Vergadering van Dinsdag 12 Augustus 1913. 168 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 22 Juli 1913. De Voorzitter zegt dat Burgemeester en Wethouders tegen dat amendement ook geen bezwaar hebben en het overnemen. De heer Tiemersma heeft hetzelfde bezwaar als de heer Hiemstra. Hij meent dat 800.te laag is, maar zou, liever dan mee te gaan met het voorstel van den heer Hiemstra, periodieke verhoogingen willen voorstellen. Burge meester en Wethouders hebben dan ook een vastere lijn bij de salarisregeling. Hij stelt daarom voor te lezen „Haar jaarwedde bedraagt 800.met twee driejaarlijksche verhoogingen van 100. De Voorzitter wijst erop, dat het salaris der wijk zuster is bepaald in overeenstemming met dat der andere titularissen in deze provincie. Het is zelfs iets hooger, daar de meesten 750 genieten. Bur gemeester en Wethouders geven de voorkeur aan het amendement-Hiemstra. Het amendement-Tiemersma wordt ondersteund en komt derhalve in behandeling. De beraadslaging wordt gesloten. Het amendement-Tiemersma wordt verworpen met 13 tegen 4 stemmen. Vóór stemmen de heerenZandstra, Tiemersma, Tijsma en Hiemstra. Tegen de heeren Fransen, Beucker Andreae, G. W. Koopmans, Tulp, Lautenbach, Hartelust, J. Koopmans, van Messel, Wilhelmij, Haverschmidt, Feitz, Burger en Beekhuis. Artikel 35b en daarna artikel 35c worden met alge- meene stemmen vastgesteld. Aan de orde is artikel 35d. De beraadslaging wordt geopend. De heer G. W. Koopmans vraagt wat verstaan wordt onder wettige vorhindering. De Voorzitter meent o.a. ongesteldheid. De heer G. W. Koopmans heeft het nooit eerder gelezen, vandaar dat hot hem opviel. Wanneer een man aanloot en moet dienen of als getuige moet optreden dan is hij wettig verhinderd. Bij een vrouw heeft ten minste het eerste geval niet plaats. Hij meent dat het beter is de uitdrukking weg te laten. De Voorzitter meent te moeten ontraden, hoewel hij in weglating geen bezwaar ziet, een verandering aan te brengen. Zoo voetstoots kan men dit maar niet doen, daar het later kan blijken dat het beter ware geweest dat het was blijven staan. Hoogstens is de uitdrukking overbodig, maar zij hindert niets. De heer G. W. Koopmans hoort van den Voorzitter, dat het gevaarlijk kan zijn de uitdrukking weg te laten. Hoe is ze erin gekomen Is ze uit de oude verordening overgenomen Wan neer ze echter zoo uit de pen is gekomen is ze overbodig. De beraadslaging wordt gesloten. Artikel 35d wordt met algemeene stemmen vastgesteld, evenals de artikelen XV en XVI en het ontwerp in zijn geheel. Aan de orde is ontwerp Fde instructie voor den geneesheer-directeur van het Stads-Ziekenhuis. De artikelen IV worden met algemeene stemmen vastgesteld, evenals het ontwerp in zijn geheel en de onderdeelen b en c van het voorstel van Burge meester en Wethouders. 6. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tol wijziging van de verordening tot het heffen en die op de invordering van marldgeld (gemeenteblad 1900 no. 22). met intrekking van het betrekkelijke voorstel, den 2~> Februari 1913 ter tafel gebracht (Bijlage no. 28). De artikelen 15 der heffingsverordening en daarna deze in haar geheel worden met algemeene stemmen vastgesteld. Aan de orde is de verordening op de invordering. De artikelen 14 worden met algemeene stemmen vastgesteld. Aan de orde is artikel 5. De beraadslaging wordt geopend. De heer Burger geoft Burgemeester en Wethouder* in overweging de redactie van het laatste gedeelte van het le lid te wijzigen. Dat is toch alles behalve Nederlandsch. De Voorzitter zegt wijziging toe en stelt voor, a!s do heer Burger genoeg vertrouwen stelt in de kennis van het Nederlandsch van Burgemeester en Wet houders, die wijziging aan hen over te laten. Dienovereenkomstig wordt besloten. Do artikelen 5 7 en daarna de verordening in haar geheel worden met algemeene stemmen vast gesteld. Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten. VERBETERING IN HET RAADSVERSLAG VAN 8 JULI 1913. Op pagina 142, le kolom, regel 5 van boven, staat 75.moet zijn 50. Achter de stemming over het amendement-Hiemstra op pagina 143, le kolom, onderaan, moet nog wor den gelezen „Hot amendement-Boosman wordt in stemming gebracht eu aangenomen met 12 tegen 8 stemmen. Vóór stemmen de heeren Fransen, Zandstra, Hiem stra, Tulp, Lautenbach, Vonck, Tiemersma, Hartelust, Boosman, J. Koopmans, Feitz en Beekhuis. Tegen de heeren Beucker Andreae, Oosterhof! Bertling, G. W. Koopmans, Haverschmidt, Schoon- dermark, Menalda en Komter." In verband hiermede moet in den vijfden regel van beneden achter „amendement" worden gelezen „-Hiemstra". Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 12 Augustus 1913. 169 Tegenwoordig 15 leden, te weten de heeren Fran sen, Zandstra, Beucker Andreae, Berghuis, Lautenbach, Tulp, Wilhelmij, J. Koopmans, Komter, Tiemersma, G. W. Koopmans, Hartelust, Schoondermark, Ooster- lioff en Vonck. Afwezig 10 leden, waarvan met kennisgeving de heerenHiemstra, Tijsma, Boosman, Haverschmidt, Burger en Beekhuis. Zonder kennisgeving de heerenMenalda, van Messel, Bertling en Feitz. Voorzitterde heer mr. .J. A. N. Patijn, Burgemeester. I. De notulen der op Dinsdag 22 Juli 1.1. gehouden vergadering worden vastgesteld. II. Wordt medegedeeld: 1. dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd a. bij resolutie van 24 Juli 1913 no. 89, 2e afdeeling, de door deze gemeente aangegane onderwijsregelingen met de gemeenten Achtkarspelen, Baarderadeel, Dan- tumadeel, Ferwerderadeel, Idaarderadeel, Leeuwar- deradeel, Menaldumadeel en Tietjerksteradeel b. bij resolution van 31 Juli 1913 no. 96, le afdeeling B. en no. 11, 2 afdeeling F. het raadsbesluit d.d. 13 Mei 1.1. no. 160k/82 tot aanvulling van de bouw verordening en dat dd. 31 Juli hl. no. 251r/137 tot wijziging der gemeente-bogrooting, dienst 1913 2. dat Burgemeester en Wethouders, mede namens den Raad en de burgerij, aan Hare Majesteit de Koningin Moeder en Hare Majesteit do Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Neder landen, gelukwenschen hebben aangeboden, onder scheidenlijk ter gelegenheid van Iloogstderzelver geboortedag op 2 Augustus 1.1. en van het 12x/2 jarig huwelijk van Hare Majesteit en Zijne Koninklijke Hoogheid op 7 d. a. v. en dat daarop telegrammen van dankbetuiging zijn ontvangen. De mededeelingen 1 en 2 worden voor kennisgeving aangenomen 3. adressen van de afdeeling Leeuwarden van den Algemeenen Nederlandschen Typografenbond alhier en van do afdeeling Leeuwarden van den Nederland schen Roomsch Katholieken Grafischen Bond, houdende verzoek om, alvorens de voorwaarden van aanbesteding der gemeentelijke drukwerken vast te stellen, af te wachten de beslissing welke door de Hoofdbesturen van typografenbonden en het Hoofdbestuur van den Neder landschen Bond van Boekdrukkerijen zal worden genomen omtrent de op 1 Januari e.k. in te voeren landelijke loonregeling van de typrografen, ten einde daarmede in die voorwaarden alsnog rekening te kunnen houden. Wordt voorgesteld dit adres te stellen in handen van Burgemeester en Wethouders ter afdoening. De heer Zandstra zou graag willen weten of het niet mogelijk is om, wanneer de gemeento