Vergadering yan Dinsdag 24 Juni 1913. 8. Prae-advies van Burgemeester en Wethouders omtrent bezivaarschriften tegen aanslagen in het ver gunningsrecht, dienst 1913. 118 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 10 Juni 1913. meenteontvanger moet zijn betaald, worde gesteld 1 Mei, voor het eerst echter 1 Juli 1913. Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders. Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders. VII. De Voorzitter deelt mede dat de heer Zandstra verlof heeft gevraagd een vraag te mogen stellen over een onderwerp, vreemd aan de orde van den dag, n.l. betreffende de sectievergaderingen voor de verordening op den Hoofdelijken Omslag. Spreker stelt voor het gevraagde verlof te verleenen. Dienovereenkomstig wordt besloten. De heer Zandstra wijst erop, dat de raadsleden zoo weinig tijd hebben gehad de verordening op den Hoofdelijken Omslag te bestudeeren. Wanneer men den berg van papieren overziet, kan met wel nagaan dat alles in zoo'n korten tijd niet kan worden bestu deerd. Er valt bovendien veel na te rekenen en dit eischt tijd. Spreker had daarom wel gewild dat daar voor meer tijd geweest ware, want morgen beginnen de sectievergaderingen al. Maandag a.s. is de ver gadering der laatste sectie en dan kunnen spreker en zijn partijgenooten niet komen. Hij zou gaarne wat meer tijd voor studie hebben. De Voorzitter zegt dat Burgemeester en Wethouders zelf met deze zaak niet buitengewoon veel haast heb ben gemaakt. Wanneer de leden dit verlangen, kan moeilijk geweigerd worden meer tijd voor studie te geven. Er is echter reeds op gewezen dat het niet te lang moet duren, (de goedkeuring van de Kroon zal ook nog moeten worden verkregen), zal de verordening met 1 Januari in werking kunnen treden. Spreker vraagt hoe lang de heer Zandstra uitstel zou wenschen. De heer Komter (Wethouder) antwoordt dat deze laatste vraag moeilijk is te beantwoorden. Dergelijke stukken komen wel eens met kleine opmerkingen terug en moeten dan weer denzelfden weg langs, zoodat een en ander wel eenige maanden kan duren. Men moet dus de stukken zeer tijdig opzenden, opdat men met 1 Januari kan beginnen. Er komt nog bij dat de Raad nu compleet is en dat, als de behandeling lang wordt uitgesteld, de vacantie begint en spreker deze zaak gaarne wil afdoen met een zooveel mogelijk completen Raad. De einddatum van het sectieonderzoek zou desnoods kunnen worden uitge steld tot 23 Juni e.k., maar tot langer uitstel kan spreker niet adviseeren. De heer Burger vraagt wanneer de verordening dan in den Raad kan worden behandeld. In Juli en Augustus is de Raad altijd onvoltallig. De heer Komter zou, als er slechts één enkel lid is dat uitstel verlangt, niet tot uitstel willen advisee ren. Ieder uitstel toch kan nadeeligen invloed hebben. Een uitstel van enkele dagen zal echter de zaak niet bederven. Van de zijde van Burgemeester en Wet houders is verder geen vertraging te verwachten. Wanneer het sectierapport er is, kan het antwoord binnen enkele dagen worden tegemoet gezien. De Voorzitter doet opmerken dat het schijnt, dat de Raad geen sectieonderzoek noodig acht. Burgemeester en Wethouders zijn er evenmin op gesteld. Maar spreker is van meening dat een dergelijke en inge wikkelde zaak rustig moet worden bestudeerd. Den heer Zandstra is het er juist om te doen de zaak rustig te bestudeeren. Zooals ze nu wordt be handeld is dit afjachten. Om een goed inzicht in de kwestie te krijgen, moeten de raadsleden alle gege vens van Burgemeester en Wethouders naast elkaar leggen en dit is niet in één dag spreker en zijne partijgenooten kunnen niet anders dan op Zondag te doen. Hij wil dan ook graag de be handeling tot na de vacantie uitstellen. Kan de ver ordening dan niet in één dag worden behandeld, dan kan de zitting den volgenden dag gecontinueerd worden. Zoo zal ze nog tijdig klaar kunnen om haar ter goedkeuring aan de Kroon aan te bieden. De Voorzitter zegt dat er een tusschenweg is, n.l, deze, om den einddatum van het sectieonderzoek te bepalen op 23 in plaats van op 16 Juni. De heer Burger: „dat zal een raadszitting schelen''. De Voorzitter vraagt of de heer Zandstra er genoegen mee kan nemen om den einddatum van het sectie onderzoek vast te stellen op 23 Juni. De heer Zandstra zal zich erbij neerleggen. Hij ziet wel in dat een ander voorstel toch geen kans van slagen heeft. De beraadslaging wordt gesloten. Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig het voorstel van den Voorzitter. Niets meer te behandelen zijnde wordt de verga dering door den Voorzitter gesloten. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 24 Juni 1913. 