Vergadering yan Dinsdag 26 Augustus 1913. a Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 26 Augustus 1913. 185 Tegenwoordig eerst 18, later 19 leden, te weten de heeren: Hiemstra, Wilhelmij, Beucker Andreae, Fran sen, Lautenbach, Tulp, Schoondermark, Oosterhoff, Tiemersma, Zandstra, van Messel, G. W. Koopmans, Feitz, Komter, Menalda, J. Koopmans, Haverschmidt en Vonck. Later de heer Hartelust. Afwezig 6 leden, waarvan met kennisgeving de heerenBoosman, Berghuis en Burger. Zonder kennisgeving de heerenBertling, Beekhuis en Tijsma. Voorzitterde heer mr. J. A. N. Patijn, Burgemeester. I. De notulen der op Dinsdag 12 Augustus 1.1. ge houden vergadering worden vastgesteld. II. De Voorzitter deelt mede dat het in het voor nemen ligt op Dinsdag 2 September eene vergadering te beleggen. Deze mededeeling wordt voor kennisgeving aange nomen. III. Wordt medegedeeld: 1. Resolutie van Gedeputeerde Staten dd. 21 Augustus 1.1. no. 3, 2e afdeeling, waarbij voor kennis geving is aangenomen het bericht van de toelating als leden van den Raad der heeren N. T. Haver schmidt J.Hz., W. Fransen Jz., H. Tiemersma, C. L. B. J. Feitz, P. A. de Haan, H. J. Peletier, J. Koop mans, J. Boosman en J. Oosterhoff W.Jzn. Wordt voor kennisgeving aangenomen; 2. adres van G. Nieuwland, alhier, houdende ver zoek om het koetshuis van „Baensein" en bijbehoo- rend land opnieuw voor den tijd van vijf jaren tegen een te taxeeren huurprijs te mogen inhuren; 3. adres van A. Broersma alhier, houdende ver zoek om het gedeelte van de Lijkvaart, gelegen vóór zijn perceel Spanjaardslaan no. 3, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie E no. 580, te mogen dempen. De stukken sub 2 en 3 worden in handen gesteld van Burgemeester en Wethouders ten fine van prae-advies 4. schrijven van de deelgenooten der firma A. Bazzi en Co. betreffende wijziging van de tot dusver gevolgde manier, waarop het verrichten van het schoorsteenvegerswerk der gemeente wordt opgedragen. Wordt als ongezegeld ter zijde gelegd; 5. adres van het bestuur der Kinderbewaarplaats alhier, om continueering van het gemeentelijk subsidie. Zal bij de ontwerp-gemeentebegrooting voor 1914 worden behandeld. 6. dat voor de leden ter visie liggen eene missive van de Commissie van voorbereiding voor de toe passing der kinematograaf bij het onderwijs en de berichten van de hoofden van gemeentescholen daar omtrent 7. dat Burgemeester en Wethouders: a. aan H. de Vries c. s. provisioneel in koop heb ben afgestaan 1030 M2. van blok XVIIa. b en d der terreinen aan het Nieuwe Kanaal Noordzijde, waarde 7627.50; b. bij openbare aanbesteding hebben gegund aan Th. T. van der Meij alhier, de levering van 850 paar vrouwen- en jongensklompen voor 287. De mededeelingen sub 6 en 7 worden voor kennis geving aangenomen. IV. Wordt ter tafel gebracht 1. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot aanvulling van de verordening, regelende de politie op den invoer, vervoer, verkoop en de keuring van vleesch, visch en garnalen (gemeenteblad no. 18 van 1913) (Bijlage no. 34). 2. Alsvoren tot aanvulling van de verordening van politie op het leggen van schepen en op de scheep vaart in de gemeente Leeuwarden (gemeentebladen nos. 20 van 1911 en 17 van 1912) (Bijlage no. 33). 3. Alsvoren om naar aanleiding van de den 22 Juli 11. aangenomen motie-Berghuis in ontwerp B. van bijlage 26 (voorstel tot opnieuw vaststelling van het reglement op het bestuur der Stads Armenkamer) een nieuw artikel Ibis in te lasschen, beoogende toe voeging van twee nieuwe leden aan art. 2 van ge noemd reglement (bijlage no. 35). De stukken 13 hebben ter visie gelegen om heden te worden behandeld. 4. Alsvoren om aan W. Bandsma op zijn verzoek eervol ontslag te verleenen als onderwijzer aan ge meenteschool no. 6. Zal in eene volgende vergadering worden behandeld. 5. De gemeente-rekening over 1912 met de ver antwoording van Burgemeester en Wethouders. Zal worden gedrukt als bijlage tot het raadsverslag, bij de leden rondgezonden en te zijner tijd behandeld. Y. De Voorzitter deelt mede dat de heer Beucker Andreae mede namens den heer Hartelust verzocht heeft, om na afhandeling der agenda even het woord te mogen voeren. Spreker stelt voor dit verzoek toe te staan en ver zoekt den leden na afhandeling der agenda nog eenige oogenblikken te toeven. VI. Wordt overgegaan tot behandeling der voor heden op den oproepingsbrief vermelde punten. 1. Rapport der Commissie, belast geweest met het onderzoek van de begrooting van het Stads-Ziekenhuis dienst 1914. De conclusie van het rapport, strekkende tot goed keuring der begrooting, wordt met algemeene stem men aangenomen. 2. Benoeming van een onderwijzer aan gemeente school no. 1, vacature W. Schippers. Uitgebracht zijn 18 stemmen, te weten op den heer C. F. Seidel 16 stemmen, H. Yalkema 2 De heer C. F. Seidel is alzoo benoemd. 3. Benoeming van een lid der commissie tot wering van schoolverzuim, wegens periodieke aftreding van den heer L. bij de Ley, uit de meerderjarige onderwijzers, die aan een openbare school in de gemeente werkzaam zijn. Uitgebracht zijn 18 stemmen, verdeeld als volgt: op den heer L. bij de Leij, hoofd van gemeente school no. 11, 17 stemmen, op den heer A. C. Nubé, hoofd van gemeenteschool no. 9, 1 stem. De heer L. bij de Leij is alzoo benoemd. 4. Voorstel van Burgemeester en Wethouders om aan Th. Boersma op zijn verzoek met ingang van 1 October e.k. eervol ontslag te verleenen als hoofd van gemeenteschool no. 12.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1913 | | pagina 1