Vergadering van Dinsdag 16 September 1913. 200 Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 2 September 1913, kregen, wordt overgegaan tot een tweede vrije stem ming, waarvan de uitslag is dat zijn uitgebracht op den heer mr. C. Beekhuis 12 stemmen, J. Boosman 11 De heer mr, C. Beekhuis is alzoo benoemd. Voor de benoeming vanhettweede lidzijn uitgebracht op den heer Lautenbach 19 stemmen, elk der heeren J, Boosman, L. Zandstra en mr. C. Beekhuis 1 stem, terwijl 1 briefje in blanco is ingeleverd. De heer Lautenbach is alzoo benoemd. Voor de benoeming van het derde lid zijn uitgebracht op den heer mr. A. Menalda 13 stemmen, J. Boosman 7 L. Zandstra 1 stem, terwijl 2 briefjes in blanco zijn ingeleverd. De heer mr. A. Menalda is alzoo benoemd. Voor de vierde vacature zijn uitgebracht: op den heer L. Zandstra 16 stemmen, J. Boosman 5 terwijl 2 briefjes in blanco zijn ingeleverd. De heer L. Zandstra is alzoo benoemd. 7. Benoeming van een lid der commissie voor het nazien der gemeenterekening, dienst 1912 vacature A. E. J. Bertling). Uitgebracht worden op den heer W. Fransen Jzn. 8 stemmen, S. J. van Messel 5 G. W. Koopmans 3 elk der heeren mr. J. W. Tijsma en P. Hiemstra 2 stemmen, op elk der heeren L. Zandstra en H. J. Peletier 1 stem, terwijl 1 briefje blanco is ingeleverd. Bij de tweede vrije stemming worden uitgebracht op den heer S. J. van Messel 9 stemmen, W. Fransen Jzn. 7 elk der heeren Tijsma en Hiemstra 3 stemmen, den heer G. W. Koopmans 1 stem. Bij de herstemming, waaraan de heeren S. J. van Messel en W. Fransen Jzn. niet deelnemen, worden uitgebracht op den heer S. J. van Messel 13 stemmen, W. Fransen Jzn. 7 terwijl 1 briefje in blanco is ingeleverd. De heer S. J. van Messel is alzoo benoemd. 8. Regeling van de rangorde van zitting der leden van den Raad. Deze wordt bij loting vastgesteld als volgt: No. 1 de heer mr. C. Beekhuis. 2 mr. A. Burger. No. 3 de heer W. Fransen Jzn. 4 99 L. Zandstra. 5 99 D. Lautenbach. 6 99 mr. A. Menalda. 7 99 S. J. van Messel. 8 99 J. H. Berghuis. 9 99 C. L. B. J. Feitz. 10 99 S. Tulp. 11 99 J. Boosman. 12 99 P. A. de Haan. 13 99 G. W. Koopmans. 14 de vacature. 15 99 P. Hiemstra. 16 99 P. A. Wilhelmij. 17 99 H. Tiemersma. 18 99 N. T. Haverschmidt J.Hzn. 19 99 A. Vonck. 20 99 H. J. Peletier. 21 91 mr. J. W. Tijsma. 22 99 J. Koopmans. 9. Verdeeling van den Raad in sectiën. In de eerste sectie nemen zitting de heeren P. Hiemstra, mr. A. Burger, J. Boosman, J. Koop mans, P. A. de Haan, A. Vonck en de vacature. In de tweede sectie nemen zitting de heeren D. Lautenbach, G. W. Koopmans, L. Zandstra, H. J. Peletier, H. Tiemersma, W. Fransen, N. T. Haver- schmidt J.Hzn. en mr. A. Menalda. In de derde sectie nemen zitting de heeren S. Tulp, P. A. Wilhelmij, J. H. Berghuis, mr. J. W. Tijsma, C. L. B. J. Feitz, mr. C. Beekhuis en S. J. van Messel. Door het lot wordt de heer .T. A. A. Schoonder- mark als voorzitter der 2 sectie, de heer J. Ooster- hoff W.Jzn.als voorzitterder3esectieaangewezen,zoodat de heer T. Komter in de le sectie zitting neemt. De Burgemeester is krachtens het Reglement van Orde voorzitter der le sectie. 10. Voorstel van Burgemeester en Wethouders om aan TI7. Bandsma op zijn verzoek eervol ontslag te verleenen als onderwijzer aan gemeenteschool no. 6. Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig het voorstel van Burgemeester en Wethou ders. Niets meer te behandelen zijnde sluit de Voorzitter de vergadering. Verslag van de handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden van Dinsdag 16 September 1913. 201 Tegenwoordig 19 leden, te weten de heeren Berghuis, Lautenbach, Fransen, Komter, Hiemstra, Tiemersma, Zandstra, de Haan, G. W. Koopmans, Vonck, Peletier, J. Koopmans, Tijsma, Burger, Feitz, Beekhuis, Oosterhoff, Schoondermark en Menalda. Afwezig 5 leden, waarvan met kennisgeving de heeren Haverschmidt, van Messel, Tulp en Boosman. Zonder kennisgevingde heer Wilhelmij. Eene vacature. Voorzitter: de heer mr. J. A. N. Patijn, Burgemeester. I. De notulen der op Dinsdag 2 September 1.1. gehouden vergadering worden vastgesteld. II. Wordt medegedeeld: 1. dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd de raadsbesluiten A. dd. 26 Augustus 1.1. a. tot het aangaan van een gemeenschappelijke onderwijsregeling met het gemeentebestuur van Rauwerderhem b. waarbij aan R. Span, alhier, ondershands in huur is afgestaan een plekje gemeentegrond, gelegen vóór het perceel Oldegalileën no. 199 c. waarbij aan A. A. Schuurmans, lid van de firma J. N. Schuurmans, alhier, in huur is afgestaan een plek gemeentegrond, gelegen aan den opweg van het Kalverdijkje naar de schietbaan B. d.d. 12 Augustus 1.1. tot wijziging der gemeente- begrooting, dienst 1913 2. resolutie van Gedeputeerde Staten, houdende bericht van