119 Tegenwoordig alle leden, te weten de heeren Beucker Andrese, Zandstra, Hiemstra, Fransen, Tulp, G. W. Koopmans, Boosman, Wilhelmij, Tiemersma, Peitz, J. Koopmans, Lautenbach, Berghuis, Tijsma, Hartelust, van Messel, Schoondermark, Beekhuis, Haverschmidt, Bertling, Vonck, Menalda, Oosterhoff, Komter en Burger. Voorzitterde heer mr. J. A. N. Patijn, Burgemeester. I. De notulen der op Dinsdag 10 Juni 1.1. gehouden vergadering worden vastgesteld. II. Wordt medegedeeld 1. dat zijn goedgekeurd a. bij Koninklijk besluit van 7 Juni 1913 no. 40 de verordening tot het heffen van waagrechten, vast gesteld bij raadsbesluit van den 29 April 1.1. b. door Gedeputeerde Staten de raadsbesluiten dd. 27 Mei 1.1. tot koop van het perceel Weerklank (Krimp) no. 1 tot verkoop aan de Provincie van een gedeelte oud trekpad, kad. gemeente Ried sectie C. no. 1910 (ge deeltelijk) en tot koop van een strook grond, te verkrijgen door demping van een sloot langs den Oostersingel, van de Naamlooze Vennootschap „Leeuwarder Brandstoffen- handel" 2. bericht van II. K. Schippers, dat hij de benoe ming tot onderwijzer aan gemeenteschool no. 1 aanneemt. De mededeelingen 1 en 2 worden voor kennisgeving aangenomen 3. adres van het bestuur der vereeniging „Open bare Leeszaal en bibliotheek te Leeuwarden", houdende verzoek om het gemeentelijk subsidie ad 600.te verhoogen tot 800.per jaar. Zal bij de begrooting worden behandeld 4. de begrootingen van uitgaven van den Armen raad, diensten 1913 en 1914. Worden in handen gesteld van de heeren B.Harte lust, D. Lautenbach en W. Fransen Jzn. om onderzoek en rapport 5. dat Burgemeester en Wethouders a. aan den heer R. F. Kutsch Lojenga op zijn verzoek eervol ontslag hebben verleend als brand meester dezer gemeente, terwijl in zijne plaats is benoemd de heer J. J. Troelstra b. aan D. Timmermans provisioneel in koop hebben afgestaan een gedeelte van blok VII/1 der terreinen aan het Nieuwe Kanaal, N.Z., groot 506 M2., waarde 2783.— c. provisioneel in opstal hebben toegewezen, ten behoeve van den bouw van een schiphuis, aan B. ten Cate alhier, een strook gemeentegrond van het daar voor bestemde terrein aan het Vliet op Kleijenburg, deel van het kad. perceel sectie G. no. 9016, tegen betaling van een jaarlijksch recht van 17.50, benevens 7.5Ö als jaarlijksche vergoeding voor het gebruik van het daar van gemeentewege aange legde voetpad 6. dat de secties tot rapporteurs over het voorstel tot herziening der verordening op den hoofdelijken omslag hebben aangewezen onderscheidenlijk de heeren Boosman, Bertling en G. W. Koopmans, van wie de heer Boosman is aangewezen als algemeen rapporteur en dat het rapport heden is ingekomen. De mededeelingen 5 en 6 worden voor kennisgeving aangenomen. III. Wordt ter tafel gebracht: 1. Prae-advies van Burgemeester en Wethouders op het adres van H. en L. Corée, alhier, om wijzi- ziging van de rooilijn van een perceel bouwterrein aan het Noordvliet, hoek Poppeweg. 2. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging der verordening voor de Middelbare Meis jesschool (Gemeentebladen 1905 no. 43 en 1908 no. 20) (Bijlage no. 23). De stukken 1 en 2 hebben ter inzage gelegen om nog heden te worden behandeld. 3. Als voren, om hen te machtigen namens de gemeente mede te werken tot de oprichting van een naamlooze vennootschap voor den tijd van tenminste 30 jaar, die ten doel heeft het leggen en exploiteeren van een hoogspanningsvoedingskabel en bijbehoorende toestellen met voorstel, dat ook de gemeente daartoe toetrede. Zal worden gedrukt als bijlage tot het raadsverslag, bij de leden rondgezonden en te zijner tijd behandeld. 4. Alsvoren, om aan P. M. van Bemmel op zijn verzoek eervol ontslag te verleenen als leeraar in het lijn- en vakteekenen aan de Burgeravondschool. 5. Prae-advies van Burgemeester en Wethouders inzake het adres van mr. T. Binnerts en 24 andere bewoners van perceelen aan den Grachtswal of den weg Achter de Hoven om de pont over de stadsgracht bij het Stads Ziekenhuis te vervangen door een brug. De stukken 4 en 5 zullen in een volgende vergade ring worden behandeld. IV. Rapporten. De heer Wilhelmij rapporteert, dat de commissie, belast geweest met het onderzoek van de rekening en verantwoording van het gemeentelijk werkloozen- fonds, dienst 1912, geene aanleiding heeft gevonden tot het maken van op- of aanmerkingen, weshalve zij voorstelt deze rekening en verantwoording goed te keuren in ontvang en uitgaaf beide tot een be drag van 741.795. De Voorzitter stelt voor het rapport en de rekening in eene volgende vergadering in behandeling te nemen, onder dankbetuiging aan de commissie voor den door haar verrichten arbeid. Dienovereenkomstig wordt besloten. De heer Beekhuis rapporteert dat de commissie, belast geweest met het onderzoek van de rekening en verantwoording van het bestuur van het Nieuwe Stads-Weeshuis, dienst 1912, geene aanleiding heeft gevonden tot het maken van op- of aanmerkingen, weshalve zij voorstelt de rekening en verantwoording goed te keuren, in ontvangst tot een bedrag van 25614.365, in uitgaaf tot een bedrag van 25033.41, met een batig saldo van 580.955. De Voorzitter stelt voor de rekening en verant woording en het rapport in eene volgende vergadering in behandeling te nemen, onder dankbetuiging aan de commissie voor den door haar verrichten arbeid. Dienovereenkomstig wordt besloten. De heer Beucker Andreae rapporteert dat de com missie, belast geweest met het onderzoek der rekening

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1913 | | pagina 1