gebonden is tot 1 Januari, den termijn van aanbesteding niet te lang te nemen en dien b.v. op 1/2 jaar te stellen. De Algemeene Nederlandsche Typografenbond voert onderhandelingen met de patroons in het drukkers- bedrijf over een nieuw contracter bestaat veel kans dat het nieuwe contract tot stand komt, en, daar de meeste patroons in het drukkersbedrijf bij den patroons bond zijn aangesloten en dus onder dit nieuwe con tract moeten laten werken, hoopt spreker dat Burge meester en Wethouders daarmede rekening zullen houden. De Voorzitter vreest dat het moeilijk zal zijn aan den wensch van den heer Zandstra te voldoen. Het geldt toch een regeling, die nog niet tot stand is gekomen en waarvan men nog niet weet hoe zij eruit zal zien. Burgemeester en Wethouders hebben in het bestek letterlijk opgenomen wat door de typografen gevraagd is en zijn daardoor zooveel mogelijk aan hunne wenschen tegemoet gekomen. Ze hebben de patroons met een en ander in kennis gesteld en deze hebben er geen bezAvaar tegen. Het gaat dan ook niet aan rekening te houden met een regeling die nog niet bestaat en l1/# jaar is een te korte termijn voor een dergelijke aanbesteding. Die termijn moet minstens 5 jaar zijn, anders schrijven de drukkers patroons niet in. De heer Zandstra bedoelt de contracten, die nu loopen op korten termijn, te verlengen. Bij de pro vincie is dat ook gebeurd met 1/2 jaar, ten einde met de nieuwe regeling rekening te kunnen houden. Spreker vraagt of Burgemeester en Wethouders dat ook willen doen. De Voorzitter wijst er op dat al het drukwerk in één bestek is samengevat en dat de aanbesteding door toevallige omstandigheden al is verlaat. Binnen kor ten tijd moet de aanbesteding plaats hebben en het zal dan ook zeer moeilijk zijn rekening te houden met den wensch van den heer Zandstra. De heer Zandstra meent door den Voorzitter niet te worden begrepen. Hij bedoelt toch niet een nieuw contract aan te gaan voor l1/2 jaar, maar om het bestaande contract voor een korten tijd op denzelfden voet te handhaven. De Voorzitter wil den heer Zandstra wel toezeggen deze kwestie in de vergadering van Burgemeester en Wethouders te zullen bespreken. Oppervlakkig lijkt het hem echter niet mogelijk aan den wensch van den heer Zandstra te voldoen. Het bestek wordt reeds gedrukt en in de voorwaarden is geheel rekening gehouden met de vroegere wenschen van den typo grafenbond. Bovendien is het contract al een jaar gecontinueerd op denzelfden voet. Dit nu weer te doen lijkt spreker niet goed en niet in het gemeente belang. Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders. 4. adres van F. H. van Settcn alhier om aan de verplichtingen door de gemeente op zich genomen bij akte van 15 Februari 1912 betreffende verkoop van vastigheden tusschen het Cambuursterpad en hef Noordvliet enz., vóór 1 November 1914 te voldoen. Wordt in handen gesteld van Burgemeester en Wethouders ten fine van prae-advies 5. schrijven van curatoren van het gymnasium, waarbij mejuffrouw J. G. H. Ilovens Greve, in verband met de beëindiging der aan haar verstrekte tijdelijke opdracht als leerares aan die inrichting van onderwijs, voor een vaste aanstelling wordt aanbevolen, met nadere aanteekening betreffende eene tijdelijke ver lenging. Het schrijven is onder no. 5 van de agenda voor heden aan de orde gesteld 6. dat Burgemeester en Wethouders a. aan den heer P. A. de Haan op zijn verzoek met ingang van 1 September e.k. eervol ontslag hebben verleend als brandmeester dezer gemeente

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1913 | | pagina 1