ontvangst van de afschriften der raads besluiten d.d. 26 Augustus 1.1. a. tot vaststelling eener verordening tot aanvulling van de verordening van politie op het leggen van schepen en op de scheepvaart b. tot vaststelling eener verordening tot aanvulling van de verordening regelende de politie op den invoer, vervoer, verkoop en de keuring van vleesch, visch en garnalen. De mededeelingen 1 en 2 worden voor kennis geving aangenomen 3. adres van T. Miedema e. a., allen schoonmaaksters aan gemeentescholen, houdende verzoek het daarheen te leiden dat eene vergoeding wordt toegekend voor de benoodigde hulp bij de wekelijksche en jaarlijksche groote schoonmaak en dat de regeling van het zieken geld in overeenstemming wordt gebracht met die der gemeentewerklieden. Wordt voorgesteld dit adres in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders ter afdoening. De heer Tiemersma vraagt of dit adres niet bij de begrooting moet worden behandeld. De verschillende loonsverhoogingen, die reeds zijn gegeven, hebben hetzelfde motief gehad als deze, die nu gevraagd wordt. Spreker acht het goed dit adres bij den onderhavigen post der begrooting te behandelen. De Voorzitter, die geen bezwaar heeft dit adres bij de begrooting te behandelen, doet opmerken, dat de belooning der schoonmaaksters tot nu toe door Bur gemeester en Wethouders is geregeld. Die regeling is ongeveer 8 jaar geleden gemaakt in aansluiting aan eene vroegere. Men heeft zich altijd op het standpunt geplaatst, dat het hier feitelijk een con tract is met de schoolschoonmaaksters aangegaan. De menschen zijn in den regel slechts enkele uren werkzaam. Ook vallen zij niet onder het Werklieden reglement. Deze kwestie behoort thuis bij Burge meester en Wethouders, maar dat belet niet om het adres bij de begrooting te bespreken. De heer Hiemstra zegt dat de Voorzitter het schoon maken der scholen beschouwt als aangenomen werk. Spreker weet wel dat het arbeidscontract niet van toepassing is op het gemeente-personeel, maar wanneer het een particuliere zaak gold, zouden de schoon maaksters daaronder vallen. In zoover dus zijn deze loonarbeidsters en vallen ze onder de bepaling, dat haar loon door den Raad wordt vastgesteld. Spreker ondersteunt het verzoek om het adres bij de begroo- tiDg te behandelen. De Voorzitter doet opmerken, dat hetgeen hij heeft gezegd geen opvatting van hem zelf is, maar de op vatting die hier altijd heeft gegolden. Het request heeft betrekking op eene regeling, door Burgemeester en Wethouders gemaakt en niet door den Raad. Daarom moet het ook worden gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders ter afdoening. Zij willen echter wel de toezegging geven dat de zaak zal worden aangehouden tot na de besprekingen der begrooting. Met algemeene stemmen wordt besloten overeen komstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders. 4. adres van het bestuur van den Leeuwarder Turnbond om óf de gymnastiekvereenigingen vrij te stellen van het betalen der vergoeding voor het ge bruik van gemeentelokalen en toestellen, óf den Leeuwarder Turnbond een subsidie uit de gemeentekas te verleenen. Wordt in handen gesteld van Burgemeester en Wethouders ten fine van prae-advies 5. kennisgeving, ingevolge artikel 22 van het Koninklijk besluit d.d. 2 December 1823 (Staatsblad no. 49), van de bestuurders-collatoren van het Houckamaleen te Bolsward, dat zij voornemens zijn over te gaan tot het begeven van een studiebeurs en dat nakomelingen uit de familie van den stichter zich, onder overlegging van een geboorteakte, vóór den 1 October e.k. bij den heer dr. C. J. Niemeijer aldaar moeten aanmelden. Wordt voor kennisgeving aangenomen 6. adres van S. Roosma, alhier, houdende verzoek om de gevels van zes door hem aan de Saskiastraat en de le Rembrandtdwarsstraat te bouwen woningen te mogen optrekken tot eene mindere hoogte, dan is voorgeschreven. Wordt in handen gesteld van Burgemeester en Wethouders ten fine van prae-advies 7. dankbetuiging van het bestuur der vereeniging „de Ambachtsschool" voor het verleende jaarlijksche subsidie ten behoeve van de op te richten middelbare technische school; 8. schrijven van C. F. Seidel te Sappemeer, houdende mededeeling dat hij de benoeming tot onderwijzer aan gemeenteschool no. 1 aanneemt 9. dat door Burgemeester en Wethouders zijn aangewezen als voorzitter van de commissie voor a. de openbare werken, de burgemeester b. de gemeentebewaarscholen en die voor het stedelijk muziekkorps, de heer J. A. A. Schoondermark c. de gemeentelijke lichtfabrieken, de heer .7. Oosterhoff W.Jz. 10. dat Burgemeester en Wethouders a. provisioneel in erfpacht hebben afgestaan aan IJ. Yerhoeve, alhier, een gedeelte van blok XIIIc der

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1913 | | pagina 1