrief vermelde punten. 1. Benoeming van leden en plaatsvervangende leden van de stembureaux voor de aanstaande verkiezingen. De heer Lautenbach zou zich bij aanneming door de 2e Kamer van het voorstel, om de stembus van 88 open te hebben, grootelijks bezwaard gevoelen. Hij vraagt of het niet beter is met de samenstelling der bureaux te wachten totdat over dit voorstel is beslist.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1913 | | pagina 1