Vergadering van Dinsdag 8 Juli 1913. b. bij openbare aanbesteding hebben gegund het doen van verf- en witwerken aan en in gemeente gebouwen, als Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 8 Juli 1913. 131 Tegenwoordig 20 leden, te weten de heeren Beucker Andreae, Fransen, Zandstra, Hiemstra, Oosterhoff, Tulp, Lautenbach, Vonck, Tiemersma, Hartelust, Bertling, Boosman, Gr. W. Koopmans, Haverschmidt, J. Koopmans, Feitz, Schoondermark, Menalda, Beekhuis en Komter. Afwezig 5 leden, waarvan met kennisgeving de heeren Berghuis, Wilhelmij, van Messel en Burger. Zonder kennisgeving de heer Tijsma. Voorzitter: de heermr. J. A. N. Patijn, Burgemeester. I. De notulen der op Dinsdag 21 Juni 1.1. gehouden vergadering worden vastgesteld. II. Wordt medegedeeld 1. dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd de raadsbesluiten d.d. 10 Juni 1913 tot wijziging van de gemeentebegrootingen voor 1912 en 1913 2. bericht van mej. H. de Wijn omtrent het aan nemen van hare benoeming tot onderwijzeres aan gemeenteschool no. 11 3. rapport van de verificatie der boekhouding aan de gasfabriek, over het eerste kwartaal 1913 4. proces-verbaal van de opneming van de boeken en kas van den gemeente-ontvanger. De mededeelingen 14 worden voor kennisgeving aangenomen 5. de begrooting van inkomsten en uitgaven der Stadsarmenkamer, dienst 1914. Wordt in handen gesteld van de heeren Burger, Haverschmidt en Hiemstra, om onderzoek en rapport 6. adres van de schippersvereeniging „Verbetering is ons streven", gevestigd te Sneek, om de vaste brug over de Menaldumervaaart in den Harlingertrekweg te Ritsumazijl te verbeteren, waardoor beschadiging bij harden wind en stroom kan worden vermeden. Wordt in handen gesteld van Burgemeester en Wethouders ten fine van afdoening 7. adres met memorie van toelichting van D. Timmermans alhier, om wijziging van de gevelhoogte der door hem op een gedeelte van bouwblok VII/ der terreinen aan de Noordzijde van het Nieuwe Kanaal te stichten gebouwen, in dien ziu, dat deze in plaats van op 5 op 4 Meter worde bepaald en om de oppervlakte van de te bouwen woningen in plaats van op 50 op 37.50 M2. te bepalen 8. adres van L. Boetes alhier, houdende verzoek om een over de sloot voor zijn huis, Cambuursterpad no. 36, kad. bekend sectie G. nos. 2269 en 3853, te leggen loopbruggetje op gemeentegrond te mogen laten rusten. De stukken 7 en 8 worden in handen gesteld van Burgemeester en Wethouders ten fine van prae-advies 9. dat Burgemeester en Wethouders a. den secretaris der gemeente verlof tot afwezig heid hebben verleend van 719 Juli verfwerken perceelen 1, 2, 7 en 8 aan G. de Beer, onderschei denlijk voor 211.207.122.en 44. perceelen 3 en 4 aan D. Schaafsma voor 139. en 204. perceelen 5, 9, 10 en 11 aan Th. de Boer, onder scheidenlijk voor 85.f 104.25.en 380.— perceel 6 aan J. S. de Jong voor f 189. witwerken perceel 1 aan G. J. de Vries en J. van der Heide voor 145. perceelen 2, 3 en 4 aan H. Rinsma, onderscheiden lijk voor f 120.102.en 198. perceel 5 aan H. J. Cordes voor 235.— perceel 6 aan gebr. J. D. en J. II. Speckmann voor f 162.- perceelen 7 en 12 aan A. G. Fazzi voor 240. en 90. perceel 8 aan W. Golstein voor 179. perceel 9 aan J. F. Jansen voor 200. perceel 10 aan M. Lieuwma voor f 239.— perceelen 11 en 13 aan W. v. d. Vegte voor 86.en 125. perceelen 14 en 15 aan J. F. Wempe voor ƒ88. en f 67. Wordt voor kennisgeving aangenomen. III. De Voorzitter deelt mede, dat in deze zitting twee tijdelijke Wethouders moeten worden benoemd voor het tijdvak van 1226 Juli, tengevolge van de gelijktijdige afwezigheid van de heeren Schoondermark en Oosterhoff. Burgemeester en Wethouders hebben dit niet eerder geweten, anders was het punt op de agenda geplaatst. Spreker stelt voor na afhandeling van punt 7 der agenda tot de benoeming over te gaan. Dienovereenkomstig wordt besloten. IV. Wordt ter tafel gebracht 1. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot herziening van de reglementen betreffende de burger lijke instellingen van weldadigheid, in verband met de invoering van de nieuwe Armenwet. 2. Alsvoren tot wijziging der verordening tot regeling van de heffing van schoolgelden voor onder wijs aan het Gymnasium. 3. Alsvoren tot wijziging van de verordening tot het heffen en die op de invordering van marktgeld (gemeenteblad 1900, no. 22), met intrekking van het betrekkelijke voorstel, den 25 Februari 1913 ter tafel gebracht. De stukken 13 worden gedrukt als bijlage tot het raadsverslag, bij de leden rondgezonden en te zijner tijd behandeld. 4. Alsvoren om aan H. A. Vosman, alhier, ver gunning te verleenen tot het aanbrengen van een scheepselevator over den Westersingel, ten behoeve van zijne meelfabriek aldaar. Zal in eene volgende vergadering worden behandeld. 5. De memorie van antwoord op het verslag van rapporteurs, inzake het voorstel tot herziening der verordening op den hoofdelijken omslag. Is gedrukt als bijlage tot het raadsverslag en bij de leden rondgezonden, om nog heden met de betrek kelijke stukken te worden behandeld. V. Rapporten. De heer Menalda deelt mede dat de commissie, belast geweest met het onderzoek der rekening en verantwoording van de administratie der Stads Bank van Leening, geene aanleiding heeft gevonden tot het maken van op- of aanmerkingen, weshalve zij voorstelt a. de rekening en verantwoording van de admini stratie der Stads Bank van Leening goed te keuren; b. de commissie van administratie 's Raads dank te betuigen voor haar gehouden beheer.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1913 | | pagina 1